Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

ken, alomme, en zonder eenige uitzondering, ten strengsten uit te voeren; wanneer zulks geenzins onmogelyk schynt,

De middelen, die het best geschikt schynen om de begeerde vernietiging der Kinderziekte te wege te brengen, zyn de volgende. Vooreerst: De verhindering van allen Omgang en Koophandel met de besmette Plaatzen. Deeze voorzorg is zeer uitvoerbaar ; en indien dezelve yan den beginne aan met behoorlyken yver in het oog wordt gehouden, zal het verspreiden van het Pokvergift zeer bezwaarlyk , zo niet geheel onmogelyk , gemaakt worden. Indien eenmaal de Bestuurers van Gewesten en Steden konden goedvinden aan alle hunne nabuuren kennis te geeven van het uitbreeken deezer ziekte ; indien jedere Overigheid de Ingezetenen tot deelneeming aan deezen maatregel verplichtte ; indien ieder Dorp door zynę Wagts zorgen liet, dat niemand, van zodanig een aan. gestoken plaats komende, aldaar wierd toegelaaten; indien icder burger, in wiens huis de Pokjes mogten ontstaan zyn, zich vrywilliglyk onthield van alle niet volstrekt noodzaaklyke verkeering met andere menschen,

zou men reeds eene groote schrede gedaan hebben tot uitroeijing van dit verderflyk kwaad, zonder eenige buiten gewoone moeite of kosten.

Het tweede middel is een Cordon aan de Grenzen dier Plaatzen, van welke de Pokjes zouden kunnen worden aan. gebragt. Doorgaans openbaaren zy zich op eene enkele plaats. De Regeering van zodanig een Stad of Dorp zou dus haare burgers behooren te waarschuwen, om zich in geene verkeering of handel met de nabuuren in te laaten, en teffens kennis dienen te geeven, aan de nabuurige Rechtsgebieden, van het ontstaander ziekte. Deeze behoorden dan daarentegen de naar hen leidende toegangen meer dan naar gewoonte te bezetten, en niemand, die van zodanig eene plaats komt, het zy Inwooner, het zy Reiziger, door te laaten. Ras zou dit uuren gaans in de rondte bekend zyn, en elk noodzaaken op zyne hoede te zyn.

In de derde plaats behoorde men gebruik te maaken van het Insluiten van enkele besmette Plaatzen of Huizen. Hoe veel vermogende ook de reeds gemelde middelen zouden zyn, men zal echter, in den beginne, daar mede denkelyk niet kunnen beletten, dat zich het kwaad niet ergens openbaare. In dit geval is het noodig, dat de

huis.

[ocr errors][merged small]

huisvader, door een onbesmette en niet verdachte perfoon , aan de Regeering kennis geeve van het ontstaane onheil, op dat dezelve de noodige maatregelen neeme, die de verdere verbreiding kunnen verhinderen, voornaamlyk door zodanig een huis te doen afsluiten , en allen omgang met de nabuuren te verbieden. Zodanig een maatregel heeft geene meerdere zwaarigheid in, dan de vrywillige opsluiting in hunne huizen, waar aan zich de Europeaanen te Aleppo, enz. ten tyde van Pest, steeds onderwerpen, en waar door zy meest altoos ' voor die kwaal, nięttegenstaande alles om hen wegsterft, bewaard blyven. Van zelven spreekt het, dat men zorge moet draagen om den behoorlyken toevoer van Geneesmiddelen en Voedzels toe te laaten, die dan gemaklyk in de besmette huizen of plaatzen kan binnengehaald worden, zonder dat iemand der nabuuren daar eenig nadeel van te vreezen heeft. De buitengewoone hier door veroorzaakte kosten zullen naderhand gemaklyk verrekend kunnen worden, Mogelyk zal iemand tegenwerpen, dat de vryheid van den Koophandel hier door iets zou kunnen Iyden. Dit is waar: doch het leeven is dierbaarder dan alle Koopmansgewin. Na het verdwynen van het gevaar, zal de geledene schade door een verdubbelde vlyt ook wel weder te overwinnen zyn. Eene bedenking van meerder gewigt zou zyn, hoe te handelen, zo de befinetting inviel ten tyde van den Oogst? In zulke gevallen had men maar alleen het loflyk voorbeeld te volgen van den overleden Graaf VAN KÖSTRITZ , die, zo ras zich de Roodeloop ergens, op een zyner Dorpen, openbaarde, zodanig eene plaats deed afsluiten en het werk van den Oogst verrichten door de nabuuren. Dit had ten gevolge, dat de laatsten doorgaans van de be. Imetting vry bleeven ; terwyl de Zieken gerust wierden gesteld wegens het bezorgen van hun toekomstigen gooddruft.

Het laatste middel is eene zoort van Quarantaine, dat is eene twintig- of liever veertigdaagsche afzondering der anderzins reeds geneezene Lyders van de Gezonden, na dat teffens alle elders befchreevene reinigingsmiddelen zyn in het werk gesteld. De grond deezes gebods ligt in de mogelykheid van het verbreiden der besmetting, wanneer de geneezenen zich , zonder eenige verhindering, weder onder de algemeene zamenleeving vermengen. Die zich

[ocr errors]

zan

aan de eerstgenoemde voorzorgen onderworpen heeft, kax dit laatste bevel ook nog wel in acht neemen.

Aanmerkingen van den Redacteur.

Daar het Pokycrgift in alle linnen en wollen kleederen, gelyk ook in de bedden, door middel van de etter, indringt, en, dus bewaard wordende, zich, na verloop van veele jaaren, weder kan openbaaren, zonder dat men de waare oorzaak der plotzelyk herbooren Epidemie kan ontdekken, zal tot het voorgestelde oogmerk niets dienstiger zyn, dan dat de Regeering der plaats, in ieder huis, na het afloopen der ziekte, daar een allernaauwkeurigst onderzoek naar laate doen, om alles, het geen niet onbetwistbaar door wasschen en zwavelen kan worden gereinigd, onder een weltrekkenden schoorsteen te doen verbranden, en allen verkoop van besmette bedden, enz. onder zwaare straffen doe verbieden. Dergelyke maatregelen behoorden in een wel ingerichten Burger. staat ook genomen te wotden omtrent de nagelaaten bed den en kleederen, niet alleen van menschen die door andere koortzige besmetlyke ziekten zyn omgekomen maar ook van hen die door de Teering, enz. zyn weg. gerukt.

Daar ook uit eenige voorbeelden fchynt te blyken, dat de Lyken der aan Pokjes gestorvene persoonen hun vergift jaaren lang in eene welgeslootene doodkist by zich behouden, en dat het onverhoeds openen eener zodanige kist, zelfs na verloop van twintig jaaren, aanleiding kan geeven tot eene vernieuwde Epidemic, zal, tot het bedoelde oogmerk, de uitroeijing der Kinderziekte, ook noodig zyn deeze Lyken in zeer dun verganglyk hout te kisten , ze op eene afzonderlyke plaats ter aarde te bestellen, en te gebieden, dat zodanig een graf niet, dan na verloop van by voorbeeld vyftig jaaren, moge geo: pend worden.

ZON

3

ZONDERLING EN GEDUCHT VOORVAL MET EENIGE

BYENZWERMEN. en Voerman van Roermonde op de Stad 's Bosch,

de Veih genaamd, reed, op den 25 July i 798, met zyne Vrachtkar; met drie stevige Paarden, voor elkander gespannen , by het Dorp Myl, aan de grenzen van Peeland, buiten het territoir deezer Republiek, gelegen, langs eene zogenaamde Byenhall; eene plaats, waar verscheide Korven met Byen naast elkander staan. Eenige Byen vlóogen uit die Korven, en plaatsten zich op een der voor de Kar gespannen Paarden. De Voerman verjoeg die, Byen , en doodde 'er eenige van.

Wel ras vereenigden zich alle de Byen der naaststaande Korven, en vielen met zodanig geweld op de drie Paarden, den Voerman, en een ruw-hairigen Hond, die naast de Kar liep, aan, dat, binnen korten tyd, een der Paarden, door de steeken van een dikken drom Byen, op de plaats zelve doodbleef, en de twee andere Paarden kort daar. na mede gestorven zyn ; terwyl insgelyks de Hond , door het steeken der Byen dik opgezwollen, gestorven is. De Voerman trachtte wel, door allerlei middelen, den drom Byen, die op hem aanviel , van zyn aangezicht en handen, 'al loopende , af te weeren, en wierd daarin door eenige lieden, met takken van boomen gewapend, geholpen, maar ook deeze, op hunne beurt door de Byen vervolgd, moesten de vlucht neemen : de Voerman, intusschen, gelukkig in een huis geraakt, was zodanig door de Byen gestoken , dat hy niet buiten levensgevaar

Zie daar een zonderling Voorval, 't welk ik gemeend heb Ul. te moeten mededeelen, ten einde hetzelve, tot waarschuwing, aan 't Publiek bekend te maaken. Het komt my niet onwaarschynlyk voor, dat onder de weinige Byen, welke zich, by het begin der gebeurtenis, op een der Paarden geplaatst hadden, en die door den Voerman gedood zyn , eene Moederbye of eene zoge. naamde Koningin, of eenig ander groot personage uit eene der Byenkorven, geweest ży, wier dood, door haare kinderen of onderhoorigen, op zo eene verschriklyke wy. ze gewrooken is. In den Haag,

B. DONKER CURTIUS. den 30 July 1798.

AAN

geweest is.

[ocr errors]

AANMERKINGEN OVER DE LANDENGTE VAN SUEZ, EN OVER DE MOGELYKHEID VAN DE VERLENIGING

DER ROODE EN MIDDELLANDSCHE ZEE

(Uit het Fransch.)

Indien men immer de vereeniging der Roode Zee met de

Middellandsche konde te wege brengen, zou, in zekeren zin, de gedaante der Wereld veranderen. China en Frankryk zouden, als 't ware, nabuuren worden. Men zou het noodlot dier barbaarsche Eeuwen beklaagen, geduurende welke de Europeaanen, die naar Asie wilden reizen, verpligt waren rondom Africa te zeilen. . En Frankryk zou bloeijen door de vervietiging van den Engelschen Koophandel, die dan noodwendig ten gronde zou gaan.

Om zich een denkbeeld te maaken van het gewigtig verschil tusschen de beide wegen, om uit Europa, ter zee, naar de Indiën te reizen, behoeft men alleen in aanmerking te neemen, dat de Schepen doorgaans binnen veertien of twintig dagen van Marseille naar Alexandrie kunnen zeilen. Dat de goederen van daar binnen den tyd van vier dagen naar Cairo kunnen worden overgevoerd. Dat de reis van Cairo naar Suez insgelyks in drie dagen kan worden volbragt. Dat men, eindelyk, doorgaans, vooral geduurende de goede Moussons, van Suez naar Suratte in dertig, of vyf en dertig dagen kan zeilen. Zo dat het, langs deezen weg, niet onmogelyk zou zyn, een brief van Parys naar Suratte in vyftig dagen tyds te bezorgen. Ondertusschen valt hier wederom tegen aan te merken, dat de terugreize niet zo gemaklyk is ; dewyl men, geduurende den meesten tyd des jaars, op die reize, met tegenwinden te kampen heeft. Dan geduurende het Voorjaar en den Herfst ontbreekt het ook niet aan gunstige winden, die de vaart van de Straat van BabelMandel naar Suez zeer doenlyk maaken; waarom ook de Turken en Arabieren, die zeer slegte Zeelieden zyn, deeze reis nimmer in andere jaargetyden onderneemen. Wanneer nu de Handel langs deezen weg eenmaal behoorlyk gevestigd is, zal het niet bezwaarlyk vallen, de tyden van den geschikten Mousson tot de terugreizen naauwkeuriger te bepaalen, en de reizen daar naar te schikken. Ook

galt

« EelmineJätka »