Page images
PDF
EPUB

Leeven, en een Staat van Vergelding in 't zelve. Door B. PORTEUS. (Vervolg en Slot van bl. 6.)

45 Gedachten van J. G. EICHHORN, over de Jaargetallen in de Geschiedenis der Aardsvaderen vóór den Zondvloed.

53 Nieuwe Waarneemingen aangaande het nuttig gebruik van Duivelsdrek met Ossegal vereenigd, tegen het Maagzuur. Door den Bergraad BUCHOLTZ, te Weimar.

57 Wysgeerige Aanmerkingen over de Koude , gevoeld op

hooge Bergen en in groote Diepten. Door L. EULER. Met eenige Ophelderingen.

:59 Verscheide weetenswaardige Byzonderheden, betreffende

de Gewoonten en Zeden der Noorder. Indiaanen, aan

de oevers van Hudson's Baay. Door Mr. HEARNE. 66 Proeve, over den staat der Afhanglykheid in de Zamen-- leeving.

76 Wie zucht niet?

82 De Zielsverhuizing.

84 Rede ep Schriftmaatige Bedenkingen, over de Instelling

en het Einde van het Burgerlyk Bestuur; of over de Pligten van Overheden en Onderzaaten. Volgens het

Engelsch van den Eerw. J. FOSTER, D. D. 85 Waarneemingen, aangaande den aart en de geneeswyze van den Pisvloed, (Diabete.) Door J. ROLLO en w. CRUICKSANK.

94 Natuurlyke Historie der Pinguins en Manchots, of de Vos

gelen zonder Vleugelen. Volgens DE BUFFON. 99 Proeve met de Parachute genomen te Parys. Door den Burger GARNERIN.

107 Verscheide weetenswaardige Byzonderheden, betreffende

de Gewoonten en Zeden der Noorder-Indiaanen, aan de oevers van Hudson's Baay. Door Mr. HEARNL. (Vervolg en Slot van bl. 75.)

IIO Opmerkelyke gevallen en fortuinmaaking van den Londenfchen Boekverkooper JAMES LACKINGTON, Medegedeeld door den Heer R. ARRENBERG.

114 De kunstige Kanarie - Vogel.

I21 Zedelyke Bedenkingen.

123 Rede en Schriftmaatige Bedenkingen, over de Instelling

en het Einde van het Burgerlyk Beftuur ; of over de Pligten van Overheden en Onderzaaten. Volgens J. POSTER, D.D. (Vervolg van bl. 93.)

125 Be

1

Berigt, wegens een merkwaardig groot Gezwel aan het

hoofd eener Vrouwe. Medegedeeld door den Heer G. J. VAN WY, te Arnhem,

131 Waarneeming wegens eenen Stommen. Door den Burger

J. G. BAUMAN, Chirurgyn te Vlaardingen. 135 Natuurlyke Historie der Pinguins' en Manchots, of de

Vogelen zonder Vleugelen. Volgens de BUFFON. (Ver. volg en Slot yan bl. 106.)

136 De Teken- en Schilderkunst, beschouwd als een vermo

gen dat ons in staat stelt om de Godheid in haare Werken naar te bootzen, en ook daar in ons boven de Dieren verheft.

142 Overzetting der Brieven van eenen

eenen Hindoo Rajah ; voorafgegaan van een Berigt, wegens de Geschiedenis, den Godsdienst en de Zeden, der Hindoos. Door. E. HAMILTON.

150 Iets over de Beschaafdheid en Zeden der hedendaagsche Gricken,

160 Staal van voorbeeldige Edelmoedigheid.

161 Proeve over de angstvallige Bekommerdheid.

162 De twee Slangen. Een Oostersch Vertelzel.

167 Rede- en Schriftmaatige Bedenkingen, over de Instel

ling en het Einde van het Burgerlyk Bestuur; of over de Pligten van Overheden en Onderzaaten. Door J. FOSTER, D, D. (Vervolg en Slot van bl. 130.)

169 Beknopte Aanmerkingen omtrent het eerste Christen Pinx. terfeest, beschreeven Hand. II. Door J. KRAMER,

Ruse tend Leeraar van Hindelopen.

177 Over het gebruik der Laauwe Baden in koortzige Ziek

ten, en inzonderheid in de zogenaamde sleepende Koortzen. Door J. D. BRANDIS.

181 Bericht aangaande den beroemden Kruidtuin van Key. Door B. FAUJAS ST. FOND.

185 Uittrekzels uit de Brieven van een Hindoo Rajah, over

de Zeden der Europeaanen. Door E. HAMILTON. (Vervolg van bl. 159.)

189 Brief over het Schoonmaaken der Huizen in Meymaand. Over de Beleefdheid in het voeren van Gesprekken. Eene Indiaansche Anecdote.

207 Eene Engelsche Anecdote.

208 Betoog over het onafscheidelyk verband dat 'er is tus

4

schen

201

1

220

D. fchen de Geschiedenis, den Godsdienst en de Zede. leer, vervat in de Schriften des Ouden, en vooral des Nieuwen Verbonds tot staaving der Waarheid en Geloofbaarheid van ieder derzelve in 't byzonder.

209 Bericht aangaande een zeer voortreflyke Oogzalf. Door HUFELAND.

216 Byzonderheden aangaande de Thee, en derzelver bereiding in China. (Getrokken uit de Reis van Lord MA CARTNEY.)

218 Behoud en Geneeswyze van Boomen, welker Bast ronds.

om door Schaapen is afgeknaagd. Het Lot der Afbeeldende Kunsten, in verschillende tyden, in Nederland. (Vervolg van bl. 149.)

222 Fragment der Gedenkschriften van FRANKLÍN, door hem zelven opgesteld; maar niet uitgegeeven.

232 lets, over de Hollandsche Olyphanten , thans te Parys. 245 Zedelyke Bedenkingen.

246 Proeve over het aanbelang van onzen pligt te doen. 249 Iets over de voortreflyke Geneeskundige Eigenschappen

van het Onopordum Acanthium , of Ezelsdistel. Door Dr. HANDEL.

253 Bericht wegens de Chineesche Hennip. Door B. FAUJAS ST. FOND.

255 Wyze om Boter te verbeteren, te Udny en daaromstreeks in gebruik. Door ANDERSON.

259 Befchryving van het Observatorium van Door een Fransch Reiziger.

260 Twee Brieven, over de laatste Ontdekkingen in Africa.

268 Eene nieuwe ontdekking voor Aardryksbeschryvers.

273 Iets over de Stad Washington, in het Landschap, Colum

bia, in Noord - America, welke thans gebouwd wordt, om, met den Jaare MDCCC, ten Zetel te dienen der Vereenigde Staaten in America.

273 Uittrekzels uit de Brieven van een Hindoo Rajah, over de Zeden der Europeaanen. Door e. HAMILTON. (Ver.

volg van bl. 200.) Leucadea. Eene Spaansche Vertelling, naar het Fransch van DE FLORIAN.

280 Brief eener Americaansche Vrouwe, over het Schoonmaa. ken der Huizen in Meymaand.

288 Re

HERSCHEL.

276

Rede- en Schriftmaatige Bedenkingen over de Pligten en

Hoedanigheden der Bedienaaren van het Euangelie; als mede wegens het voeglyk gedrag der Leden van de Christlyke Gemeenschap, ten opzigte van hunne Leeraaren. Volgens het Engelsch van J. FOSTER, D. D.

293 Geneezing van een kwaadaartig Gezwel aan het Voors

hoofd, door middel van het Bernardsche Bytmiddel, Door SIEBOLD.

299 Waarneemingen van SPALLANZANI, aangaande de eigen

schappen des Vuurspuwenden Bergs op het Eiland Stromboli,

302 Middel, om een Pruimenboom, met zyne bladeren en

vrugten, geduurende den Winter, groen en versch te houden.

308 Iets over de Alcarazas , of Spaansche Waterkruiken. 308 Beschryving der nieuwe Bezittingen van het Fransch Ge. meenebest in Griekenland.

311 Uittrek zels uit de Brieven van een Hindoo Rajah, over

de Zeden der Europeaanen. Door E, HAMILTON. (Ver. yolg en Slot yan bl. 280.)

313 Het Leeven van Mejuffrouw APHRA Dehn,

322 Beschouwing by het Graf,

330 Zedelyke Bedenkingen,

331 Rede en Schriftmaatige Bedenkingen over de Pligten en

Hoedapigheden der Bedienaaren van het Euangelie a enz. Volgens J. FOSTER, D, D. (Vervolg van bl. 298.)

333 Over het heilzaam gebruik van Zwavel - lever - lucht, by

het Lood.colyk en Metaal - vergiftiging. Door den Heer J. C. KRAUSS, Med. Doet, te Amsterdam. 341 Waarneemingen op de Magnetische Vloeistoffe en het Zee-compas. Door den Zee - Capitein O'BRIEN DRURY,

345 De voornaamste byzonderheden van het Eiland Maltha, uit de nieuwste berigten opgemaakt.

346 Bedenkingen over de onregtmaatige beschuldigingen, af.

gegeeven tegen de waare Wysgeeren, ten aanziene der Staatsomwentelingen. Door den Burger DE LA CROIX.

357 Bedenkingen over de Huislyke Monarchie.

361 Het Paradys van Schedad. Eene Arabische Vertelling,

De

368

[ocr errors]

De eindigende Dag. Fragment.

371 Rede. en Schriftmaatige Bedenkingen over de Pligten en

Hoedanigheden der Bedienaaren van het Euangelie; enz.

Volgens J. Foster, D. D. (Vervolg van bl. 341.) 373 Aanmerkingen over de Geneeskundige kragten van de Bismuthkalk (Magisterium Bismuthi.)

381 Redenvoering over den invloed van den Natuurlyken

Zedelyken, en Staatkundigen toeftand der Volkeren op hunne Bouwkunde. Uitgesprooken door den Burger PONCE, in eene Vergadering van het Genootschap der Weetenschappen, enz. te Parys,

385 Geschiedkundig Verflag, wegens de Maltheser Ridderorde,

uit de Oudheid en de jongste Berigten opgemaakt. 393 Zedige Verdeediging der Legaatzoekeren.

- 402 Brief van Bonifacius Veredik, aangaande zynen Vriend den Burger Minutieux, aan D****.

406 Zomerzang.

411 Rede: en Schriftmaatige Bedenkingen over de Pligten

en Hoedanigheden der Bedienaaren van het Euangelie ; enz. · Volgens J. FOSTER, D. D. (Vervolg en Slot yan bl. 380.)

413 Bedenkingen over de mogelykheid van de geheele uit

roeijing der Kinderziekte. Getrokken uit eene Verhan. deling, over die Stoffe, yan C. G. GRUNER , Hoogleeraar te Jena,

419 Zonderling en geducht voorval met eenige Byenzwermen.

Medegedeeld door den Burger B. DONKER CURTIUS. 425 Aanmerkingen over de Landengte van Suez, en over de

mogelykheid der vereeniginge van de Roode en Midde. delandsche Zee.

426 Byzonderheden, den Eerw. WILLIAM CHILLINGWORTH betreffende. Door E. GIBBON.

430 Iets ter gedagtenis van den Rintelnischen Hoogleeraar J. M. HASSENCAMP, door deszelfs Amptgenoot L. WACH:

Vermeerderd uit eene korte Leevensbeschry. ving van den afgestorvenen, door hem zelven vervaar. digd in 1792.

432 Opmerklyk geval, omtrent een ter dood verweezen Misdaadiger in Engeland. Medegedeeld door den Heer R. ARRENBERG, te Rotterdam.

442 De voordeelen van zich druk bezig, als verhaasd en ge

jaagd, te vertoonen.. Anecdote raakende den Admiraal DE RUITER. 450

Te

LER.

446

« EelmineJätka »