Page images
PDF
EPUB

OPMERKLYK GEVAL, OMTRENT EEN' TER DOOD VIR

WEZEN MISDADIGER, IN ENGELAND,

(Medegedeeld door den Heer R. ARRENBERG, te Rotterdam.)

Daa

aar men in Engeland nimmer een Pynbank gebruikt,

om een misdadiger tot bekendtenis te brengen, maar de Rechter hem alleenlyk op den Eed van getuigen, en de klaarblyklykheid van de zaak, tot den dood, of eene mindere straffe, veroordeelt, heeft deze manier van rechtspleging altoos veel goedkeuring by andere Natien verwor. ven. WENDEBORN, die dezelve, in zyn Staat yan GrootBrittanje, naauwkeurig beschreven heeft, houd ze, verre weg, verkieslyk, boven die, welke in andere Landen in gebruik is, en het ontbreekt niet aan lieden in ons Vaderland, die, by gelegenheid van het afschaffen der Pynbank in deze Republyk, en de raadpleging der Were gevende Magt , om, in plaats van dezelve, eene andere manier van procederen daar te stellen, beweren, dat dezelve hier te lande behoorde ingevoerd te worden. Wat het beste zy mogen, Staatkundigen en Rechtsgeleerden bellissen; maar zeker is het, dat deze manier van Rechtsplegen in Lyfstrafiyke zaken geen zins 200 voldoende is, om een gemoedelyken Rechter in alle gevallen gerust te Itellen dat hy geen onschuldigen veroordeeld heeft, als men zich in het algemeen verbeeldt.

Zy, die gewoon zyn de Engelsche nieuwspapieren te lezen , waarin alle Lyfstraflyke Rechtsplegingen publyk gemaakt worden, vinden daar in telkens voorbeelden van misdadigers, die wel tot het laatste oogenblik de hun aan. getygde misdaden ontkennen; maar wanneer zy zien, dat 'er geen pardon, of uitstel van executie, te wagten is, hunne schuld belyden, en de billykheid van het over hun geflagen vonnis erkennen ; doch daar tegen vindt men ook menigvuldige voorbeelden van zoodanigen, die bestendig de tegen hun ingebragte beschuldiging ontkennen , zich aan de misdaad, om welke zy ter dood gebragt worden, onschuldig verklaren, en 'er de eeuwigheid op initappen.

Dan boven en behalven deze daaglyksche voorvallen, zal het volgend opmerklyk Verhaal doen zien, dat een

Rech

Rechter, in weerwil van een aantal getuigen en de grootite klaarblyklykheid , kan misleid worden, en een onschuldigen veroordeelen.

Vóór eenige jaren, kwam een Franschman, Jacques Dumoulin genaamd , met vrouw en kinderen en een geringe somme gelds, in Engeland. Zich in Londen ter neder gezet hebbende, won hy zyn bettaan met groote partyen van gesmokkelde en aangehaalde goederen, die aan den Tol opgeveild worden, te koopen, en dezelven wederom in het klein te verkoopen. Schoon zy, die dezen handel dryven in Engeland, alwaar geen fatzoenlyk man die goederen zou durven koopen, zeer veracht worden, stond egter Dumoulin in taamlyk goede achting by allen die hem kenden, en zou dezelve waarschyniyk behouden hebben, indien hy niet tevens onder het vermoeden geraakt ware van een valsche Munter te wezen. Dit verinoeden ontstond hier uit, om dat Dumoulin, als hem iemand geld betaald had, telkens terug kwam, zeggende dat hy valsch geld ontfangen had, en, hoe zeer men hem van het tegendeel trachtte te overtuigen , altyd 200 sterk op zyn stuk staan bleef, en zoo lang aanhield, tot dat men hem het geld verwisseld had; zoo dat hy daardoor wel haast al zyne achting en credit verloor.

Op zekeren dag, aan een man, Harris genaamd met wien hy te voren nooit 'eenige zaken gedaan had, voor zeventig Ponden Sterlings aan goederen verkogt hebbende, betaalde hem die man , voor een gedeelte, met Guinies, en, voor het ander gedeelte, met Portugeesch goud. In het eerst maakte hy eenige zwarigheid om dat laatste geld te ontvangen ; doch, op de verzekering van Harris, dat hy al dit geld naauwkeurig bezien en gewogen had, nam hy het eindlyk aan, en gaf hem quitantie; dan eenige dagen daar na kwam hy by hein terug met zes Guinies, die hy zeide dat valsch en onder het geld geweest waren, 't welk hy van hem ontvangen had. Harris hield het tegendeel staande , en weigerde die Guinies te verwisselen. Dumoulin verzekerde, dat hy, dit geld van hem ontfangen hebbende, het terstond in zyn bureau gelegd, en het niet aangeraakt had vóór dat hy 'er dien dag een Wisselbrief mede had willen betalen, wanneer hy die valsche stukken 'er onder gevonden had.

Het gevolg van dit geschil was , dat het voor den Rechter gebragt werd, en Dumoulin een Eed gedaan

heb.

hebbende, dat hy dit valsche geld, in de daad, vati Harris ontfangen had, werd de laatite verwezen om dat valsche geld tegen goed geld aan hem te verwisselen. Harris, woedende van zich 299 bedrogen te zien door een valschen Eed van Duinoulin, vertelde dit geval aan ieder een, en ontdekte toen , dat verscheiden menschen dezelfde historie met Dumoulin gehad hadden, en hier door verviel zyn credit dermaten , dat niemand meer met hem te doen wilde hebben. Dumoulin, ondervin. dende dat de vertellingen van Harris de oorzaak van zyn discredit waren, deed hem een proces van injurie aan. Voor den Rechter verschenen, en de aanklagte ge. daan zynde, verdedigde Harris zich yverig , deed een naauwkeurig en omstandig verslag van het geval, en een aantal getuigen by zich hebbende, die dezelfde moeilyk. heid met Dumoulin, over valsch geld, gehad hadden ; bragt hy het zoo ver, dat de Rechter begon te vermoe. den , dat Dumoulin, in de daad , een valsche Munter was, en hem derhalven in hegtenis deed nemen. Vervolgens order gegeven zynde, om zyn huis te doorzoe. ken, vond men in zyn bureau alle de Instrumenten van een valschen Munter.

De pogingen, die men bewees dat Dumoulin gedaan had, om telkens valsch tegen goed geld te verwisselen, de quantiteit, die men 'er nog van by hem vond, gevoegd by de ontdekking van de Instrumenten, maakten een volkomen bewys ten zynen laste uit. Hier by kwam nog de herinnering van de onbeschaamdheid, met welke hy gedurig den een en ander gedwongen had het geld te verwisselen ;, den valfchen Eed, dien hy tegen Harris gedaan, en het proces, waarin hy hem betrokken had; dit alles, te famen genomen, maakte Dumoulin zoo verachtlyk in de oogen van alle menfchen, dat een ieder verlangde hem voorbeeldig gestraft te zien; ook werd hy, op den Eed der getuigen en de klaarblyklykheid van de zaak, ter dood verwezen.

Wie, die dit Verhaal tot hiertoe gelezen heeft, zal Dumoulin niet schuldig, en het over hem, naar de Engelfche manier van procederen, gevelde vonnis voor billyk en gegrond, oordeelen? maar wat gebeurde 'er ? Terwyl Dumoulin onder het vonnis des doods zat, en nog maar weinige dagen te leven had, geviel het dat zekere Graveur Williams, door Londen rydende, van zyn paard ftortte, en diep val oogenbliklyk bestierf. Zyne Vrouw,

gen aan:

die hoog zwanger was, miskraamde van schrik, en kreeg zulke hevige tuipen , dat 'er niet dan de dood te wag, ten was. Voelende dat haar einde naderde, zond zy oin de Vrouw van Dumoulin, en geëischt hebbende dat men ze by haar alleen zou laten, Iprak zy haar in dezervoe.

» Mejuffrouw! ik heb u eene zonderlinge zaak te ont. ,, dekken. Myn man en drie andere personen (die zy , met namen noemde) hebben, federt eenige jaren, al.

leen bestaan door het maken van valfche Guinies, en dewyl men my dikwils gebruikte om dat geld uit te geven, ben ik daar door agter het geheim geraakt.

Hier door weet ik, dat, één van hun by uw inan als 9 knegt in dienst geraakt zynde , de anderen hem lleu» tels bezorgd hebben, waar mede hy de bureau en les

senaar van zyn meester konde openen, en dat hy door dit middel telkens het goed geld daar uit genomen, en het valsche 'er voor in plaats gelegd heeft ; dat door die kunstrrepen uw man zyn credit in den handel ver

loren hetit, en nu ook zyn leven door een schandely9, ken dood staat te verliezen, indien men hem niet spoe. » dig tracht te redden."

Na dat de Vrouw, met zeer veel moeite, alle die woorden uitgesproken had, kreeg zy weder eene hevige stuip, en stierf.

De Vrouw van Dumoulin, zonder tydverzuim, het cen en ander den Rechter aangebragt hebbende, werden de beschuldigden in hegtenis genomen. Een van hun , verschrikt en ontsteld zynde, bekende terstond de geheele zaak, en wees de plaats aan daar het overige gereedschap en valsch geld verborgen was. Men vond, onder de goederen van den knegt van Dumoulin, verscheiden afdruksels van sleutels in wasch, benevens een bos met gemaakte Neutels. Toen hem dit alles door den Rechter vertoond werd, stortte hy een vloed van tranen, en bekende al het geen, waar mede hy beschuldigd werd. Gevraagd zynde , hoe die Instrumenten, welken in zyns meesters bureau gevonden waren, en die hy bekende de zynę te wezen, daar in geraakt waren, gaf hy ten ants woord, dat, toen hy gehoord had, dat zyn meester in hegtenis genomen was, hy wel begreep, dat de Justitie het huis zou komen doorzoeken, en vreezende dat men dit gereedschap by hem mogt vinden, hy daarom schielyk, MENG, 1798, NO. U.

Kk

door

door middel van den sleutel, dien hy 'er van had, zyns meesters bureau geopend, en het daar in gelegd had.

Door deze bekendtenis, zag men nu de waarę reden, waarom Dumoulin zoo dikwils valsch geld by den een en ander te rug gebragt had; dat, alļe, zyne klagten gegrond waren, en zyn Eed zuiver was geweest; en dat, buiten dit zeer zonderling toeval, een eerlyk man, enkel op bewyzen, hoe groot een trap van waarIchynlykheid dezelven ook mogten gehad hebben , egter valsch waren, onschuldig zou ter dood gebragt zyn geworden.

die ,

DE VOOR HELLEN VAN ZICH DRUK BEZIG, ALS VERHAAST EN

GEJAAGD, TE VERTOONIN.

(Naar het Engelsch.)

MEDEBURGERS!

Onder

nder de veelvuldige stoffen, die ernstig of boertig behan

deld zyn, door hun, die, van tyd tot tyd, u eenig Stukje ter plaatzinge toezenden, kan ik my niet herinneren, dat de Voordeelen van zich druk bezig i als verhaast en gejaagd, te yertoonen , door iemand zyn opgemerkt ; schoon het niemand aan veelvuldige gelegenheden kan ontbreeken , als hy de be. dryven en woelingen der Menschen nagaat, om getroffen te worden door de zonderlinge neiging, welke zich by zommigen opdoet, om zich te vertoonen als verhaast in alles wat zy ver. rigten , en de verdiensten van alle hunne bedryven doen bestaan in deeze eenige hoedanigheid, verhaasting.

Zulks mag, in den eersten opllage, Itrydig fchynen met de Ratuurlyke neiging der menschen, die tot rust en gemak overe helt, of, gelyk een myner vrienden dit gewoon is uit te druk.

het vermaak te hebbeu van stil te zitten; inen zal hec egter byzonder vinden, dat zo groot eene menigte zich met snelheid beweegt, dat wy, onder de uitsteekende charactertrek. ken van den Mensch in het gezellig leeven, die woeligheid en drukte mogen tellen.

Eenige verdiensten mogen wy 'er aan toeschryven, wanneer wy het van de zyde der Lichaamsoefening beschouwen; want het heeft niet gemaklyk kunnen vallen de nacuurlyke en aangeboorene rustzoekende gemaklykheid te verzaaken ; en deeze betoo. ningen van werkzaamheid in eene hebbelykheid te veranderen, dit moet in den aanvange zeer bezwaarlyk en voor veelen hoogst lastig geweest zyn, en, met de daad, onmogelyk om het

ten

ken, %

« EelmineJätka »