Åbo hofrätts historia intill den 12 Nov. 1823, då hofrätten firade sin andra secular-fest, 1. köide

Front Cover
Frenckell, 1834 - 596 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Popular passages

Page 27 - Till sitt yttre välskapad och ansenlig; till sinnet lugn och ädel. Hans insigter voro vidsträckta och grundliga. I sin ämbetsförvaltning var han rättvis och nitisk, men foglig.
Page 162 - STJERNHÖÖH hämtat sina framställningar, oclj ehuru till och med verkliga brister och misstag i berörde arbete torde kunna upptäckas: så är dock denna bok, i det hela betraktad, ett verkligt niästerverk...
Page 321 - 'Riksmötet af skiljaktigt tänkesätt med en af ''Akademiens grundläggare, voro dock kärlek ''till fosterlandet och nit om vetenskapers för"kofran de band, som dem förenade.
Page 220 - Academicum det uppdrag, att under vistelsen i Stockholm söka utverka nådigt bifall till Consistorii underdåniga petitioner, angående l:o fyllande af bristen i Akademiens Stat , 2:o Bibliothekets ökande, 3:o rättigheten alt inrätta en Akademisk Källare och 4:o Akademiens oqvalda besittning af de till förmim för denna Läroanstalt donerade hemman.
Page 224 - Tavaategatan, varit försatt i en tämmeligen fördelaktig ekonomisk ställning. Han var ock i det afseendet lycklig att hans hus och hans Bibliothek med Manuscripter och Samlingar, genom åtskilliga Studerandes driftiga åtgärder vid den eldsvåda som 1656 förstörde en betydlig del af Åbo Stad, blefvo räddade.
Page 202 - Gvllenstolpe dertill må blifva förord"nad; altså hafve Wij godt funnit honom "denna Wår Adress till Eder att meddela, "med nådig befallning att när sådan Vacan"tie sig öppnar, J då tage honom uti acht "att samma lediga ställe må med hans person "igien ersättas.
Page 477 - Denna beskrifning hade älven gifvit en ovärderlig uplysning om Gustaf Adolfs, Christinas och Carl Gustafs regeringar i allmänhet , synnerligen om Christinas förmyndaretid.
Page 477 - Christinas tidehvarf innesluter det mast lysande, ey det nyttigaste för Sverige: store Statsmän, store Fältherrar och lärde män af ett då ännu för utländningen förvånande snille i den så kallade tröga...
Page 204 - Gyllenstolpe sålunda varit utsatt, att i flere år nödgas exspectera, var dels, att Hofrätten icke ville gifva honom det rum, hvilket, enligt hans förmenande, borde tillkomma honom, såsom varande Frälseman, dels ock hans plan att, med Assessoratet, få förena Juris Professionen.
Page 205 - för sin bättre utkomst, som för att kunna "absolvera sitt påbegyndta verk öfver Jus "Svecanum.

Bibliographic information