Page images
PDF
EPUB

migen, gelyk hy aanmerkt, denken, dat dit meer moet toegeschreeven worden aan hebbelykheid, gewoonte , en vrees voor haare Egtgenooten, dan aan neiging. Het is welbekend , veryolgt hy , dat niemand de Noord Indiaansche Vrouwen zo wel kan bestuuren als de Noord Indiaansche Mannen. En wanneer men eenige van dee. ze zomtyds vergund heeft in de Vastigheid der Europeëren te verblyven, heeft men gemaklyk haar kunnen beweegen om van dit Character af te wyken; en eenige weinige zyn zo zeer aan ongeregeldheid overgegeeven geworden als de Zuider Indiaansche Vrouwen, die by alle Stammen bekend staan als de meest aan wellust overgegeevene onder de zonne. In 't algemeen zyn , egter, de Noord Indiaansche Vrouwen zo verre van op de laatstgemelde te gelyken , dat het eene zeldzaamheid is van haar te hooren dat zy zich aan de wellust overgeeven,

't Moge vreemd fchynen, dat, daar ik de kuischheid der Noord Indiaansche Vrouwen verhef, ik teffens toeftaa, dat het een vry algemeen gebruik is, onder de Mannen deezes, Lands, eenen nagt by de Vrouw van eenen anderen door te brengen. Maar dit is zo verre van by hun als een misdryf te worden aangemerkt, dat zy het voor een der sterkste banden van vriendschap houden tus. fchen twee Familien; en, in gevalle van den dood van een der Mannen, de ander zich verpligt en gehouden rekent, de Kinderen des overledenen te ondersteunen. Volken zyn zo verre van deeze verbintenis als eene enkele pligtpleeging aan te zien, gelyk de meesten die over den Doop der Kinderen by de Christenen staan als Oom en Peet (niettegenstaande zy des de plegtigste geloften afleggen) naauwlyks ooit aan de volbrenging daarvan denken, dat 'er geen voorbeeld is, dat een Noorder Indi. aan deeze op hem genomene verpligting verzuimt. De Zuider Indiaanen zyn, ondanks alle hunne overige slegte hoedanigheden, zeer behulpzaam en lief hebbend omtrent de Weduwen en Kinderen hunner afgestorvene Vrienden ; en dewyl hun stand en leevenswyze hun in staat stelt om meer liefdeblyken te geeven met minder moeilykheids dan de Noorder Indiaanen, blyven onder hun weinig Weduwen of Kinderen onbezorgd.

Schoon de Noorder Indiaanen geene zwaarigheid maaken om twee of drie Zusters tot Vrouwen te hebben, ten zelfden tyde, zyn zy nogthans zeer stipt om een be

hoor

Deeze

hoorlyken afstand in Bloedverwantschap waar te neemen, ten opzigte van de zodanigen, die zy tot de bovengemel. de gemeenschap met hunne Vrouwen toelaaten. De Zuider Indiaanen zyn min schroomvallig by die gelegenheden; by hun is het geenzins vreemd, dat de eene Broeder gemeenschap heeft met eens anders Broeders Vrouw of Dogter. Doch dit wordt in afschuw gehouden by de Noordex Indiaanen.

Mr. HEARNE merkt hier by op, dat de meesten der Zuider Indiaanen , zo wel als de Athapuscow en Nehea. way Stammen, ten deezen opzigte geene zwaarigheid altoos maaken. 't Is eene bekende zaak, dat veelen nu en dan gemeenfchap hebben met hunne eigene Moeders, en dikwyls hunne Zusters, ja Dogters, trouwen. Ik heb 'er verscheidene gekend, die, naa eenigen tyd in dien staat met hunne Dogters geleefd te hebben, die aan hunne Zoonen gaven, en alle de Partyen waren hier mede wel të vrede. · In de daad, ondanks de strengheid der Lugtstreek in Noord America op deeze hoogte , kan de wellustigheid der Inwoonderen niet overtroffen worden door eenig Oostersch Volk, wier weelderige Leevenswyze en koesterende Lugtstreek meer geschikt Tchynt om de dierlyke lusten op te wekken, dan de strenge koude deezer aan de Pool naderende Landstreeken.

't Is waar , dat weinigen , die onder de onmiddelyke bescherming der Engelschen leeven, ooit hunne Zusters of Dogters tot Vrouwen neemen ; 't geen waarschynlyk moet toegeschreeven worden aan de vrees van hun ongenoegen zich op den halze te zullen laaden; doch het is eene welbekende zaak, dat Bloedschande maar al te dikwyls onder hun, plaats grypt, schoon niet zo algemeen als onder de verder af woonende Indiaanen.

(Het Vervolg en Slot hier naa.)

PRO

PROEVE,

OVER DEN STAAT DER AFHANGLYKHEID IN DE

ZAMENLLEVING.

(Uit het Engelsch.)

[ocr errors]

een onderwerp is menigvuldiger aangevallen door de zo

danigen, die den oorlog verklaard hebben tegen ongerymdheid en dwaaling, dan Afhanglykheid. Deeze heeft men belachen om haare laagheid , deeze beklaagd van wegen haare elende. Men heeft ze vertoond als eene vernedering van hec inenschlyk Character , en eene veilstelling van verstandige vermogens. En, in weerwil hier van, leert ons de ondervinding, dac 'er een slag van menschen leeft, voor welken een staat van Afhanglykheid, met de daad, geen staat van onbeil is ; die denzelven, met alle de wisselingen van teleurstelling , de voorkeuze geeven boven de meer moeilyke en werkzaamer middeJen om rykdommen te verkrygen; die kunnen wagten , buigen en kruipen; die leugens verzinnen, en hoofsche betuigingen vol vleitaal uitboezemen, in hoope dit deeze hunne aangewende moeiten beloond zullen worden in eenig gelukkig oogenblik dat zy den luim treffen van den Man wiens gunst zy op die laage wyze zoeken. Ja, welk eene schande ! men vindt Ouders, die hunnen Kinderen lessen in de Afhanglykheid geeven : lessen , welke nederkomen op geduld onder smaadlyke bejegening; op een kruipend vertoon, zonder gevoel van ei. gene waarde; op betuigingen van hoogagting, welke zy niet kunnen voelen, en verklaaringen van genegenheid, die zy ,

in eenig ander geval, zouden versinaaden.

Ik heb hier byzonder op 't ooge die Perfoonlyke Afhanglyk. heid, of het zich aan één Persoon onderwerpen, om zyn For. tuin in de wereld te maaken. Een bedryf, 't welk men zeer algemeen aantreft by de jongere Zoonen van ryke Familien en zomtyds ook onder andere Familien, wanneer de Ouders zich hebben laaten inneemen met de vertelzeltjes van ryke Erf. dogters, die wegliepen met jongelingen, welke niets te hunner aanpryzing hadden dan een bevallig uiterlyk voorkomen.

Met Afhanglykheid van allerleien' aart moet noodwendig gepaard gaan eene groote maate van laagheid, gebrek aan waardiga heid van Character, en het aanneemen van hoedanigheden, wel. ke de Afhangeling niet bezit , of het verwaarloozen van die volmaakingen, welke een beminnelyk Character vormen.

In geen geval steekt dit zo zeer door als in 't geval der Persoonlyke Afhangelingen, en, overeenkomstig hier mede, vin. deu wy doorgaans, dat het Jongelingen zyn van een beuzelag.

[ocr errors]

rig verstand, of listige knaapen. Onderweezen maar al ke dikwyls door hunne Ouders onderweezen, om een uiterlyk vertoon aan te neemen , waar door de Vrouwlyke voorzigtig: heid kan bedroogen worden; en geleerd zich als on wederstandelyk aan te merken , neemen zy het air van Coquettery aan, 't welk in eene Vrouw niet zeer beminnelyk, en in een Man volstreke veragtlyk is. Hunne geheele studie bestaat in het opschikken van hun persoon , en al hun zorg besteeder zy om dieii' opschik in het gunstigst licht te stellen, en, by de voordeeligite gelegenheden , te doen pryken. Om de ongelukkige yereeniging van“ Hovaardy en Armoede, welke door hec Burgerlyk kleed mogt heen steeken, te bedekken, bezorgen zyne Vrienden hem eene kleine post in 't Leger. De Militaire kleeding is bevallig, schitterend en in 't oog loopend, en dus al. lergeschiktst om de bedoelde overwinningen te behaalen. In deezervoege toegerust , vervoegen zy zich tot de niets ergs denkende ryke Erfdogter, en de waakzaame Moeije ; en door die oplettenheden te bewyzen , in welker verkryging geene groote verdienste steekt, Naagen zy zomtyds ; eene liefde in. boezemende, welke zy niet kunnen beantwoorden. Een schie. lyk en onvoorzigtig voltrokken Huwelyk is het Dorbedryf; en, 'r geen aan de zyde des Mans met bedrog begonnen werd, ein. digt aan de zyde der Vrouwe in teleurstelling.

Deeze voorbeelden, nogthans, zyn zeldzaam; de kunstenaaryen van den Persoonlyken Afhangeling worden nu beter begrepen dan eertyds; de Vrouwen zyn door ondervinding 'wyzer geworden ; en hy, die de harten verwagt te veroveren door zyne Persoonlyke bevalligheid alleen , vindt zich verweezen om met. den ydelen blaas van de zegepraal der Coquettery zich voor een tyd te vermaaken, of afgeweezen te worden met smaad, om het vermaak te genieten van die bekoorlykheden in een spiegel te bekyken, welke hy' dagt dat onwederstandelyk zouden geweest zyn in de oogen eener Schoone. “ Eenigen, naa hun besten leeftyd betteed te hebben in zulke : vrugtlooze najaagingen, moeten ten laatsten zich vergenoegen met zich te werpen in de armen van Ouderdom of Leelykheid, om bestaans wille, en de trots van een oud vel te ftreelen, door de kunstenaaryen, welke zy te werk stelden, om de aandoenlykheid eener jeugdi. ge Schoonheid op te wekken.

PULCHER was een Jongman van voorbeschreeven stempel, Zyne Ouders' waren ingenomen met zyn schoone gestalte, en kreegen een afkeer om hem in den Handel, door hun 'ge: dreeven, op te brengen. Zy besteedden veel gelds om hem de hoogstmogelyk fatzoenlyke opvoeding te geeveu veel gelds zelfs, dat zy hem daar voor in redelyken doene, zouden hebben kunnen nederzetten. Niets viel 'er in te schryven op 't geen kostbaar was, of men yond 'er zyne Naamte. kening. Zype Ouders haakten na den dag op welken hy mer MENG. 1798. NO. 2,

F

eene

ZO

eene ryke Erfdogter zou doorgaan. Tunbridge en Brighthelmstone waren de tooneelen van zyn bedryf in den Zomer ; en het vrolykst gedeelte van de Hoofdstad verkoos hy ten Win. terverblyf. Hy liet aan een zyner kennissen het laage beroep zyns Vaders, en kwam te voorschyn als een Heer van aan. zien. Veelvuldig waren de harcvermeesteringen, welke hy on. dernam , en cen gelukkige uitslag lachte hem toe. Hy danste vlug en bevallig, en de Schoonen waren niet agterlyk om aan eenen Vreemdeling van zulk een voorkomen de voorkeus te geeven. Maar PULCHER bevondt welhaast , dat , 'wanneer hy de eer 'genooten hadt om zyne Dame op haar plaats te leiden, zyn zegepraal teffens een einde nam. Hy hoopte te slaagen, om dat hy onbekend was; en hy miste in zyne aanslagen, om dat men hem niet kende. Hy was schooner en bevalliger dan Lord ***; maar Lord's *** rang was een der hoogste in het Ryk. Hy danste bevalliger dan Sir GeoRGE; maar niemand twyfelde aan Sir George's rang en middelen. Naa eenige jaaren vrugtloos poogen op deeze wyze, ging PULCHER buiten 's lands, om Engelsche Schoonheid voor vreemd Geld te koopen; maar in dien handel slaagde by ongelukkig; terwyl hy plannen vormde om eene eerlyke vermeestering te maaken, viel hy in de strikken van laage kunstenaury. Overlaaden met armoede en veragting, keerde by na zyn Vaderland terugge waar de eindelyke belooning van al zyn oppassen geen ander was dan de hand eener Vrouwe van een zeer verdagt character, wier Rykdom bestondt in een jaargeld haar leeven lang, en wier leeven zeer veeg stondt in gevolge van haar voorgaand gedrag.

Op welk een grond het is , dat Ouders in deezer voege hunne Kinderen kunnen opofferen aan werkloosheid en verage ting , valt niet gemaklyk te ontdekken. Misschien dat de wei. nige voorbeelden van welgeslaagd Fortuinbejag hun voor de oogen zweeven, en han verstand bedriegen, gelyk de tover. kragt des spels. Misschien veronderstellen zy, dat, waar de Natuur zo mild geweest is in het verleenen haarer gaven, zy ten oogmerke hade, dat haare giften de plaats zouden bekleeden van moeilyk vlytbetoon en lastig geldwinnen, en dat, by de meerderheid der Vrouwen, persoonlyke bevalligheden meer beduiden dan verstandsbegaafdheden. Wat zy ook , te hunner verschooninge, inbrengen, vast gaat het dat zy strydig met de ondervinding handelen, fen moet het hun des niet berouwen indien zy teleurstelling ontmoeten.

Eene andere soort van Afhanglykheid bestaat in het zoeken van de gunst der Grooten. In dit geval vertelt men den Jongeling, dat hy op kleinigheden niet moet zien, op geen Puncti. lios staan blyven ; dat groote Lieden niet zyn gelyk andere Men. schen; dat men hun op hunnen trant moet behandelen, niet tegenspreeken, niet overhaalen door bewysredenen, of smeeken

door

« EelmineJätka »