Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

V A N H L T

M E N G EL WERK,

tot Fraaije Letteren, Konften en Weetenschappen,

betrekkelyk.

A

en Euangelische Blykbaarheden voor een Toekomend Leeven, en een Staat van Vergelding in 't zelve.

Door B. PORTEUS, D. D. en Bisschop van Londen. bl. I Waarneemingen over de werking der Gratiola, in de Krankzinnigheid. Door L. F. B. LENTIN.

6 Waarneemingen over de uitgegraavene Beenderen in de

zeer opmerkelyke Spelonken in het Vorstendom Bayreuth: aan de Koninglyke Societeit te Londen gezonden, door den Markgraaf van Anspach. Door wylen J. HUNTER, Esq. F. R. S.

9 Aartige Electrische Proeve zonder Electriseer - Machine. Door T. CAVALLO.

19 Eene soort van Telegraphe van den Ouden Tyd. 20 Leevensbyzonderheden van ROBERT ROBINSON , in leeven

Leeraar eener Vergadering van Disfenters in St. Ano

drews Parochie, Cambridge. Door G. DYER. 21 Het is toch schoon op Gods Aardbodem. Uit een Gezelschaps - Gesprek.

28 Het Oorlog. Een Fragment.

34 Iets over het verbaazend toeneemen der Zedigheid. 35 Zilim en Seiena. Eene Oostersche Vertelling.

39 Algemeene Beschouwing van de Natuurlyke, Zedelyke en Euangelische Blykbaarheden voor een Toekomend

Leeven, en een Staat van Vergelding in 't zelve. Door B. PORTEUS. (Vervolg en Slot van bl. 6.)

45 Gedachten van J. G. EICHHORN, over de Jaargetallen in de Geschiedenis der Aardsvaderen vóór den Žondvloed.

53 Nieuwe Waarneemingen aangaande het nuttig gebruik van Duivelsdrek met Osfegal vereenigd, tegen het Maagzuur. Door den Bergraad BUCHOLTZ, te Weimar.

57 Wysgeerige Aanmerkingen over de Koude , gevoeld op

hooge Bergen en in groote Diepten. Door L. EULER. Met eenige Ophelderingen.

:59 Verscheide weetenswaardige Byzonderheden, betreffende

de Gewoonten en Zeden der Noorder. Indiaanen, aan

de oevers van Hudson's Baay. Door Mr. HEARNE. 66 Proeve, over den staat der Afhanglykheid in de Zamen-- leeving.

76 Wie zucht niet?

82 De Zielsverhuizing.

84 Rede ep Schriftmaatige Bedenkingen, over de Instelling

en het Einde van het Burgerlyk Bestuur; of over de Pligten van Overheden en Onderzaaten. Volgens het

Engelsch van den Eerw. J. FOSTER, D. D. 85 Waarneemingen, aangaande den aart en de geneeswyze van den Pisvloed, (Diabete.) Door J. ROLLO en w. CRUICKSANK.

94 Natuurlyke Historie der Pinguins en Manchots, of de Vo

gelen zonder Vleugelen. Volgens DE BUFFON. 99 Proeve met de Parachute genomen te Parys. Door den Burger GARNERIN.

107 Verscheide weetenswaardige Byzonderheden, betreffende

de Gewoonten en Zeden der Noorder-Indiaanen, aan de oevers van Hudson's Baay. Door Mr. HEARNL. (Vervolg en Slot van bl. 75.)

IIO Opmerkelyke gevallen en fortuinmaaking van den Londenfchen Boekverkooper JAMES LACKINGTON. Medegedeeld door den Heer R. ARRENBERG.

114 De kunstige Kanarie - Vogel.

I21 Zedelyke Bedenkingen.

123 Rede en Schriftmaatige Bedenkingen, over de Instelling

en het Einde van het Burgerlyk Beftuur ; of over de Pligten van Overheden en Onderzaaten. Volgens J. FOSTER, D. D. (Vervolg van bl. 93.)

125 Be

1

Berigt, wegens een merkwaardig groot Gezwel aan het

hoofd eener Vrouwe. Medegedeeld door den Heer G. J. VAN WY, te Arnhem,

131 Waarneeming wegens eenen Stommen. Door den Burger

J. G. BAUMAN, Chirurgyn te Vlaardingen. 135 Natuurlyke Historie der Pinguins' en Manchots, of de

Vogelen zonder Vleugelen. Volgens DE BUFFON. (Ver. yolg en Slot yan bl. 106.)

136 De Teken- en Schilderkunst, beschouwd als een vermo

gen dat ons in staat stelt om de Godheid in haare Werken naar te bootzen, en ook daar in ons boven de Dieren verheft.

142 Overzetting der Brieven van eenen Hindoo Rajah ;

voorafgegaan van een Berigt, wegens de Geschiedenis, den Godsdienst en de Zeden, der Hindoos. Door. E. HAMILTON.

150 Iets over de Beschaafdheid en Zeden der hedendaagsche Gricken,

160 Staal van voorbeeldige Edelmoedigheid.

IOI Proeve over de angstvallige Bekommerdheid.

162 De twee Slangen. Een Oostersch Vertelzel.

167 Rede en Schriftmaatige Bedenkingen, over de Instel

ling en het Einde van het Burgerlyk Bestuur; of over de Pligten van Overheden en Onderzaaten. Door J. FOSTER, D, D. (Vervolg en Slot van bl. 130.)

169 Beknopte Aanmerkingen omtrent het eerste Christen Pinx. terfeest, beschreeven Hand. II. Door J. KRAMER,

Ruse tend Leeraar van Hindelopen.

177 Over het gebruik der Laauwe Baden in koortzige Ziek

ten, en inzonderheid in de zogenaamde sleepende Koortzen. Door J. D. BRANDIS.

181 Bericht aangaande den beroemden Kruidtuin van Key. Door B. FAUJAS ST. FOND.

185 Uittrekzels uit de Brieven van een Hindoo Rajah, over

de Zeden der Europeaanen. Door E. HAMILTON. (Vervolg van bl. 159.)

189 Brief over het Schoonmaaken der Huizen in Meymaand. Over de Beleefdheid in het voeren van Gesprekken. Eene Indiaansche Anecdote.

207 Eene Engelfche Anecdote.

208 Betoog over her onafscheidelyk verband dat 'er is tus

4.

schen

201

1 2

220

D. fchen de Geschiedenis, den Godsdienst en de Zede. leer, vervat in de Schriften des Ouden, en vooral des Nieuwen Verbonds tot staaving der Waarheid en Geloofbaarheid van ieder derzelve in 't byzonder.

209 Bericht aangaande een zeer voortreflyke Oogzalf. · Door HUFELAND.

216 Byzonderheden aangaande de Thee, en derzelver bereiding in China. (Getrokken uit de Reis van Lord MA CARTNEY.)

218 Behoud en Geneeswyze van Boomen, welker Bast ronds.

om door Schaapen is afgeknaagd. Het Lot der Afbeeldende Kunsten, in verschillende tyden, in Nederland. (Vervolg van bl. 149.)

222 Fragment der Gedenkschriften van FRANKLÍN, door hem zelven opgesteld; maar niet uitgegeeven.

232 lets, over de Hollandsche Olyphanten , thans te Parys. 245 Zedelyke Bedenkingen.

246 Proeve over het aanbelang van onzen pligt te doen. 249 Iets over de voortreflyke Geneeskundige Eigenschappen

van het Onopordum Acanthium , of Ezelsdistel. Door Dr. HANDEL.

253 Bericht wegens de Chineesche Hennip. Door B. FAUJAS ST. FOND.

255 Wyze om Boter te verbeteren, te Udny en daaromstreeks in gebruik. Door ANDERSON.

259 Beschryving van het Observatorium van Door een Fransch Reiziger.

260 Twee Brieven, over de laatste Ontdekkingen in Africa.

268 Eene nieuwe ontdekking voor Aardryksbeschryvers.

273 Iets over de Stad Washington, in het Landschap, Colum

bia, in Noord - America, welke thans gebouwd wordt, om, met den Jaare MDCCC, ten Zetel te dienen der Vereenigde Staaten in America.

273 Uittrekzels uit de Brieven van een Hindoo Rajah, over de Zeden der Europeaanen. Door e, HAMILTON. (Ver.

volg van bl. 200.) Leucadea. Eene Spaansche Vertelling, naar het Fransch van DE FLORIAN.

280 Brief eener Americaansche Vrouwe, over het Schoonmaa ken der Huizen in Meymaand.

Re:

HERSCHEL.

276

288

« EelmineJätka »