Page images
PDF
EPUB

Rede- en Schriftmaatige Bedenkingen over de Pligten en

Hoedanigheden der Bedienaaren van het Euangelie; als mede wegens het voeglyk gedrag der Leden van de Christlyke Gemeenschap, ten opzigte van hunne Leeraaren. Volgens het Engelsch van J. FOSTER, D. D.

293 Geneezing van een kwaadaartig Gezwel aan het Voors

hoofd, door middel van het Bernardsche Bytmiddel, Door SIEBOLD.

299 Waarneemingen van SPALLANZANI, aangaande de eigen

schappen des Vuurspuwenden Bergs op het Eiland Stromboli,

302 Middel, om een Pruimenboom, met zyne bladeren en

vrugten, geduurende den Winter, groen en versch te houden.

308 Iets over de Alcarazas , of Spaansche Waterkruiken. 308 Beschryving der nieuwe Bezittingen van het Fransch Ge. meenebest in Griekenland.

311 Uittrek zels uit de Brieven van een Hindoo Rajah, over

de Zeden der Europeaanen. Door E, HAMILTON. (Ver. yolg en Slot yan bl. 280.)

313 Het Leeven van Mejuffrouw APHRA Dehn,

322 Beschouwing by het Graf,

330 Zedelyke Bedenkingen,

331 Rede en Schriftmaatige Bedenkingen over de Pligten en

Hoedapigheden der Bedienaaren van het Euangelie a enz. Volgens J. FOSTER, D, D. (Vervolg van bl. 298.)

333 Over het heilzaam gebruik van Zwavel - lever - lucht, by

het Lood.colyk en Metaal - vergiftiging. Door den Heer J. C. KRAUSS, Med. Doet, te Amsterdam. 341 Waarneemingen op de Magnetische Vloeistoffe en het Zee-compas. Door den Zee - Capitein O'BRIEN DRURY,

345 De voornaamste byzonderheden van het Eiland Maltha, uit de nieuwste berigten opgemaakt.

346 Bedenkingen over de onregtmaatige beschuldigingen, af.

gegeeven tegen de waare Wysgeeren, ten aanziene der Staatsomwentelingen. Door den Burger DE LA CROIX.

357 Bedenkingen over de Huislyke Monarchie.

361 Het Paradys van Schedad. Eene Arabische Vertelling,

De

368

[ocr errors]

De eindigende Dag. Fragment.

371 Rede. en Schriftmaatige Bedenkingen over de Pligten en

Hoedanigheden der Bedienaaren van het Euangelie; enz.

Volgens J. Foster, D. D. (Vervolg van bl. 341.) 373 Aanmerkingen over de Geneeskundige kragten van de Bismuthkalk (Magisterium Bismuthi.)

381 Redenvoering over den invloed van den Natuurlyken,

Zedelyken, en Staatkundigen toestand der Volkeren op hunne Bouwkunde. Uitgesprooken door den Burger PONCE, in eene Vergadering van het Genootschap der Weetenschappen, enz. te Parys,

385 Geschiedkundig Verflag, wegens de Maltheser Ridderorde,

uit de Oudheid en de jongste Berigten opgemaakt. 393 Zedige Verdeediging der Legaatzoekeren.

- 402 Brief van Bonifacius Veredik, aangaande zynen Vriend den Burger Minutieux, aan D****.

406 Zomerzang.

411 Rede: en Schriftmaatige Bedenkingen over de Pligten

en Hoedanigheden der Bedienaaren van het Euangelie ; enz. · Volgens J. FOSTER, D. D. (Vervolg en Slot yan bl. 380.)

413 Bedenkingen over de mogelykheid van de geheele uit

roeijing der Kinderziekte. Getrokken uit eene Verhan. deling, over die Stoffe, yan C. G. GRUNER , Hoogleeraar te Jena.

419 Zonderling en geducht voorval met eenige Byenzwermen.

Medegedeeld door den Burger B. DONKER CURTIUS. 425 Aanmerkingen over de Landengte van Suez, en over de

mogelykheid der vereeniginge van de Roode en Midde. delandsche Zee.

426 Byzonderheden , den Eerw. WILLIAM CHILLINGWORTH betreffende. Door E. GIBBON.

430 Iets ter gedagtenis van den Rintelnischen Hoogleeraar J. M. HASSENCAMP, door deszelfs Amptgenoot L. WACH:

Vermeerderd uit eene korte Leevensbeschry. ving van den afgestorvenen, door hem zelven vervaar, digd in 1792.

432 Opmerklyk geval, omtrent een ter dood verweezen Misdaadiger in Engeland. Medegedeeld door den Heer R. ARRENBERG, te Rotterdam.

442 De voordeelen van zich druk bezig, als verhaasd en ge

jaagd, te vertoonen.. Anecdote raakende den Admiraal DE RUITER. 450

Te

LER.

446

[ocr errors]
[ocr errors]

Tegenwoordigbeid van geest, een Redmiddel.

452 Aanmerkingen, over de Eenzelvigheid en Zatheid eeniger Mode - dwaasheden.

453 Drie gevallen van Dollehonds-beet. Door den Med. Doti. SCHUURMAN, te Steenwyk.

459 Byzonderheden, betreffende de Natuurlyke Historie der 'Visschen. Getrokken uit een Werk van LACEPEDE over deeze Stoffe.'; v: "?

408 De Huishouding van den Bever; ftrekkende tot wederleg ging van verscheide byzonderheden, dit Dier betreffende, verkeerdlyk in vroegere berigten daar aan toegeschreeven. Door Mr. HEARNE...

473 Uitlegging van den Droes - ftocl en Droes - kusfon, te Bentheim.

2477 Bericht, aangaande de vermaarde Romeinsche Tapyten, geweeven volgens de Tekeningen van RAPHAËL.

479 Waarneemingen over de Zeden en Gebruiken der Portegeefen. Volgens MURPHY.

485 De Zee.

495 Verklaaring wegens de Herberg en de Kribbe, in welke

JESUS zou gebooren en gelegd zyn. Volgens z. PEARCE, in zyne Commentary on St. LUKE II. vs. 7.

497 Practische Waarneemingen, aangaande de meest voorko

mende verschillende soorten van Maagpyn. Door Dr. G. C. CONRADI.

505 De Huishouding van den Bever. Door HEARNE. (Ver. volg en Slot yan bl. 477.)

51T Beknopt berigt der Reize van LA PEYROUSE rondson de Wereld.

516 Waarneemingen over de Zeden en Gebruiken der Pertu.

geesen. Volgens MURPHY. (Vervolg en Slot yan bl. 494.)

522 Leevensberigt van den Eerwaardigen J. FORDYCE, D. D.

528 POPE by het Graf van Emma. Een Wysgeerige Verciering

538 Zedelyke Bedenkingen.

541 Het Knaapjen en de Maan. Eene Vertelling. 544 Uitbreiding van, en ophelderende aanmerkingen over, de woorden van Apostel JACOBUS, I. vs. 27.

545 Aanmerkingen over de Krampstillende kragt van den Iit. ten Vitriool, of Zinkyitriool. Door IDELER, M. D.

Aan

!

Aanmerkingen over, en bedenkingen op, de oudheid der Verrekykeren.

554 Weetenswaardige Berigten, betreffende den hedendaagfchen

toestand van Spanje. Door J. FR. BOURGOING. 563 Kort Berigt, aangaande het Leeven, de Reizen, en Ont

werpen, van den grooten Franschen Natuurkundigen, PH. COMMERSON.

573 Aanmerkelyke Regtspleeging van den Sultan Massoud. Eene Ooster fche Vertelling:

577 Iets over den Oorsprong der Almanachen. Volgens w. JACKSON.

586 Zedelyke Bedenkingen. Berigt van Patriophilus Reformatus. Nadere Opmerking op LUKAS II: 7.

589

587 588 TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETEN

SCHAPPEN, BETREKKELYK.

ALGEMEENE BESCHOUWING VAN DE NATUURLY.
KE, ZEDELYKE EN EUANGELISCHE BLYKBAAR-
HEDEN VOOR EEN TOEKOMEND LEEVEN,
EN EEN STAAT VAN VERGELDING IN

'T ZELVE.

(Uit het Engelsch van den Eerw. BEILBY PORTEUS, DD.

en Bisschop van Londen.) Ik heb voorheen (*) U een algemeene schets gegeeven van

de Natuurlyke en Zedelyke Blykbaarheden voor de Onfterflykheid van 's Menschen Ziel,

en een Toekomenden Staat van Vergelding ; en, schoon ieder derzelven, afzonderlyk beschouwd, niet gezegd kan worden volstrekt af. doende te zyn, klimmen zy nogthans, te zamen genomen , op tot eene groote maate van waarschynlykheid ; een maat van waarschynlykheid, die het tot een uiterste van dwaasheid zou maaken voor een ieder C't geen egter maar al te doorgaande het geval is der zoda. nigen , die de Openbaaring verwerpen) om

te han. delen als of het eene uitgemaakte zaak ware, dat 'er geen Bestaan voor den Mensch was dan alleen dit tegenwoordige. Hoe geheel strydig zulks aan te neemen zou weezen tegen alle voorschriften van Natuur en Rede, zal nog sterker in 't ooge straalen, indien wy nu kortlyk en als in één oogpunt zamenbrengen de Bewyzen voorheen aan. gevoerd, en bezien hoe de zaak staat op de twee tegen elkander over staande veronderstellingen , dat 'er een Toe. komende Staat van Vergelding te verwagten is, of niet.

In de eerste plaats dan, indien wy toestemmen dat dit Leeven ons geheele Bestaan uitmaakt, welk een vreemd en unoploslyk vertoon van zaaken doet zich op aan ons

oog!

(*). Zie ons MengeLW. voor 1797, bl. 437, 481, 525 en 569. MENG, 1798. NO, I.

A

« EelmineJätka »