Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

ΧΑΙΡΕΤΕ υιοι και θυγατερες εν ονοματι Κυριου του αγαπησαντος ημας εν ειρηνη'. Μεγαλων μεν οντων και πλουσιων των

του Θεου δικαιωματων εις υμας, υπερ τι και καθ' υπερβολης υπερευφραινομαιεπι τοις μακαριους και ενδοξοις υμων πνευμασιν, ου το εμφυτον της δωρεας πνευματικης χαριν ειληφατε. Διο και μαλλον συνχαιρω εμαυτω, ελπιζων σωθήναι, ότι αληθως βλεπω εν υμιν εκκεχυμενον απο του πλουσιου της αγαπης Κυριου πνευμα εφ' υμας ούτω με εξεπληξεν επι υμων ή επιποθητη οψις υμων. Πεπεισμενος ουν τουτο, και συνειδως εμαυτω ότι εν υμιν λαλησας πολλα επισταμαι οτι εμοι συνωδευσεν εν όδω δικαιοσυνης Κυριος, και παντως αναγκαζομαι° κάγω εις τουτο αγαπας υμας υπερ την ψυχήν μου, ότι μεγαλη πιστες και αγαπη εγκατοικει εν υμιν ελπιδι ζωης αυτου.

Λογισαμενος ουν τουτο ότι εαν μεληση μοι περι υμων του μερος τι μεταδουναι αφ' ου ελαβον, ότι εσται μοι τοιουτοις πνευμασιν υπηρετήσαντι εις μισθον, εσπουδασα κατα μικρον υμιν πεμπειν, ίνα μετα της πιστεως υμων τελειαν εχετε την γνωσιν.

3

In MS.: 1

4 ιρηνη. 2 υπερευφρενομε. ειληφαται. πεπισμενος. 5 συνιδως. αναγκαζομε. 1 ελπιδει. 8 τελιαν. εχηται.

6

9

There are therefore three things taught by the Lord, Life [hereafter], Faith, Hope ; they are our beginning and end. And also Righteousness of judging is the beginning; and the end is Love, Cheerfulness, and the witness of Joyfulness of works done in righteousness. For the Almighty made known to us through the prophets the things which are past, and those which are beginning; and of those which are to come he has given to us the first fruits of the taste, of which things we, looking at them one by one as they are effected, ought, as he said, to

press forward more richly and more loftily unto the fear of him. And I, not as a teacher, but as one of yourselves, will set forth a few things by which in the present state of affairs ye may be gladdened.

ü.] Therefore, since the days are evil, and he that worketh has got the power, we ought to give heed to ourselves, and to seek for the acts of justification by the Lord. The helps therefore of our faith are Fear, Patience, and moreover Long-suffering and Self-restraint, which fight for us. While these things remain, those things which are pure in relation to the Lord, and rejoice together with them, are Wisdom, Understanding, Science, Knowledge.

For He has made manifest to us through all the prophets that He has no need of sacrifices or burnt offerings or oblations, saying at one time indeed, “ What is the multitude of your sacrifices to me? saith the Lord; I am full of burnt offerings ; and I do not wish for the fat of rams, and the blood of bullocks and goats, not even when ye come to appear

before me ; for who hath required these of your hands ? Nor shall ye continue to walk my court, not even if

ye

should bring a vain offering of fine flour. Incense is an abonination to me; your new-moon days and sabbaths I cannot bear."

Τρια ουν δογματα εστιν Κυριου, Ζωη, Πιστες, Ελπις, αρχη και τελος ημων. Και Δικαιοσυνη κρισεως αρχη και τελος, Αγαπη, Ευφροσυνη, και Αγαλλιασεως εργων εν δικαιοσυναις μαρτυρια. Eγνωρισεν γαρ ημιν ο Δεσποτης δια των προφητων τα παρεληλυθοτα και τα ενεστωτα, και των μελλοντων δους απαρχας ημιν γευσεως, ων τα καθ' έκαστα βλεποντες ενεργουμενα, καθως ελαλησεν, οφειλομεν 2 πλουσιωτερον και υψηλοτερον προσαγειν το φοβω αυτου. Εγω δε ουκ ως διδασκαλος, αλλ' ώς εις εξ υμων υποδειξω ολιγα δι' ών εν τοις παρουσιν ευφρανθησεσθε.

ii.] Ημερων ουν ουσων πονηρων, και αυτου του ενεργουντος έχοντας την εξουσιαν, οφειλομεν εαυτοις προσεχειν και εκζητειν τα δικαιωματα Κυριου. Της ουν πιστεως ήμων εισιν βοηθοι, Φοβος, Υπομονη, ταδε συν-. μαχουντα ημιν Μακροθυμια και Εγκρατεια». Τουτων μενoντων, τα προς Κυριον άγνως συνευφραινονται αυτοις Σοφια, Συνεσις, Επιστημη, Γνωσις.

Πεφανερωκεν γαρ ημιν δια παντων των προφητων ότι ουτε θυσιων, ουτε ολοκαυτωματων, ουτε προσφορών χρηζει, λεγων οτε μεν, Τι μου πληθος των θυσιων υμων ; λεγει Κυριος. Πληρις ειμι ολοκαυτωματων, και στεαρ αρνων και αιμα ταυρων και τραγων ου βουλομαι. Ουδ' αν ερχησθε οφθηναι μοι, τις γαρ εξεζητησεν ταυτα εκ των χειρων 8 υμων και Πατειν° μου την αυλην πρoσθησεσθε10, ουδε εαν φερητε" σεμιδαλιν ματαιον. Θυμιαμα βδελυγμα μοι εστιν, τας νεομηνιας υμων και τα σαββατα ουκ ανέχομαι.

3

[blocks in formation]

5

6

In MS.:- δικεοσυνη. οφιλομεν. υποδιξω. εγκρατια. συνευφρενονται. βουλομε. χιρων. προσθησεσθαι. φέρηται.

7

[blocks in formation]

10

[ocr errors]

These things, therefore, has He abolished, so that the new law of our Lord Jesus Christ, which is without the yoke of necessity, should have the oblation which is not made by man.

And He again says to them, “Did I at all command your fathers when they came out of the land of Egypt to bring to me burnt offerings and sacrifices ? But rather this I commanded them, Let no one of you bear evil malice in his heart against his neighbour, and do not love a false oath."

Then, since we are not without understanding, we ought to perceive the design of our Father's kindness. For he speaks to us, wishing that we, not wandering astray like them (the Jews of old], should seek how we may draw near unto him. To us (Christians] therefore he thus says, • The sacrifice unto God should be a contrite heart, an odour of sweet smell to the Lord a heart that glorifieth Him that formed it."

Therefore we ought, brethren, to make diligent inquiry about our salvation, so that the Evil one should not by making among us a side entrance of going astray sling us away from our [future] life.

iii.] Therefore He again says to them (the Jews] about these things, “ To what end do ye fast unto me as today, saith the Lord, that your voice may be heard by shouting ? I chose not such a fast, saith the Lord ; not a man afflicting his soul, nor that ye should bow down your

neck

as a bullrush, and spread sackcloth and ashes ; not thus shall ye call it an acceptable fast.” He says to us,

6. Behold this is the fast which I have chosen, saith the Lord, not a man afflicting his soul ; but loosen thou every bond of injustice, untie the fastenings of

Ταυτα ουν κατηργησεν, ίνα ο καινος νομος του Κυριου ημων Ιησου Χριητου, ανευ ζυγου αναγκης ων, μη ανθρωποιητον εχη την προσφοραν.

Λεγει δε παλιν προς αυτους, Μη εγω ενετειλαμην τους πατρασιν υμων εκπορευομενοις εκ γης Αιγυπτου προσενεγκαι μοι ολοκαυτωματα και θυσιας και αλλ' η τουτο ενετειλαμην' αυτοις, Εκαστος ύμων κατα του πλησιον εν τη καρδια εαυτου κακιαν μη μνησικακειτω, και όρκον ψευδη μη αγαπατε 8.

Αισθανεσθαι ουν οφειλομεν , μη οντες ασυνετοι, την γνωμην της αγαθωσυνης του Πατρος ημων. Ότι ημιν λεγει θελων ημας μη ομοιως πλανωμενους εκεινοις ζητειν πως προσαγωμεν αυτω. Ημιν ουν ούτως λεγει, Θυσια τω Θεω καρδια συντετριμμενη, οσμη ευωδιας τω Κυρια καρδια δοξαζουσα τον πεπλακοτα αυτην.

Ακριβευεσθαι ουν οφειλομεν, αδελφοι, περι της σωτηριας ήμων, ίνα μη ο πονηρος παρεισδυσιν πλανης ποιησας εν ημιν εκσφενδονηση ήμας απο της ζωης ημων.

iii.] Λεγει ουν παλιν περι τουτων προς αυτους, Ινα τι μοι νηστευετε8, λεγει Κυριος, ως σημερον ακουσθηναι κραυγη την φωνην υμων. Ου ταυτην την νηστιαν εγω εξελεξαμην, λεγει Κυριος, ουκ ανθρωπον ταπεινουντα την ψυχην αυτου, ουδ' αν καμψητε1° ως κρικον τον τραχηλον ύμων, και σακκον και σπoδoν υποστρωσητε", ουδ' ούτως καλεσετε' 2 νηστιαν δεκτην.

Προς ημας δε λεγει, Ιδου, αυτη νηστια ην εγω εξελεξαμην, λεγει Κυριος, ουκ ανθρωπον ταπεινουντα18 την ψυχην αυτου, αλλα λυε παν συνδεσμον αδικιας, διαλυε

3

[blocks in formation]

5

In ΜS. :- ενετιλαμην.

2 μνησικακιτω.

αγαπαται. ζητιν. οφιλομεν. παρισδυσιν. νηστευεται. καμψηται. υποστρωσηται.

12 καλεσεται.

6

7

8

9

ταπινουντα.

10

11

13

ταπινουντα.

« EelmineJätka »