Page images
PDF
EPUB

DER

VOORNAAMSTE BY ZONDERHEDEN,

in het Mengelwerk voorkomende.

A.

de uitgegraavene) in het VorAardbodem. hoe veel goeds en stendom Bayreuth, 9. Meer

zaligs dezelve oplevert. alsomkorstingen aan te zien, Aardsvaders, gedagten over de dan als Beenderen van vreem

Jaarcallen in derzelver geschieden oorspronge, 10. Vraagen , denis, 53. Zie verder Jaarge of deeze Dieren daar kwamen tallen.

en stierven ?

of zy daar Afhanglykheid in de Zamenleeving, gebragt en aan de lugt blooiProeve daar over.

76 gesteld. wierden? dan of men Africa. (Berigt wegens het aan: dezelve van verscheide plaatzen weezen eener zeer groote Stad verzameld heeft ?' onderzogt, in

273 11. Aart deczer Beenderen, ALBERT, (Van DER) hoe hy 13. Of zy van den Witten

Mejuffrouw A. Bern den toe Beer zyn. onderzogt, ald. Al. leg der Hollanderen, om de gemeene aanmerkingen op de Theems met Oorlogschepen op Beenderen, dus bedolven op te zeilen, ontdekt.

324 onderscheide plaatzen gevonAlcarazas , of Spaansche Waterkrui. den, 15. Wegens de Vischbeenen

ken, beschryving daarvan, en die van Zee- en Landdieren, 308. Waar gemaakt, 309. Ei. 17. Wyze on de bestanddeegenschappen daar van , ald. len dier Beenderen te onderHoe zy het Water verkoelen, zoeken.

18 ald. Nuttig gebruik, 319. Eene Behn, (APHRA) haare Afkomst,

andere soort vermeld. ald. 322. Verblyf op Suriname, ald. Almanachen. (Iets over den oor. Schryft de Roman Oreonoko, sprong der)

586 wat daartoe aanleiding gaf , 323. Anecdote. (Een Engelsche) 208 Wegens liaare verkeering met ARGYLE , (De Hertog van) ge een Prins van dien naam, aid.

troffen door het snedig ant Keert na Londen weder, trouwt,
woord eens Jongmans, bevor en komt in agring by CAREL
dert hem.

DEN II, 324. Ontdekt den
B.

toeleg der Hollanderen om de Baden, (Over het gebruik der

(Over het gebruik der Theems op te zeilen, ald. Hoe Laauwe) in Koortzige Ziek zy aan die kundschap kwam , ten , en inzonderheid in de ald. Verslag van haare Minnazogenaamde Neepende Koort- ryen te Antwerpen, 325. Be

181 lachlyke Brief eens Minnaars Bedenkingen, (Zedelyke) 123 , VAN BRUIN, 326. Beschryving 246, 331, 541, 587.

yan dien Minnaar, 327. Keert Beenderen, (Waarneemingen over weder na Engeland, 328. Haar

dood.

[ocr errors]

81

[ocr errors][merged small]

zen.

[ocr errors]

van

dood, en eenige byzonderheden, Afdeelingen in dezelve
haar en haare Schriften betref veele wooningen , 475. Hoe

fende, 328. Haar Character. 329 zeer men de Nat. Elist. dee.
Bekommerdheid, Angstvallige) te zer Dieren met vertelzeltjes

gengaan in eene Proeve. 162 heeft opgevuld, 476. Door
Beleefdheild, in het voeren de gesteltenisse van het Dier
gesprekken, by de Indiaanen. zelve gelogenstraft, 511. Vaar-

207 dig in hun werk, 512. Wat zy
Bent}eim. (Van den Droesstoel met den Staart doen, 51.. Voed.
en Droes-kussen te) 477

zel in den Winter en in den
Bergen, (Aanmerkingen over de Zomer, ald. Hunne leefwyze

Koude, waargenomen door eu, in die beide Saisoenen , ald.
LER, op hooge) 59. Over de In hoe verre zy Maatschappy-
Wolken boven deeze Bergen, lyk leeven, 514. Vic welke
02. Bedenkingen op EUE ER'S bronnen de verkeerde berig.
stellingen.

63 ten, wegens de Bevers, voo!t.
Bestuur, (Burgerlyk) Aanmerkin- vloeijen. ald. Hoe men ze

gen over de Godlyke Instel aan een Huislyk leeven kan
ling, den Oorsprong en het gewennen.

515
Einde van 't zelve, 90. Mis. Besige, (Een druk) geschetst. 446
bruik der Leere van PAULUS , Bherings Eiland, gesteldheid der
Rom. XIII: 1. legengegaan,

Inwoonderen.

518
125. Wegens den Oorsprong Biscaje, Byzonderheden deswe.
en Eindoogmerken van het gen, 565. 'Er heeft eene soort
Burgerlyk Bestuur, 129. In van Volksregeering plaats ; ald.
welk licht diensvolgens de Feesten van een oude Instel-
Magiftraatspersoonen moeten ling.

ald.
beschouwd worden, 130. Heeft Bisinuthkalk, Geneeskundige krage
geen gezag altoos ten aanzie ten van dezelve, 381. Byzon.
ne van den Godsdienst en de der tegen de Maagkrampen,
Regten des Geweetens, 109. old. Staavende voorbeelden
Met de Leer der Rede des. 382. Hoe dezelve bereid
aangaande stemt de Openbaa.

384
ring overeen, 172. De Bur-Boomen, (Geneeswyze der) wier
gerlyke Magt, angeschikt en on bast door de Schaapen is af-
bevoegd om over Godsdienstige geknaagd.

220
Geschilstukken te oordeelen, Boter (Wyze om) te verbete-
173. Jammerlyke gevolgen uit ren.

259
het tegenovergesteld gevoelen Bouwkunde. (Over den invloed
voortvloeijende.

174

van den Natuurlyken, Ze.de
Bevers, welke plaatzen zy be lyken en Staatkundigen toe.

woonen , 473. Hoe zy een itand der Volkeren op hunne)
Dyk aanleggen, en denzelven

385
fchikken naar de verschillende Braminen , hunne strenge Lee
omitandigheden, 474. Ver. vensregels.

154
vaardiging hunner Huizen ;ver-BRUIN, (VAN) cen belachlyke
keerde berigten, des veelal ge. Minnebrief aan
geeven , 475. Onderscheide, schreeven.

326
BUF.

was,

hem toeges

Vv3

[ocr errors]

BUFFON, de Fonge , door het

D. Schrikbewind in Frankryk om Dag (De eindigende) Een hals gebragt. 258 Fragment.

377 Byenzwermen, Verslag van een ake. Deenemarken, (De Kroonprins

lig voorval met dezelve. 425 van) beloont edelmoedig de Bylmiddel', (Het Bernardsche) edelmoedigheid eens Hollande aangewend ter geneezinge van schen Schippers.

162 een kwaadaartig gezwel aan DEMOCRITUS, het denkbeeld, dat bet voor hoofd.

299 hy tot zyne Starrekundige C.

Waarneemingen zich van Ver. Cerigo, weleer Cytherea, tegen rekykers bediend beeft, bea woordige gesteltenis diens' weerd.

556 Eilands.

313 Diabete. Zie Pisvloed. CHILLINGWORTH ,; (WILLIAM) Diones Mufcipula in bloei best wordt Roomsch en weder Pro: schreeven.

187 testantsch , wat aanleiding tot Droes (Dat de) iemand mogt haa. beide gaf, 430 Zyne gronden; len, van waar herkomstig, en weigert de XXXix Artykelen wat Droes in dien zin bete. te ondertekenen, . ald. Onder- kene.

478 tekent ze, 431. Zyn gedrag stoel en Droes-kussen te ten deezen opzigte overwoo- Bentheim, van waar die benaze gen en verdedigd, ald. Wykt_mingen herkomstig.

477 'er van af, welke gevoelens Duivelsdrek, 'met Ossegal vereehem ten laste gelegd , ald. nigd, dienstig tegen het MaagBraafheid zyns Characters. 432

57 COMMERSON, (PHILIBERT) diens Duivenhokken, derzelver menigte

vroegtydige Letteroeffeningen aan den Nyl, rede hier van. 387 573. Gaat een Reistocht ronds- DUMOULIN, (Jacques) als een om de Wereld doen, ald. Zyn valsche Munter beschuldigd, verblyf op Isle de France, 443. Hooge waarschynlykheid werkzaamheden onderfchei- des gevals, 444. Oofchuldig den lot, en dood, 574. Begeert bevonden.

445 by Uitersten Wille, dat zyn Ske

E. let op een Snykamer gezet Edelmoedigheid, (Staal van) van worde, 575. Zyne onvermoeide en omtrent een Hollandschen arbeidzaamheid, ald. Plantver- Schipper.

101 zamelingen door bem gemaakt, Ele&riciteit, Proeve daar in zonald. Beoefening van andere der Electriseer - Machine. 19 takken der Natuurlyke Histo- Engeland , agterlyk in de Schil. rie, 576. Zyn plan om de derkunst.

146 voornaamste Hoofdsteden en Epirus , (Het Fransch) welke Ste. Hoogeschoolen gelyke den het bevat.

311 Kruidboeken te voorzien. ald. Ezelsdistel, (Onopordum AcanCorcyra, of Corfu, tegenwoordige thium) voortreflyke Geneeskun staat diers Eilands.

312 dige Eigenschappen deezer Cryptogamia, hoe deeze Plant.

253 Planten in den Kruidtuin te Kew doet groeijene 188

FOR

zuur.

[ocr errors]
[ocr errors]

van

men

[ocr errors]
[ocr errors]

zen.

een

F.

Frankryk, welke vorderingen de FORDYCE, (J.) wanneer , waar Schilderkuost daar gemaakt

en uit welke Ouders geboo hebbe, 148. Over den staat ren, 529. Wordt Leeraar, der Bouwkunde aldaar. 388 overwint een vooringenomen.

G. heid tegen hem opgevat, ald. Galiciaanen, welk dienstbaar Volk Doet zich als Schryver kennen, in Lissalon.

489 530. Wordt Doctor in de God-GALILEI, hoe hy tot het vervaargeleerdheid, 531. Is een ge. digen van een Verre kyker kwam. zoge Leeraar, zyne bekwaam

562 heden in dit vak, ald. Munt Gallio, diens voorbeeld, in het niet min uit als Schryver dan zich niet bemoeijen met zaaken als Redenaar

532. Zyne

van den Godsdienst, aangepreedenkwyze in den Godsdienst,

175 ald. Van Deistery beschuldigd, GARNERIN ,, diens gelukte Proeve en van dien blaam gezuiverd, met de Parachute, 107. Beschry. ald. Zyne Godsvrugt, Huislyk ving van dit werktuig. 108 leeven', en Herderlyke zorg Geschiedenis , (Verband tusschen voor zyne Gemeente, 533. de) Godsdienst en Zedekunde, Zyn Godvrugtig afsterven , vervat in de Heilige Schrift. 209 534. Optelling zyner Werken, Gezwel, (Berigt, wegens met de aanwyzing der Neder merkwaardig groot) aan het duitsche Vertaalingen, daar a n hoofd eener Vrouwe, 131. Vergemaakt.

537 geefsche poogingen om 't zelve Foster, (J.) hadt het in den te doen verdwynen te werk aanvang van zyn Predikdienst gesteld.

132 schraal.

300

(Geneezing van FRANKLIN,

zyn ontwerp en kwaadaartig) aan het Voorhoofd, pooging om ter zedelyke vol door middel van het Bernardfche komenheid te geraaken, 232. Bytmiddel.

299 Een dertiental van Deugden Graf. (Beschouwing by het) 330

derzelver voorschriften Gratiola, in de geneezing der opgegeeven, 233. Hoe beoe Krankzinnigheid nuttig bevonfend en in 't werk geiteld, den.

7 234. Dagboekje aangelegd, 235. Grieken, (Aanmerkingen over de Gebed, 237. Ontwerp van het Beschaafdheid en Zeden der gebruik der vier-en-twintig hedendaagsche) 160. Het voor

van den Natuurlyken deelig berigt des Graaven De Dag, 238. Wegens de uitvoe

GOUFFIER deswegen ring en de moeilykheden daar weder sprooken.

161 in, 239. Welke voordeelen by (Aanmerkingen over den 'er van trok, 240. Hoe deeze bloei en het verval der Bouwbem in den ouden dag bybly. kunde by de)

391 ven, 241. Hoe door een Kwa- Griekenland. (Beschryving der nieu. ker beduid dat hy Hoogmoedig we Bezittingen van het Fransch was, en daarom de Nederigheid Gemeenebest in)

311 op de lyst zyner Deugden stel., de. 242

Haay,

een

met

[ocr errors]

uuren

CHOISEUL

[ocr errors]

है

Y Z

Y Z
H.

veertigvoets Telescoop, en wat Haay, (Fonas.) grootte en verflin. hy 'er mede ontdekte. 266

dendheid van dien Visch. 470 Hetie, (Over de vermindering Haringen, wat men van derzel van) op onderscheide Hoogo

ver gezelligheid te houden heb. ten, 62. Gemiddelde Hette be.

472 van Plaatzen waterpas met de HASSENCAMP, (J. M.) diens dood, Zee, door MEIJER.

63 en eenige byzonderheden hem Hindoos, welk Land zy bewoo betreffende , 432. Zyn werk- nen, 150. Naamsoorsprong , zaamheid en Zedelyk character, ald. Oudheid deezes Volks, 433. Hoe hy als Godgeleerde 151. Oorzaaken van de duur: dagt en schreef, 434. Zyne zaamheid deezes Volks, ald. Afkomst, en Letteroefeningen in Staatsbestuur, ald. Casten of zyne Jeugd, 435. Academie. Srammen onder hun, 152, Dere Studien, 436. Komt als Schry- zelver oorsprong zindebeeldig ver te voorschyn, ald. Wordt voorgesteld, 153. Oorzaak van Candidaat, en toeft op de Hoo- de bestendigheid des Ryks, 154. geschool te Gottingen; zyne Rei- Hunde verdraagzaambeid in den zen, en welke voordeelen hy Godsdienst, 155. Hun opwano daar van trok, 437. Wordt' kelbaar Geloof in een toekoHoogleeraar te Rinteln, 438. menden Staat, 156. De GodsGeeft verscheide Stukken uit, dienst des gemeenen volks met ald. Verdere Reizen en Ge- Afgodery besmet , 157. Geschriften, 439. Zyne werkzaam- fteldheid der Hindcos, voor zo heid.

441 ver zy onder de Heerschappy Hedifarum girans, of Trillend Bylder Engelschen gekomen zyn, tje skruirl, beschreeven. 186 158. Hoe zỳ de Eeuwen re.

Vespertilionis, naar een kenen en onderscheiden, 193. Vledermuis gelykend Byltjes• Schers van den Christen - Gods

kruid , in bloei gezien. ald. dienst, door een Hindoo uit de Helden, wat hunne geschiedenis Schriftuur, en de berigten der oplevert.

191 Engelfchen, opgemaakt Hennip, (Chineesche) Beschryving enz. Voordeelig denkbeeld van deezer Plant

255

Eerste de Christen-Vrouwen, daar uit, Proeve, daar mede in Engeland en uit andere omstandigheden, genomen , 256. Voorts geluk opgemaakt , 193. Met het kig geslaagd in Frankryk, ald. oog eens Hindoos de Zeden Voortreflykheid van deeze Plant. der Engelfchen beschouwd, 276.

258 Byzonder hoe zy met den HERSCHEL, Beschryving van diens. Bybet handelen, 314. Hun Slaa

Observatorium, 200. Hoe diens vevhandel, 315. Hoe zy den Zuster bem in zyne Waarnee Zondag vieren, en den openmingen helpt, 261. Verlag baaren Godsdienst handhaaven, van de plaats der Waarneemin- 318. Her Kaartspel geestig gege, ald. Van de groote Teles. gispt.

-320 coop, 262. Verscheide waar. Honrisbeet, (Dolle) drie Gevallen peemingen met dezelve gedaan, van zulk een Beet.breedvoerig 263, enz. Vernag van zyn Verslag van zyn voorgedraagen, 459, enz. Aan.

mer

« EelmineJätka »