Page images
PDF
EPUB

ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν, ἐν 14 ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν 15 διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος, Γῆ Ζαβουλὼν καὶ

γῆ Νεφθαλεὶμ, ὁδὸν θαλάσσης πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γα16 λιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.

I 4

17 ̓Απὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν, 15 18 Μετανοεῖτε' ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Περι-16 πατῶν δὲ ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, εἶδε δύο ἀδελφοὺς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον, καὶ ̓Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον 19 εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. καὶ λέγει αὐτοῖς, 17 2ο Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. οἱ 18 21 δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα, ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ 19

προβὰς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφοὺς, Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν, καταρτίζοντας 22 τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. οἱ δὲ εὐθέως 20 ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν, ἠκολούθησαν αὐτῷ.

23 Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας, καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 24 μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας, ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους, καὶ δαιμονιζομένους, καὶ σεληνιαζομένους, καὶ παρα25 λυτικούς· καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως, καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας, καὶ πέραν τοῦ Ιορδάνου.

5

ἸΔΩΝ δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος· καὶ καθίσαν2 τος αὐτοῦ, προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· καὶ ἀνοίξας 3τὸ στόμα αὐτοῦ, ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων, Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι· ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐ4ρανῶν. μακάριοι οἱ πενθοῦντες· ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσον5 ται. μακάριοι οἱ πρᾳεῖς· ὅτι· αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν

[blocks in formation]

31

Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and 14 Nephthalim: that it might be fulfilled which was 15 spoken by Esaias the prophet, saying, The land of k Isai. 9. 1, 2. Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of 16 the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles; the 1 Isai. 42. 7. people which sat in darkness saw great light; and to them which sat in the region and shadow of death

light is sprung up.

Luke 2. 32.

m Mark 1. 14,

15. In ch. 3. 2.

o Mark 1. 16,

bro-17, 18. Luke'

5.2.

II.

17¶mFrom that time Jesus began to preach, and to say, "Repent: for the kingdom of heaven is at hand. 18¶And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two & 10.7. brethren, Simon Pcalled Peter, and Andrew his ther, casting a net into the sea: for they were fishers. p John 1. 42. 19 And he saith unto them, Follow me, and I will make a Luke 5. 10, 20 you fishers of men. And they straightway left their Mark 10. 28. 21 nets, and followed him. And going on from thence, s Mark 1. 19, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, 20: and John his brother, in a ship with Zebedee their 22 father, mending their nets; and he called them. And they immediately left the ship and their father, and followed him.

S

r

Luke 18. 28.

20. Luke 5.

1. 21,

Luke 4.

15, 44. u ch. 24. 14.

Mark 1. 14.

x Mark 1. 34.

23 And Jesus went about all Galilee, 'teaching in their t ch. 9. 35. synagogues, and preaching " the gospel of the king-39. dom, and healing all manner of sickness and all man24 ner of disease among the people. And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the 25 palsy; and he healed them. And there followed y Mark 3. 7. him great multitudes of people from Galilee, and from

Decapolis, and from Jerusalem, and from Judæa, and a Mark 3. 13, from beyond Jordan.

a

20.

b Luke 6. 20. See Ps. 51.17.

Prov. 16. 19.

& 29. 23. Isai. 57. 15.

& 66. 2. Luke 6. 21.

c Isai. 61.2, 3.

5 AND seeing the multitudes, a he went up into mountain: and when he was set, his disciples came 2 unto him: and he opened his mouth, and taught them, 3 saying, bBlessed are the poor in spirit: for their's is 4 the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn: 2 Cor. 1.7. 5 for they shall be comforted. d Blessed are the meek: a Ps. 37. 11.

John 16. 20.

Rev. 21. 4.

6 γῆν. μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην· η ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται. μακάριοι οἱ ἐλεήμονες· ὅτι 8 αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ· ὅτι 9 αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται. μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί· ὅτι αὐτο τοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται. μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης· ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. τι μακάριοί ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι, καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ ̓ ὑμῶν ψευδόμενοι, ἕνεκεν 12 ἐμοῦ. χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν.

13

Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἰ μὴ βληθῆναι 14 ἔξω, καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω 15 ὄρους κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ ̓ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι 16 τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα, καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

17 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς 18 προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. ἀμὴν

γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν ιο πάντα γένηται. ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ ̓ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ 20 βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρα21 νῶν. Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐ φονεύσεις· 22 ὃς δ ̓ ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει. Ἐγὼ δὲ λέγω

9 αὐτοὶ om. D.

11 ψευδόμενοι om. D.

20 ὑμῶν ἡ δικαιο

σύνη tr. D.

.

pure

4. 13.

f

for & 65. 13. in ch. 6. 14.

g Ps. 41. I.

Mark 11. 25.

Heb. 6. 10.

Jam. a. 13.

h Ps. 15. 2.

Heb. 12. 14.

6 for they shall inherit the earth. Blessed are they e See Rom. which do hunger and thirst after righteousness: ffor Isai. 55. 1. 7 they shall be filled. Blessed are the merciful: 8 they shall obtain mercy. h Blessed are the 9 heart: for they shall see God. Blessed are the peace- 2 Tim. 1. 16. makers for they shall be called the children of God. 10k Blessed are they which are persecuted for righteous- & 24. 4. ness' sake for their's is the kingdom of heaven. i1 Cor. 13. 111 Blessed are ye, when men shall revile you, and per- 12. 1 John 3. secute you, and shall say all manner of mevil against k 2 Cor. 4. 17. 12 you 1falsely, for my sake. "Rejoice, and be exceeding 1 Pet. 3. 14. glad for great is your reward in heaven: for persecuted they the prophets which were before you. 13¶Ye are the salt of the earth: Pbut if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it thenceforth good for nothing, but to be cast out, and

14 to be trodden under foot of men.

2, 3.

2 Tim. 2. 12.

I

1 Luke 6. 22. SO m 1 Pet. 4. 14.

is

¶Ye are the light

n

Luke 6. Rom. 5. 3.

Acts 5.41.

Jam. 1. 2.

[ocr errors]

23.

Pet. 4. 13. 2 Chron. 36.

o Neh. 9. 26.

16. ch. 23.34, 37. Acts 7.52.

be 1 Thess. 2.15.

so

35.

q

Mark 9. 50.

Phil. 2. 15.

r Mark 4. 21. Luke 8. 16.

& H. 33.

SI Pet. 2. 12.

of the world. A city that is set on an hill cannot 15 hid. Neither do men light a candle, and put it under Luke 14.34, 2a bushel, but on a candlestick; and it giveth light a Prov. 4. 18. 16 unto all that are in the house. Let your light shine before men, sthat they may see your good works, and 'glorify your Father which is in heaven. 17 ¶ "Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil. 18 For verily I say unto you, wTill heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from 19 the law, till all be fulfilled. * Whosoever therefore x Jam. 2. 10.

[blocks in formation]

shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of 20 heaven. For I say unto you, That except your righteousness shall exceed y the righteousness of the scribes y Rom. 9. 31. and Pharisees, ye shall in no case enter into the king21 dom of heaven. ¶ Ye have heard that it was said by them of old time, z Thou shalt not kill; and whosoever z Ex. 20. 13. 22 shall kill shall be in danger of the judgment: but I

1 Gr. lying. 2 The word in the original signifieth a measure containing about a pint less than a peck. 3 Or, to them.

& 10.3.

Deut. 5. 17.

ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῆ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ ̓ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ῥακὰ, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ ̓ ἂν εἴπῃ μωρὲ, ἔνοχος 23 ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ

δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ 24 ἀδελφός σου ἔχει τὶ κατὰ σοῦ, ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε, πρῶτον "διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν 25 σου. ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ, ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ ̓ αὐτοῦ· μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτής σε παραδῷ τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλα26 κὴν βληθήσῃ. ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως 27 ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην. Ηκούσατε ὅτι ἐ28 ῥέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐ μοιχεύσεις. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς, ἤδη 29 ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου, καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν. καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου, καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν.

30

31 Ἐρρέθη δὲ, ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω 32 αὐτῇ ἀποστάσιον. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶσθαι· καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ, μοι33 χᾶται. Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐκ

ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ Κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου. 34 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως, μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, 35 ὅτι θρόνος ἐστὶ τοῦ Θεοῦ· μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις 36 ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως. μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆ

25 μετ ̓ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ tr. D. θυμ. αὐτὴν C. 31 ὅτι om. D.

24 τοῖς ἀρχαίοις om. Α.
32 δτὶ πᾶς δ ̓ ἀπολύων τὴν D.

28 ἐπι

[merged small][ocr errors]
« EelmineJätka »