Page images
PDF
EPUB

fen door het ongelukkig geval des Jongelings.' Naa eene korte poos stilzwygens, voegde hy hem toe, dat hy 's anderendaags ten zynen huize zou komen; en, binnen drie dagen, zag hy zich, boven verwagring, geplaatst en bezorgd.

WIE ZUGT NIET?

1

[ocr errors]

S

ingerigt, dat men in denzelven geene verzug. tingen zoude hooren ; geene verlangens naar een beteren toestand van zaaken hooren uitboezemen ? Myns bedunkens, leeft 'er niemand, of hy zugt. En beschouwt men alle de by. zondere ontmoetingen, die elk in zynen ' ftaat ondervindt, en daar by zyne verlangens naar beter ; dan mogt men , en met allen regt, vraagen: wie zugt niet? Ja, wanneer men de na. cuur van den Mensch, zyne geaardheden, temperament, en ge duurige hoop, die hem altoos bezielt, gadellaat, en re gelyk de wentelende wisselvalligheden van dit ondermaansche hier by plaatst; dan behoeft men zig niet te verwonderen, wanneer men elk onzer , in zynen kring , hoort zugten; daar de een zugt uit gebrek aan het noodige , daar zugt een ander, dat hy niet genoegzaam geëerd en aangebeden wordt, naar de hoeveelheid zyner schacten ; daar de een zugt , om de weinige achting, die hem wordt beweezen, uit hoofde van zyn ampe en bediening , zugt de ander, dat hy geene genoegzaame aanspraak kan maaken op die regten en vryheden, die hy meent hem toe te behooren. Ja, de een zugt om deeze, de ander om geene reden; daar elk , hoofd voor hoofd, gegronde redenen waant te hebben voor zyne verzugringen. Dus mogen wy vraagen: wie zugt niet? en, moeteu wy hierop paar waarheid antwoorden, dan moet men, wer vollen' monde, van ons, stervelingen, zeggen: elk zugt!

Hoe zugt de Ryke, te midden van zyn goud! Vrees en angst verzellen hem by zyne rammelende fchyven ; gerugten van Oorlog doen hem beeven; het denkbeeld van Dieven berooft hein van zynen laap, en hy zugt by zyne fchatten.

Dan, hy , die niets heeft, zugt ook, daar hy iederen dag zig bekommert tegen den aannaderenden morgen ; hoe hy zig en de zynen zal verzorgen van het noodige ; gebrek aan arbeid, palaatigheid der Grooten in de betaaling van het verdiende loon, brengen hem in de engte ; bulp van anderen durft hy zig niet onderwinden af te fineeken daar huone

harten geslooten zyn voor den beboeftigen , en zyne regimaatige verzugtingen van hun niet gehoord worden. Ziet hem, die daar zit, op zynen Vorstelyken Throon, be

kleed

ooren

en

kleed met alle deszelfs Koninglyke waardigheden, omringd van een aantal laage, kruipende , Vleijers : hoe zugt hy egter in zyr lot; daar anderen naar zyne Kroon dingen; zyne Oorlogs: magt Nagen op Nagen van den vyand ontvangt, en hy gevaar loopt om van zynen Throon ter neder gebonst te worden, door hun , die wars zyn van zyne ketenen.

Ja ketenen! het gerinkel uwer yzeren schakelen doet my denken aan den Slaaf in zyne rainmelende boeijen. Hoe zugt hy, in zynen jammervollen toestand, onder 'de harde zweepNagen van den Bombay! daar by, beroofd van zyne vrybeid, gebukt gaat onder de onmeedoogende behandelingen van zynen harden Meester.

Zoo zugten zy alle die regeeren, om meer dan ééne reden; en zy die geregeerd worden, en dus onder de beltiering van hunne Regeerders leeven, ook, op hunne beurt: dan, voor de redenen van alle deeze wederzydsche verzugtingen schuiven wy liever het gordyn. 'Er zyn nog veele voorwerpen die zugren, en met grond van reden zugten, onzer beschouwinge waardig.

Zy die ter Zee vaaren , die handel dryven op den grooten Oceaan, zugten. Reikhalzend verlangen zy, op de Vaderlandsche Reede liggende, naar een gunstigen wind; eindelyk

by waait : nu zugt weder elk, of om zyre Wederhelft en Kinderen , of agtergelaatene Ouders en Vrienden. En be. vinden zy zig op het onoverzienbaare pekelveld; een storm steekt op; de dood grimt hun met opene kaaken aan ; zy zugten , en meenen hun einde daar te zien.

Dan, beschouwen wy, in onze samenleeving, den huishoudelyken schakel van Echtgenooten, Ouders en Kinderen ; hoe veele zyn dan niet de verzugringen, die elk hunner, in stilte, of in het openbaar , uitboezemt!

Welgepaarde Echtgenooten zugten om Kroost; anderen, met Telgen, de panden hunner Huwlyksmin, gezegend, zugten, daar zy zig jammerlyk bedroogen vinden in hunne plannen ; de dood rukt hunne lievelingen van hun af, of zy zien dezelve opwassen tot hunne grievende smarte ; zy beantwoorden niet aan hunne verwagting en hoop; hunne onge hoorzaamheid, baldaadigheid en losheid, die elende en schande ten gevolge hebben, doet hunne braave, weldenkende, Ouders met droefheid ten grave daalen. Dan, Echtelingen! hebt gy, buiten uw verwilderd Kroost, ('t welk veeltyds hunne losheid aan uwe onverstandige opvoeding te danken heeft,) nog geene andere reden tot verzugtingen? want, zoo ik my niet bedriege, zugegy ook om en over u zelven. Kent gy u vry van alles wat den reinen Huwlyksband immer konde schenden ?

Zugt gy, somwylen, om elkander , daar gy beiden ziet en gewaar wordt, dat dat vuur van liefde, 't welk 200 hevig, by uwe vereeniging, op 't Echt - Altaar brandde, begint

[ocr errors]
[ocr errors]

V

te verflauwen , en eindelyk geheel ophoudt, onderzoek u zelven , en zugt dan, omdat gy beiden niet volfandig hebt beantwoord aan uwe zoo duure verpligtingen.

Dan, wilde ik alle de zugtenden schetzen, waar zoude ik begiunen , 'waar eindigen ? daar ik zelve gevaar zou loopen van in verzugtingen te geraaken over het groot getal yan hun die zugten.

Doch, laat ik egter hun niet vergeeten, die van liefde zug, ten; die sentimenteele bonzende hartjes, die geheel aandoening zyn; die gevoelige Gelieven, die , al zugtende , zilte en heete traanen om en by elkanderen storten ; hoe zugten zy om de wreede onaandoenlyke waereld , waar van zy zig zoo veel moog, lyk verwyderen. Ja in stilte kaatzen zy hunne verzugo tingen elkanderen toe, by het bleeke licht der kuische Maan, daar zy; vol verlangen, zugten naar eene geniering van zaligheden, onophoudelyke genoegens en vermaaken, hier ..

Dan, waar dwaale ik ? Neen! aan de andere zyde van het graf wagten zy elkander. Hier is alles aardsch , onge voelig. rich! wat is de waereld ledig voor hunne diepge. wonde zielen! Zoo zugten zy, van gevoel , 'van liefde.

0 Alle gy zugtende stervelingen, welk eene byzondere rol speelt ieder van u op dit Tooneel ! Weenende komt sy in eene onbekende waereld; en , keeren wy in den schoot onzer aller Moeder, de aarde , weder , men zugt om, ons.

Dat wy dan dien korten tyd, dien wy hier zyn, ons tèn nutie maaken , ten einde ops zelven geene redenen te verschaffen tot verzugtingen ; want kort, zeer kort , zyn onze dagen.“ Als Kind versluimeren wy een geruimen tyd van ons aanweezen , als Jongeling verdartelen wy een gedeelte onzer jaaren ; als Man en Vader drukken ons zorgen en moeiten , en, met den Ouderdom, vergaan onze kragten ; wy houden op te leeven, en zyn niet meer! Brielle, 1797

J. D. V.

DE ZIELSVERHUIZING.

ES

en Schoolvos vondt zich in 't gezelschap van geleerde en

geoefende Lieden, en wilde een vertoon maaken van zynd Geleerdheid, door uit te weiden over de Leer der Pythagoristen', wegens de Zielsverhuizing; en gaf, in den loop zyns gespreks; de tastbaarste blyken van zyne domheid, onkunde en mis vat, ting. Een van 't gezelschap wendde zich na den persoon die naast hem zat, en zeide overluid : Ik begryp, dat PYTHAGO

RAS yan gevoelen was , dat de Zielen der Menschen, naa den dood, in de Lichaumen van Dieren overgaan.

en Eetfens floeg hy het oog op den pedant, ik wist niet dat de

Zielen der Beesten in de Lichaamen der Menschen overgingen!")

Maar,

[ocr errors]

TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETEN

SCHAPPEN, BETREKKELYK,

REDE- EN SCHRIFTMAATIGE BEDENKINGEN, OVER DE INSTELLING EN HET EINDE VAN HET BURGERLYK BESTUUR; OF, OVER DE PLIGTEN VAN

OVERHEDEN EN ONDERZAATEN.

(Volgens het Engelsch van JAMES FOSTER, DD.)

MEDEBURGERS!

e Tytel, welken ik boven dit hier nevensgaand

39

9

[ocr errors]
[ocr errors]

FEITH

» over een Onderwerp , 't geen, in deeze dagen, zo diks », maals behandeld is, en gedeeltlyk een Onderwerp be„ treft, nu onlangs zeer breedspraakig onderzogt in het

laatst uitgekomen Deel der Verhandelingen uitgegeeven », door teYLER's Godgeleerd Genootschap, 't welk ons den

arbeid van eenen VAN REES , HESSELINK y en ROGGE, aanbiedt. Men zou des veelligt de Vertaa. , ling van deeze Rede. en Schriftmaatige Beilenkingen ,

omtrent het midden van de tegenwoordige Eeuwe in

't licht gegeeven , overboodig kunnen agten. Dat ,, ik des anders oordeele blykt uit mynen arbeid daar 2, aan besteed.

Ik wil, by het overzenden, Medeburgers! u een. voudig zeggen, wat 'er van de zaak is. Naa het leezen dier schoone om den Prys dingende Verhandelingen, welke wy elk minnaar van Godsdienstige en Burgerlyke Vryheid ten sterksten aanpryzen, voelde ik my op.

gewekt ter herleezing van 't geen ik my herinnerde, » Jaaren geleden , ten aanzien van dit Onderwerp , ge

leezen te hebben, in de Discourses on all the Princi. 9 pal Branches of Natural Religion and Social Virtue, „ by JAMES FOSTER , DD. Een Werk, waar in de 9 vrye denkwyze , het gezond verstand, het volklonke

oordeel, en de verlichte Godsdienstkennis, van dien » Christen - leeraar om stryd doorstraalen, By die MENG. 1798. NO. 3.

G

hers

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

99

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

herleezing voelde ik dat genoegen, die voldoening, welke

my de Schriften deezes Mans doorgaande verschaf%, fen ; en vond ik my ter vertaalinge van dit gedeelte ,, opgewekt, dewyl 't zelve 't gemelde Onderwerp met

eene klaarheid, kortheid, en klem van overtuiging, be• handelt, zo eigen aan deezes Mans fchryfwyze.

't Zal, zo ik agte, by voeglyke Afdeelingen, geene „ onwaardige plaats beslaan in Ul. Mengelwerk. Zal

toonen, hoe een Buitenlander, omtrent eene halve Eeuw ► geleden, over dit Onderwerp dagt en schreef, en kun

nen dienen om uwe Leezers, ten deezen aanziene, te

verlichten ; en aan te zetten om de breedspraakigere » en meer op deeze tyden toepasselyk gemaakte gedagte

Verhandelingen in de Werken van Teyler's Godgeleerd » Genootschap te leezen.

» Het plaatzen deezer Afdelinge zal myter overzendinge van het overige, 't welk nog twee Stukjes omtrent van gelyke grootte zal uitmaaken, aanspoo. , ren (*). Ik blyf

Uw Begunstiger,

L.

99

[ocr errors]
[ocr errors]

Ik stel my thans als myn hoofdoogmerk voor, de Tyranny in den schild te vaaren, en de gedrogtlyke ongerymdheid aan den dag te leggen van die hoogstschadelyke Grondregelen van Willekeurig Staatsbestuur, die allen Natuurlyk Regt overhoop werpen.

's Menschen hart klopt, uit eigen aart, voor Vryheid. Dit gevoel is zo algemeen, sterk, onuitdelgbaar, edel, en, gelyk de uitvloeizels van Gods Goedheid en Weldaadiga heid, zo zeer berekend voor het algemeen welzyn, dat die zugt voor Vryheid niet ten onregte een Godlyk In.

stinct, (*) Onze plaatzing strekt ten blyke van onze Instemming met het Plan des Zenders: alleen hebben wy hem te verzoeken', ons het overige onverwyld te laaten toekomen, op dat wy agtereenvolgend dit Onderwerp onzen Leezeren kunnen aanbieden. Meermaalen hebben wy hooren klaager over de moeilykheid om den volzinnigen FOSTER wel te vertaalen; en her dunkt ons, dat onze Begunstiger die moeilykheid gelukkig is te boven gekomen.

« EelmineJätka »