Page images
PDF
EPUB

σεται αυτου"

αντιστα μεν ίνα μη σχη παρεισδυσιν' ο μελας. Φυγωμεν απο πασης ματαιοτητος. Μισήσωμεν τελειως και τα εργα της πονηριας οδου. Μη καθ' εαυτους ενδυνοντες μοναζετε ως ηδη δεδικαιωμενοι" αλλ' επι το αυτο συνερχομενοι συνζητειτε περι του κοινη συμφεροντος. Λεγει γαρ η γραφη, Ουαι οι συνετοι εαυτοις, και ενωπιον εαυτων επιστημονες. Γενωμεθα πνευματικοι, γενωμεθα ναος τελειος και τω Θεώ. Εφ' όσον εστιν εν ημιν μελετωμεν τον φοβον του Θεου, φυλασσειν ινα αγωνιζωμεθα τας εντολας αυτου, ίνα εν τοις δικαιωμασιν αυτου ευφρανθωμεν. Ο Κυριος απροσωπολημπτως κρινει και τον κοσμον, έκαστος καθως εποιησεν κομιείται.

Εαν η αγαθος, η δικαιοσυνη αυτου προηγη

εαν η πονηρος, ο μισθος της πονηριας εμπροσθεν αυτου" ίνα μηποτε επαναπαυομενοι, ως κλητοι, επικαθυπνωσωμεν ταις αμαρτίαις ημων, και ο πονηρος αρχων λαβων την καθ' ημων εξουσιαν απωσηται ήμας απο της βασιλείας του Κυριου.

Ετι δε κάκεινο 8, Αδελφοι μου, νοειτε , οταν βλεπετε! μετα τηλικαύτα σημεια" και τερατα τα γεγονοτα εν τω Ισραηλ, και ούτως ενκαταλελειφθαι'° αυτους, προσεχωμεν μηποτε (ως γεγραπται, Πολλοι κλητοι ολιγοι δε εκλεκτοι) ευρεθωμεν.

ν.] Εις τουτο γαρ υπεμεινεν 18 ο Κυριος παραδουναι την σαρκα εις καταφθοραν, ίνα τη αφεσει των αμαρτιων αγνισθωμεν, ό εστιν εν τω αίματι του ραντισματος αυτου. Γεγραπται γαρ περι αυτου, α μεν προς τον Ισραηλ, και δε προς ήμας: λεγει δε ούτως, Ετραυματισθη δια τας ανομιας ημων, και μεμαλακισται δια τας αμαρτιας ημων, τα μωλωπι αυτου ημεις 14 μαθημεν. Ως προβατον επι

10

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

6 Let us

a sheep to the slaughter, and was as a lamb dumb before him who sheared it."

Therefore we ought to be very grateful to the Lord, because he made known to us the things that are past, and gave us wisdom in things present, and we are not without understanding as to things which are to come. And the Scripture says, “Not unjustly are nets spread out for birds.” It says this because a man perishes justly, who having knowledge of the way of righteousness hurries himself off into the way of darkness.

And yet further, my brethren, if the Lord endured to suffer for our souls, being himself Lord of the whole world, to whom God said, at the foundation of the world *, make a man after our own image and likeness," how then he endured to suffer under the hand of man,

do
ye

learn. The prophets receiving grace from him prophesied of him. And he, in order that he might abolish death, and show forth the resurrection from the dead, (because it was necessary that he should be shown in the flesh,) endured, in order that he should fulfil the promise made to the fathers, and that he while preparing a new people for himself should further show, being himself on the earth, that he who made the resurrection will himself judge them.

And further therefore, when teaching Israel, and doing such great wonders and signs, he preached; and they greatly loved him. And when he chose his own apostles, who were to preach his Good Tidings, he chose those who were neglectors of the Law, [in matters important] above all sin, in order that he might show that he came to call not the righteous but sinnerst. Then he showed that he was the

* Comp. John, i. 2.

† Comp. Matt. ix. 13.

[ocr errors]

Ετοι.

10

σφαγην ηχθη, και ως αμνος αφωνος εναντίον του κειραντος ' αυτον.

Ουκουν υπερευχαριστειν' οφειλομεν και τω Κυριω, ότι και τα παρελελυθοτα ημιν εγνωρισεν, και εν τοι σιν ημας εσοφισεν, και εις τα μελλοντα ουκ εσμεν ασυν

Λεγει δε η γραφη, Ουκ αδικως εκτεινεται και δικτυα πτερωτοις. Τουτο λεγει και ότι δικαιως απολειται ° ανθρωπος ο έχων οδου δικαιοσυνης γνωσιν εαυτον εις οδον σκοτους αποσυνεχει.

Ετι δε και τουτο, Αδελφοι μου, ει ο Κυριος υπεμεινεν παθειν περι της ψυχης ήμων, ων παντος του κοσμου Κυριος, ώ ειπεν ο Θεος απο καταβολης κοσμου, Ποιησωμεν ανθρωπον κατ' εικονα 8 και καθ' ομοίωσιν ημετεραν πως ουν υπεμεινεν υπο χειρος ανθρωπων παθειν μαθετε11. Οι προφηται απ' αυτου εχοντες την χαριν εις αυτον επροφητευσαν. Αυτος δε ίνα καταργησει τον θανατον και την εκ νεκρων αναστασιν δειξει (ότι εν σαρκι εδει αυτον φανερωθηναι) υπεμεινεν 18, ίνα και τους πατρασιν την επαγγελιαν αποδω και αυτος εαυτω τον λαον τον καινον 14 ετοιμαζων επιδειξει, επι της γης ων, ότι την αναστασιν αυτος ποιησας κρινει

Περας γε τοι διδασκων τον Ισραηλ, και τηλικαύτα τερατα και σημεια ποιων, εκηρυσσεν και υπερηγαπησαν

Οτε δε τους ιδιους αποστολους τους μελλοντας κηρυσσειν 11 το ευαγγελιoν αυτου εξελέξατο οντας υπερ πασαν αμαρτιαν ανομωτερους, ίνα δειξη ότι ουκ ηλθεν καλεσαι δικαιους αλλα αμαρτωλους. Τοτε εφανερωσεν

15

αυτόν.

[blocks in formation]

Son of God. For if he came not in the flesh men would not at all have been saved by looking on him. When looking at the sun, which is hereafter not to exist, and is the work of His hands, they are not able to fix their eyes on its rays. Therefore the Son of God came in the flesh that he might bring to a head the sum of the sins upon those who had persecuted his prophets to death. Therefore to this purpose he endured. For God

says

of the wounding of his flesh, because it was from them (the Jews], " When they shall smite their own shepherd then the sheep of the flock will be scattered and will perish.” And he himself wished thus to suffer; for it was necessary,

in order that he should suffer on the wood. For he that prophesies about him says, “Spare my soul from the sword, and fasten my flesh with nails, because the synagogue of wicked doers have risen up against me." And again it says,

Behold, I have given my back to scourges and my cheeks to strokes, and face I have set as a firm rock.”

vi.] When, then, he had executed the command, what says he? “Who is he that contendeth with me, let him stand up against me; or who is he that claims a right of me, let him draw near to the Servant of the Lord.” “Alas for you ! for ye will all wax old as a garment, and the moth will eat you up.” And again the prophet says, when as a mighty stone he was laid for crushing, “ Behold, I will lay down for the foundations of Zion a stone, precious, chosen, a corner-stone, honourable.”

Then what says he ? " And he that believeth on it shall live for ever.” Is our hope then on a stone? By no means, but [he meant], When the Lord hath placed his flesh with power. For he says, “And he placed me as a firm rock.” And the prophet again says, “The stone which the builders

66

my

εαυτον ειναι υιον Θεου. Ει γαρ μη ηλθεν εν σαρκι ουδ' αν πως οι ανθρωποι εσωθησαν βλεποντες αυτον.

Οτε τον μελλοντα μη ειναι ηλιον, εργον των χειρων' αυτου υπαρχοντα, εμβλεποντες ουκ ισχυουσιν εις τας ακτινας αυτου αντοφθαλμησαι. Ουκουν ο υιος του Θεου εν σαρκι ηλθεν ίνα το τελειον και των αμαρτιων ανακεφαλαιωση τους διωξασιν εν θανατω τους προφητας αυτου.

Ουκουν εις τουτο υπεμεινεν 3. Λεγει γαρ ο Θεος την πληγην της σαρκος αυτου, ότι εξ αυτων, Οταν παταξωσιν τον ποιμενα εαυτων, τοτε σκορπισθησεται και απολειται τα προβατα της ποιμνης. Αυτος δε ηθελησεν ούτω παθειν, εδει γαρ, ένα επι ξυλου παθη. Λεγει γαρ ο προφητευων επ' αυτω, Φεισε μου της ψυχης απο ρομφαιας, και καθηλωσον μου τας σαρκας, ότι συναγωγη πονηρευομενων επανεστησαν μοι. Και παλιν λεγει, Ιδου, τεθεικα μου τον νωτον εις μαστιγας, τας δε σιαγανας μου εις ραπισματα, το δε προσωπον μου εθηκα ως στερεαν πετράν.

vi.] Οτε ουν εποιησεν την εντολην τι λεγει; Τις και κρινομενος μοι, αντιστητω μοι, η τις και δικαιουμενος μου ενγισατω το παιδι Κυριου. Ουαί υμιν, ότι υμεις παντες ως ιματιον παλαιωθησεσθε, και σης καταφαγεται υμας. Και παλιν λεγει ο προφητης, επει 8 ώς λιθος ισχυρος ετεθη εις συντριβην, Ιδου, εμβαλω εις τα θεμελια Σιων λιθον πολυτελη εκλεκτον ακρογωνιαίονεντιμον. Ειτα τι λεγει ; Και ο πιστευων εις αυτον ζησεται εις

Επι λιθον ουν ημων ή ελπις; Μη γενοιτο, αλλ' επει εν ισχυι τεθεικεν την σαρκα αυτου Κυριος. Λεγει γαρ, Και εθηκεν με ως στερεαν πετραν. Λεγει δε παλιν ο προφητης, Λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδο

5

τον αιώνα.

[blocks in formation]
« EelmineJätka »