Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

men 'er daaglyks klagten over my, wegens het bedryvea van allerlei kinderlyke ondeugendheden, als het gooijen met sneeuwballen en het (myien van llangetjes en klappers in de

buizen : hier by kwam, dat ik, op zekeren dag, myn mees. ,, ters kind, dat omtrent vier jaren oud was, in een hand.

wagedije trekkende, onderstboven reed. Voor de gevol.

gen hier van vreezende, vlugtte ik uit myn meesters hụis , » en, dewyl het avond was, ging ik naar een glazeinakers win. » kel, en my daar van eene party stukken glas voorzien heb.

bende, voorzag ik daar mede myne zakken en die van my, » ne makkers, en toen naar verscheiden huizen gaande , smeten

wy die fukken tegen de vensters, terwyl wy het gelyklyk, met handep vol, op straat simneten, het welk zulk een geraas maakte, dat een ieder 'er van verschrikt was, en niet

anders dage, of alle zyne glazen waren in duizend stukken ► geslagen. Dit stukje en het om ver ryden van myn meesters

kind maakten de oude wyven zoodanig tegen my gaande,

dat ik niet weder naar myn meesters huis begeerde terug „ te keeren; doch, niet wetende wat anders te doen, ging ik

naar huis by myn vader, die my, gelyk men wel denken kan, niet ledig wilde laten loopen, en my, derhalven , by hem op den drieltal zette, om zyn ambagt te leeren, heç

welk ik verscheiden jaren agter elkanderen deed ; werkende », als hy werkte; doch als hy schoenmakers maandag hield, was

ik op straat met de jongens bezig in het vegten , knuppeldqan en worstelen."

Na dat LACKINGTON, eenigen tyd, by zyn vader, het schoenmaken geleerd had, kreeg hy in 't hoofd, om van zyne bę. kwaamheid, die hy door het omloopen met taartjes gekregen had, een ander gebruik te maken, te weten, om, op de marktdagen, voor en na kersmis, almanachen te verkoopen, en hier in laagde hy zoo wel, dat hy 'er door in den haat vap alle de omloopers geraakte.

Veertien jaren oud zynde, ging hy met zyn vader naar Tauntor, eene plaats zeven mylen van Wellington gelegen, om al. daar als knegts te werken; dan, 'er veertien dagen geweest zynde, keerde de vader naar zyne woonplaats terug; doch de meester, behagen in den zogn hebbende , wilde hem hy zich houden, waar toe hy willig was, en zich, met toestemming van zyn va. der, voor zeven jaren by hem verbond.

Gedurende zyn verblyf in die plaats, geraakte hy onder de Methodisten , werd ongemeen vroom, leerde lezen en ook naa derhand fchryven : vervolgens begaf by zich naar Bristol, daar hy in het laatst van 1770, trouwde met eene NANCY SMITH, met welke hy sedert zeven jaren verkeerd had. Daags na dąt zy getrouwd waren, hunne zakken uithalende, om te zien wat zy te samen gebragt hadden, bevonden zy, met hun beiden , na de onkosten van den vorigen dag, nie meer overgehouden MENO. 1798. NO. 3.

te

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

te hebben , dan eene halve stuiver. Zy gingen te famen hy iemand in wonen, doch hadden het zeer armoedig, dewyl hy niet meer dan negen Engelsche schellingen in eene week konde winnen. Niettemin leefden zy zoo zuinig, dat by, na verloop van eenigen tyd, een schuld van veertig schellingen, die hy vóór zyn trouwen gemaakt had, met vyf schellingen te gelyk, en dus in age reizen , had afgelost: maar naauwlyks had hy de laatste vyf schellingen betaald, of zy werden beiden zoo ziek, dat zy her bed moesten houden. Zy hadden even: wel nog een beursje, waar in twee schellingen, negen stuivers en eene halve kroon waren ; welk geld zy besoien hadden niet uit te geven dan 'in de dringendste noodzaaklykheid ; maar dit moest er nu aan, en strekte hun ten onderhoud, gedurende den tyd van drie dagen , na verloop van welken LACKINGTON genoegzaam hersteld was; doch zyne vrouw bleef meer dan zes maanden ziek.

Hy besloot eindelyk naar Londen te paan, om te zien, of hy aldaar een beter bestaan konde vinden ; welk besluit hy, in de maand Augustus van het jaar 1773, ter uitvoer bragt, heb. bende niet ineer dan twee Tchellingen en zes ftuivers in zyn zak. Hy kreeg egter, in Londen, welhaast gelegenheid om meer geld te winnen; bier by kwam, dat kort daar pa zyn grootvader stierf, die, aan ieder van zyne kleinkinderen, een legaat van tien ponden had gemaakt. Dit geld hebbende gaan ontfangen, keerde hy weder naar Londen, en eene kamer gehuurd hebbende, meubileerden zy dezelve uit het geen hun van dat geld, na aftrek der reiskosten, overgebleven was , en het gaf hem, volgens zyn verhaal, zulk een groot genoegen, wanneer hy alle zyno meubilen, als zyn eigen goed, be. fchouwde, dat hy niet gelooft, dat ALEXANDER DE GROOTE immer zyre overwonnen landen met zoo veel vermaak bezig. tigd had.

Op zekeren dag, in de maand Juny van het jaar 1774, op zyn kamer zittende werken, kreeg hy een bezoek van een man, inet wien hy, gedurende zyne verkeering onder de Methodisten , kennis gemaakt had, BOYD geheten , welke hem vertelde , dat 'er in zyne buurt een klein huisje te huur stond, het welk hy het raadde te huren, en zich daar in, als schoenmakers baas, neêr te zetten. Die raad beviel LACKINGTON; maar op dat oogenblik kreeg hy den inval om 'er te gelyk oude boeken by re verkoopen. Zyn vriend hem daar op vragende: hoe hy toch op de gedagten kwam , oin een Boekverkooper te worden? gaf hy ten antwoord: dat hy bespeurd had, dat een

oude boekwinkel in zyne buurt , federt eenige maanden, merk: s, lýk toegenomen was ; dat hy ook eenige kennis van oude

boeken-had, en 'er een groot liefhebber van was , 200 dat ► hy dan goedkoop vele boeken zoude kunnen lezen en hý ook niet twyfelde of hy zou 'er wel in Nagen". Wel nu;

her

[ocr errors]
[ocr errors]

hervatte zýn vriend, ik zal het huis voor u gaan huren, mits dat, als het u gelukt en gy Lord Major word, gy uw best zult doen om my Aldeřinan te maken.

De kennis , die hy meende van oude boeken te hebben had by verkregen in-zyne verkeering met de Methodisten en navolgers van den bekenden prediker westey; en deze waren, toen hy zyn winkel opgezet had, door recommandatie yan zyn vriend BOỶn, zyne eerste klanten.

Op St. Jansdag van het jaar 1774 , zeiţe hy voor het eerst zyn boekwinkel uit : dezelve bestond uit de volgende boeken:

FLETCHER , Ontleding van de Leer der Antinomianen, 5 Dee len.

WATTS, Oefening des Verstands.
Young's Nagtgedagten.
Wake's vertaling van de Apostolische brieven.
FLEETWOOD, Leven van Christus.

HinwOOD Woordenboek van Konften en Wetenschappen, ds 20 eerste nommers:

Fenige Dagverhalen van wesley, benevens verscheiden andere van zyne werkjes.

Omtrent' 12 andere boeken van dat soort , en eenige oude Magazynen.

Hier by kogt hy nog een mand vol oude boeken , meest Godgeleerde, voor een guinie.

Dit alles by clkander gerekend zynde, kon omtrent eene waarde van vyf ponden halen.

Toen hy dezen winkel begonnen had, en dezelve overzag, stond 'ik, schryft hy, gelyk aan NEBUCADNESAR , wanneer hy zeide: is dit niet het groote babel , dat ik gebouwd hebbe?

Hoe gering egter het getal van zyne boeken, en hoe don. ker de straat was, waar in hy woonde, kreeg hy egcer koo. pers, en het geld, dat hy ontfing, besteedde hy terstond we. derom tot aankoop van andere boeken: hier by kwam, dat de Aanhang van westey een beurs onder elkanderen had, waar uit zy, voor drie maanden , geld leevde, zonder intrest, aan die van hunne Gemeente, welken zy wisten, dat van een goed gedrag waren, en geld gebrek hadden : en deze vrienden leeu. den hem vyf ponden, welke hem destyds van groot nut waten om zyn winkel uit te zetten ; want zes maanden zyn winkel gedaan hebbende , was deszelfs waarde van vyf tot vyf en twintig ponden vermeerderd.

In de maand September van het jaar 1775, werdeň LACKING" TON en zype vrouw beiden door eene zware ziekte aangetast, van welke hy herstelde, doch waar aan zyne vrouw ,

den 2 November, overleed; dan , den 30 January van het volgend jaar 1776, hertrouwde hy weder met DORCAS TURTON, eene jonge dogter, wier vader twintig duizend ponden met spelen

door.

doorgebragt had, waar door zy genoodzaakt was geworden ect kinderschool te houden. Deze vrouw was hem zoo behulp. zaam in zyn boekwinkel, dat zy, door haar yver, niet weinig tot zyn fortuin heeft toegebragt, en , sedert dien trouwdag, rekent hy ook dat het gelukkigste tydperk vap zyn leven be. gonnen is.

Hy was zoo gelukkig, dat hy reeds begon te rekenen , dat hy twee- en driemaal meer boeken zoude kunnen verkoopen , indien hy zyn winkel twee of driemaal wyder kon uitzetten; doch hier toe kon hy nergens geld krygen; dit maakte hem somtyds geweldig verlegen, zoo dat hy nu en dan, als bem eenige boeken te koop aangeboden werden, zyn horologie, kleederen en zelf eenige boeken verpandde, om 'er het geld toe te krygen. Niet lang daarna kwam 'er een man by bem, aan wien hy in zyne ziekte kennis gekregen had, welke, zyne naarstigheid ziende, zich genegen toonde om met hem in compagnie te doen, en dewyl hy een man van middelen was, die tot voortzetting van de zaak geld beloofde te schieten, bedagt LACKINGTON zich niet lang, en de Compagnieschap ging aan onder de firma van J. LACKINGTON en Comp., No. 46. Chiswelstreet , met dat gevolg, dat zy, in het jaar 1779 reeds, eene Catalogus van twaalf duizend boekdeelen in 't lichi gaven: dan die Compagnieschap scheidde, tot wederzydsch genoegen, in de maand Mei van het jaar 1780, en sedert bleef LACKINGTON alleen in de zaak.

Zoo dra hy alleen meester was, nam hy het besluit om nie. mand meer eenig credit te geven , maar alles voor gereed geld te verkoopen ; doch daartegen zette hy zyne boeken met zoo weinig winst over, dat hy welhaast den naam kreeg, dat men by niemand goedkooper kon terecht komen, en dit was de voornaamste grond van zyn fortain zoo dat hy zelf erkent, dat hy al wat hy in de wereld bezit verschuldigd is aars geringe winsten , gepaard met naarstigheid en zuinigheid.

Door die middelen heeft het deze man zoo ver gebragt, dat hy, in het jaar 1792, waar in hy zyoe levensbeschryving uitgaf, rekende jaarlyks vier duizend ponden, dat is, vier en veertig duizend Hollandsche guldens , te winnen, en reden had om te gelooven, dat, indien hy gezond en in staat bleef om zyne zaak verder voort te zetten, hy binnen weinig jaren eens 200 veel zoude winnen.

Thans ryd die man in zyn eigen koets, eu heeft bedienden in liverei ; hebbende op de deuren van zyne rytuigen geschre. ven staan: weinig winst geeft groot voordeel.

Niettegenstaande hy geede kinderen heeft, zet hy evenwel zyn handel nog even sterk voort. Het is nu (dus schryft og hy) omtrent vyf jaren geleden, dat ik ernstig bedagt was,

om met myne zaken uit te scheiden, van wegen den zwakken

staat myner gezondheid, en die van myne huisvrouw: maar , myne, vrienden bragten my onder het oog, dat ik omtrent

[ocr errors]

» vyf.

[ocr errors]
[ocr errors]

», vyftig nabestaanden had, van welken het grootste getal kin. »deren, en de anderen oud en gebrekkig zyn, en dat der.

halven het scheiden uit zulk een voordeelige zaak, als ik in gezeten ben, indien ik 'er niet volstrekt toe genoodzaakt

was, eene zekere onrechivaardigheid zoude wezen voor » hun, die ik, uit hoofde van bloedverwantschap, verpligt 9, was te helpen en te ondersteunen. Deze en andere redenen » bewogen my de gedagten te laten varen, om met zulk een -, uitgestrekten en voordeeligen handel uit te scheiden: en ik nama », gelyklyk het besluit; om een gedeelte van myn winst te

[ocr errors]

besteden tot onderhoud van myne goede oude moeder die ), nog leeft te Wellington in Somersetshire, hare geboorteplaats.

Ik heb ook nog twee oude mannen en eene oude vrouw te », onderhouden: ook heb ik de opvoeding van vier kinderen tot sj myn laste : drie van deze kinderen hebben hun vader ver.

loren en ook hunne moeder, die myne zuster was ; de ou9 ders van het andere kind zyn nog wel in leven, maar arm : -9, verscheiden anderen van myne nabestaanden zyn in dezelfde » omstandigheden, en hebben myn bystand noodig."

+

1

DE KONSTIGE KANARIR VOGEL.

in de Cleeffche Kermis bevond ik my aldaar by eene Pruis.

aan te merken: gelyk op andere Kermissen, bezogt men el. kander ; men vermaakte zich , en men besteedde het geld , dat men geduurende het verloopen jaar bezuinigd had, tot het koopen van onnutte beuzelingen.

Op een dag, dat wy ergens ter maaloyd waren, liet zich een troep reizende Muzikanten aandienen; men 'liet ze binnenkomen, om eenige hunner 'airtjes te hooren. Zo als zy af. scheid wilden neemen, verscheen 'er een verinaarde Vogelaar , beroemd door de konstige opvoeding, die hy aan zyne Vo.

geltjes wist te geeven. Het gezelschap zag hem met veel ver, maak binnenkomen , en de Muzikanten vroegen verlof om zyne konsistukken mede te zien vertoonen 't geen hun wierd toegestaan. Voornaamelyk was men begeerig, de bekwaamheden van zekere Kanarie te zien , die, zo men zeide, al het wonderlyke overtrof, het geen men ooit door konstige hon. den, paarden, ezels, enz. had zien vertoonen. De Voo gelaar, zich aan de tafel geplaatst hebbende, deed de Kana. tie op zyn vinger zitten, en sprak haar dus aan : Komaan 'Charmant, gy bevindt u in een zeer geestig gezelschap; let wel op, doe my niet beschaamd staan ; denk aan uwe ver. maardheid; doe uw werk zo als het behoort , opdat men moge zeggen, dat gy den naam yan Charmant in de daad verdient.

>

« EelmineJätka »