Page images
PDF
EPUB

tong, smaak in den mond, pols en alles, weer natuur. lyk; zekerlyk is het toeval van gister door een overna. tig gebruik van Aardappels ontstaan ; de wonde als de vorige dag, en alzo verbonden.

14. Zeer welvarend ; de wond word kleinder en meer. der vol', van tyd tot tyd vertonen zig in den omtrek der wonde kleine zweertjes als kinderpokjes, die spoedig doorbreken, een weinig etterachtig vogt loozen, en met het opleggen van droog pluksel weer sluiten; nogi thans blyft de omtrek der wonde drie vingers breed dia. meter in het ronde altoos nog rood, en met korstagtige plekken ; de wond word nu alle dagen , om den door de warmte veroorzaakten stank, met balfam. Arcæi ver. bonden.

17. Zeer welvarend; de wonde een weinig kleinder dan te vooren, de omtrek minder ontstoken. ; 21. Zeer welvarend; de wonde als te voren, loost ma. tig veel etter, de omtrek word beter ; alle dagen ver. bonden. 1.24. Zeer welvarend ; komt by my te Steenwyk om de wond te vertoonen, die nu maar de grootte van een stuivet heeft , en byna met de huid gelyk ; loost zeer weinig et. terachtig vogt, doch een weinig dunner ; met baisam, Arcæi verbonden, en geeft geheel geen reuk meer.

27. Zeer welvarend; de wond byna genetzen. go. Zeer welvarend; de wond is nu gesloten. De Dogter van HENDRIK KLAASSEN, op Eesyeen, oud 8 jaaren, werd, op den 14 April, door denzelfden dollen Hond gebeten in het regterbeen, met agt wonden, groot en klein; alle om het enkel en op den voet. Den 16 April gelyk de vorige gefcarificeerd, met pul. vis Cantharidum bestrooid, en met emp. veficator. bedekt; gebruikt boom-oly en azyn, dagelyks zo veel als het oudste Dogtertje.

17. Is zeer welvarend ; doch kan niet gaan om de zwel. Jing der wonden en voet , boven en onder, dezelve; de pleisters alle afgenomen en met ball. Arcæi verbonden; de kleine wondjes, die niet veel suppureeren, worden met pulvis Cantharidum bestrooid.

| 19. Bevind zig in alles zeer wel; de 'wonden suppuree. ren alle zeer veel; als te voren verbonden ; gebruikt de. zelfde mixtura oleofa, even zo veel als haar Žuster ; de wonden stinken.

20. Zecr

[ocr errors]

20. Zeer welvarend; de wonden Tuppureeren goed, een klein wondje met puly. Cantharid. beitrooid, en met balf. Arcai verbonden continueert met den drank.

22. Zeer welvarend ; de wonden suppureeren tamelyk sterk, en stinken meer; alle Escara zyn nu afgevallen.

23. Bevind zig wel; de wonden etteren wel, behalven een klein wondje, dat ik met pulvis Cantharid. bestrooid heb, en na gewoonte alles verbonden; een wond, die ik vóór vier dagen met pulvis Cantharid. bestrooid heb, is nog vol met een witte korst, aan spek gelyk ; ettert weinig, ook met ball. Arcæi verbonden ; gebruikt nų viermaal daags een lepel vol van den drank.

24. Bevind zig wel; alle wonden luppureeren welz na gewoonte verbonden.

25. Zeer welvarend ; de wonden fuppureeren wel, en als te voren verbonden ; een weinig diarrhée ; heeft nugter kalfsvleesch gebruikt.

27. Zeer welvarend; geen diarrhée, de groote wonden fuppureeren wel, de kleine zyn droog; een weinig pulv: Cantharidum in de ball. Arcæi gemengd, en daarinede verbonden.

29. Zeer welvarend; de wonden blyven nu alle matig fuppureeren; met ball. Arcæi verbonden ; geeven geen Itank meer.

Den 1 Mey volkomen welvarend ; de wonden etteren zo goed niet meer als te voren, except de twee grootste ; alle met puly. Cantharid. in de ball. Arcæi verbonden, gebruikt twee lepels vol van den drank.

3. Zeer welvarend; de wonden zyn nu alle goed open, en blyven etteren.

5. Zeer welvarend ; de wonden met ball, Arcæi en puly. Cantharid. verbonden.

7. Welvarend; de wonden als te voren verbonden ; gebruikt verders geen mixtura oleofa.

9. Zeer welvarend; na gewoonte verbonden.

II. Welvarend; daar her weêr nu warmer is , i geeven de wonden wederom stank, en jeuken sterk; heb den voet, het been en derzelver wonden met warme karnemelk en water doen afwasschen; de wonden zyn alle nog open, en als te voren verbonden.

12. Welvarend; de wonden na gewoonte verbonden, de kleine wondjes moeten met puly. Cantharid. open ge. houden worden, de jeukte is nu minder. : 14. Welvarend; de wonden als te voren behandeld.

17. Zeer

!

17. Zeer welvarend; de kleine wonden zyn nu byna gefloten; de 'groote zyn vol met de huid gelyk, en be. ginnen te sluiten; alle nog met ball. Arcæi verbonden.

21. Zeer welvarend; de wonden zyn nu alle volkomen geneezen,

Den 15. Juny, als het kind niet ver van huis een boodschap gedaan had, en op den weg na huis zynde, ontmoette het een Hond, byna als die, door welken het gebeten was, en voor welken zy sterk schrikte. Tot dus ver was zy volkomen gezond; doch een weinig te huis geweest zynde , klaagde zy over pyn in 't hoofd en beenen, die al telkens erger werd tot op Zondag. Nu ; scheen 'er koorts te komen, die schielyk afliep en door een andere vervangen werd; nu was zy brandend heet en dan huiverig; de keel en borst werden vol met flym. De Vader kwam my zulks op. Zondag, berigten; doch ik konde, door andere bezigheden volstrekt belet, de Lyderes niet komen zien. Ik liet een sterke Spaanfchevliegpleister op de geweezene wonden leggen ; doch de gadix belladonna konde ik niet magtig worden om een proef daarvan te neemen. De benauwdheden werden ieder oogenblik flimmer; zy kon Zondag avond niet meer drinken; had eigentlyk geen vrees voor water; doch zeide niet te kunnen doorslikken; een weinig dunne gekookte karnemelk kon zy nog drinken. Op Maandag morgen was zy aangedaan door de Zonnestralen, en kon ze niet verdragen; de benauwdheden werden al flimmer, de koortsbrand heviger, als deeze nu afgelopen was, sprak zy zeer wel, en was haar verstand magtig; de keel was met veel taaije Ilym bezet; zy spoog geduurig van zig af, en is denzelf den avond omtrent negen uuren gestorven.

De Dogter van JAN FRENS, op Eesveen, oud ruim 13 jaaren, werd door denzelfden dollen Hond , op den 14 April 1797, in het regterbeen, boven op den voet, gebeten, met een groote wond, langwerpig, ongeveer een duim lang, en zes kleindere wonden.

Den 16 April, gelyk de vorige kinderen gescarificeerd en behandeld ; gebruikt hetzelfde middel inwendig als de vorigen.

17. De Spaanschevliegpleisters afgenomen en met balf. Arcæi verbonden ; de wonden zyn ook als die der andere Lyders gezwollen. 19. De pols is irregulier, en weinig eetlust; kan niet

gaan

[ocr errors]

gaan om de zwelling der wonden, die alle suppureeren, behalven een klein wondje, dat met balsam. Arcæi en pulv. Canthar. verbonden word; gebruikt van dezelfde mixtura oleosa als de vorigen.

20. Bevind zig beter dan den vorigen dag ; de pols is meer regulier, de tong weinig beslagen ; de grootste wona den etteren wel, doch de kleine niet veel; worden bestrooid met puly. Cantharid., en met ball. Arcæi verbonden ; continueert met den drank.

22. Bevind zig gezonder dan de vorige dagen, de eetlust is beter , en de pols regulier ; de groote wonden worden diep, en etteren sterk, de kleine zyn droogagtig worden zeer dik met ball. Arcæi verbonden ; de zwelling van den voet houd nog aan ; heeft deezen dag voor het eerst door de kamer kunnen wandelen ; de wonden geeven nog stank van zig.

23. Bevind zig wel ; de voet nog gezwollen; het verband was van de wonden gezakt ; alle kleine wondjes waren zeer droog; alle met puly. Cantharid. bestrooid, en met bals. Arcæi verbonden; geeven geen stank; gebruikt nu viermaal daags een lepel vol van den drank.

24. Welvarend; de wonden, den vorigen dag droog, etteren du zeer wel; na gewoonte met bals. Arcæi verbonden.

25. Welvarend ; de wonden na gewoonte verbonden als de twee andere kinderen ; nugteren kalfsvleesch gebruikt, en daarvan misschien diarrhée; doch niet extra Iterk.

27. Zeer welvarend; meer appetyt dan de vorige dagen; de diarrhée houd aan, drie a viermaal daags ; de groote wonden etteren wel, de kleine droog; met pulv, Cantharid, en ball. Arcæi verbonden.

29. Zeer welvarend; gister is de diarrhée opgehouden; de wonden etteren matig, doch beginnen zig een weinig te sluiten, daarom met balf. Arcæi en præcipitat. rubr. daar onder verbonden; de wonden geeven nog een wei

Den 1 Mey zeer welvarend, namiddag ten vier uuren; doch 's avonds ten zeven uuren een zware huivering als een koude koorts, egter zonder dorst of gevolgd zweet, of sterke warmte ; maar een ongeruste nagt, zo als my berigt is ; de wonden kunnen met geen merc. præcipitat. rubr. open gehouden worden; een der grootste is geheel gesloten; alle met puly. Cantharid, en ball. Arcæi ry.

ke:

nig stank.

.

kelyk verbonden; gebruikt twee lepels vol van den oly drank.

3. Zeer welvarend, en is gister ook wel geweest, zon. der koorts of huivering ; de wonden zyn nu matig open, egter nog met pulv, Cantharid. en ball. Arcei verbonden, en al het wit opgetrokken vel, door de Cantharides, met de schaar afgesneden, zo dat bloed te voorschyn kwam.

5. Zeer welvarend; de wonden matig open; met puly. Canthar. en de ball. Arc. gemengd verbonden.

7. Welvarend; de wonden na gewoonte verbonden; tot dus ver de oly-drank gebruikt.

9. Welvarend; de wonden geeven dus ver nog stank; na gewoonte verbonden.

Il. Welvarend; door het warmne weêr meerder stank, en het been met roosachtig uitslag, voornamentlyk om het enkel, bezet, dat sterk jeukt; met warme karnemelk en water het been 'en den voet, en alle wonden, gewas. fchen, en na gewoonte verbonden.

12. Zeer welvarend; de wonden met ball. Arc, en puly. Cantharid. verbonden ; nu minderttank en jeukte; ook nog met warme karnemelk gewasschen.

14. Welvarend ; de kleine wonden worden met veel moeite opengehouden.

17. Welvarend; de kleine wonden beginnen al meer te Nuiten, en de groote worden meer vol en kleinder, geeven geen stank of jeukte meer.

21. Zeer welvarend ; de kleine en groote wonden byna alle geneezen; nog met ball. Arcæi verbonden.

24. Zeer welvarend ; alle wonden zyn nu volkomen geneezen.

Den 23 July 1797, is het Meisje, van Steenwyk komen. de, zeer nat geregend, bevind zig den 24 niet wel, men denkt een weinig koortzig, 't geen aanhoud, en dagelyks

27. Klaagt over sterke heete Koortzen, en voornamelyk over een belemmerde pislosing ; nu komt men my raad vragen; de tong vuil geel beslagen, kwaden smaak, geen afgang. Ik bezorg haar een infusio lazans van Tamarind. fol. senn. & fal Glaub., waarvan veel ontlasting.

28. 's Morgens tusschen zeyen en agt uuren: zy legt op het bed, het uitzige wild, spreekt weinig, de tong een weinig beslagen, heeft een weinig pis geloosd, was als troebel dun bier, de pols klein en snel , een weinig sub. sultus tendinum, verschrikt schielyk, Haapt weinig, droomt

crger wordt,

« EelmineJätka »