Page images
PDF
EPUB

Jaargstalden (Over de) der Aards

.

merkingen over den deels ge- zy in het voeren hunner ges lukkigen en deels ongelukkigen sprekken in agt neemen. '207 uitslag.

467 Indie, de Menschen daar agterlyk Hursfa , (Aanduiding wegens een in de Teken- en Schilderkunzeer groote Stad,) in Africa, 273 de.

147 J. en í. Italie, verre in de Schilderkunst.

148 vaders vóór den Zondvloed , Jupiter, hoe deeze Planeet zich 53. In hoe groot eene on door de Telescoop van. HER zekerheid men deswegen ver. SCHEL vertoont. :

265 keert.

54

K. JACOBUS 1: 27, uitgebreid, 545. Kaartspel, als een Eerdienst bed

Aanmerkingen tot ftaaving van Ichouwd, en geestig gegispt. deeze uitbreiding: 546

320 Ildephinje, berigt wegens deeze Kanaryvogel. (Verslag van een kurVorstlyke verblyfplaats. 565 ftige)

121 Indiaanen, (Noorder.) aan Hudsons Kew, (Berigt van den beroemden

Baay, hunne Gewoonten en Ze. Kruidtuin te) 185. Hoe men den, 66. De Vrouwen draa. de Stookkassen daar inrigt, 186. gen groote lasten, en de Man. Befchryving van eenige zeer nen zyn groote Worstelaars, ald, merkwaardige Planten, ald. Hoe Zyn zeer hebziek; maar niet men 'er de Moschplanten eri moorddaadig, 69. Verlag van de Cryptogamia doet groeijen. de Vrouwen daar te lande, 71.

188 Wat men 'er voor schoonheid Kinderziekte , (Bedenkingen over houdt, ald. Wat men in de.. de mogelykheid eener geheele zelve voornaamlyk verlangt, 72. uitrooijing der) 419. KwaadVeelwyvery aldaar, 73. Zyn aartigheid, en duur der Smet. veel kuilcher dan de Zurd-Ame. stoffe, 421. Een eerste middel ricaansche, 74. Aanmerking over daar tegen, de verbindering het aanbieden der Vrouwen, en van allen Ommegang en Koopde Huwelyken met eigen Zus. handel met besmette Plaatzen, ters, 74. Vroege uithuwely- 422. Een tweede: een Cordon king, iro. Onbetaamlyke gee aan de Grenzen dier Plaatzen, sprekken daar by de Meisjes van welke de Pokjes kunven gevoerd, 111. Echtscheidingen worden aangebragt, ald. Ten daar zeer algemeen, ald. Niet derden: het insluiten van en. zeer vrugtbaar ; de Vrouwen kele besmette Plaatzen, of Huischeiden zich op żommige ty ald. Eindelyk, het hou. den van de Mannen geheel af, den van een Quarantaine, 423. ald. Bygeloovigheid ten opzig: Aanmerkingen by deeze Maatte van de Vrouwen in die om.' regelen, ten opzigte van de kleestandigheid, 112. Eeten meest deren, enz. der gestorvenen, en alles raauw, ald. Gesteldheid de Lyken,

424 van het Land hunner inwoo. Knaapje (Het) en de Maan. Lena ninge. *113 Vertelling.

544 welk eene beleefdheid Konpasnaald. Zie Zeekompas. Vv5

Koort.

zen,

[ocr errors]

Kontzen, (Sleepende) het gebruik Wegens de agting, welke zy

van Jaauwe Baden in dezelve den Leeraaren moeten toedraa. aangepreezen.

181 gen, 374. Eigen onderzoek, den Kramp, de Witte Vitriool, of Leden der Christlyke Gemeente

Zink - vitriool, daar in van uit aangepreezen, 375. Men moet

steekenden dienst gevonden, 550 den Leeraaren voeglyken onderKrankzinnigheid, eene tot nog on 'stand schenken, 378. Zyn verpligt

oploslyke ongesteltenisse , 6c zich te vervoegen in het openDe Gratiola ter herstelling nut baar Onderwys, en by de ge. tig bevonden.

7 meenschaplyke Godsvereering, L.

413. Byzondere verpligting der ACKINGTON,(J.) Afkomst deezes Christenen daar toe, 414. Wel

veel' fortuin maakenden Boeke ke gebreken zy daar in te ververkoopers te Londen, 114. Zy- myden hebben, 415. Zy moene jongere bedryven, 116. Zyn ten den Leeraar vrybeid gee. armoedig Huwelyk, 117. Wordt ven in het voordraagen zyner Boekverkooper, 118. Hoe zyn gevoelens, 416. Niet gereed Winkel opneemt, 119. En zyn om den Leeraar van Kettery zeer uitgebreid wordi, 120. te beschuldigen , 417. Hoe om.

Zet zyne zaaken nog voort. ald. trenc de gebreken der LeeraaLeeraars, (Christen) en Christen ren te handelen, ald. Waar in

Gemeenten , oorsprong der weder. de Leeraar ten voorbeelde moet zydsche Pligten door deezen te ftrekken, ald. Hoe hem over betragten, 293. Bronnen, waar missagen te onderhouden, 418. uit de veragting van het Leer. Hem , zo min mogelyk, in Huisaarampt by veelen ontstaat lyke en Familie - geschillen te 294. Hoe veele Leeraars daar betrekken.

ald. toe ongelukkig aanleiding gee Leevenslotwissel, hoe onderscheide ven. 295. Les van Apostel uitwerkingen dezelve veelal PETRUS, I PET. V: 1, 2, 3, tep baart.

453 leiddraad genomen , 297. Al-Leg aabzockers. (Zedige verdeediging gemeene zin dier woorden , 333. der)

402 Wat het byzonder betekene, de LEUCADEA. Eene Spaansche VerKudde Guds te weiden , 334. telling.

280 Welke Pligten daar in opge-Lood-colyk, en Metaal-vergiftiging, Nooten liggen, zo verre de de Zwavel-leverlugt daar in aan. Leering ítrekt, ald. Wat zo

gepreezen.

341 verre het bestuur raakt, 337. Lugi, hoe door de Zonnestraalen Wat het over de zeden be.

verwarmd.

61 treft 338 Hoe zy het, zonder LUKAS II: 7, opgebelderd, 491. Heerschappy voeren, moeten Wat men door de Kribbe te aitoefenen, 339.

Hoe zy door verstaan hebbe, bepaald onderhun voorbeeld moeten stichten. zogt, 498, enz. Nader 340 opgehelderd.

589 (Van de Pligten der

M. Gemeenten om rent de) 373. Magpyn, of Maagkramp, ontGebreken ten dien aanziene, 374. staat uit eene te groote Nap:

[ocr errors]

heid der Maagvezelen, of uit land, 354. Gesteldheid der we eene bovenmaatige gevoeligheid; gen, 355. Verslag van de Indit maakt eene verschillende Ge. woonders, ald. Van hun Taal neeswyze hoogstnoodzaaklyk , en Character, ald. Voortbrenge 505. Hoe de eerste werkt en zels en Koophan tel, 350 Gebest geneezen wordt, 506. fteldheid der Weetenschappen Breede beschryving van de twee. ald. Het Volk betaalt 'er geene de foort, ald. Bezwaarlykheid Belastingen.

401 der geneezinge, 507. Welke Maltha, (Ridders van) welke on als de beste voorgeschreeven, derscheide Naamen die Ridder. 508. Practicaale waarneemin- orde draagt, 393. Eerste begen in het behandelen deezer ginzels te Jerusalem, 394. RykZiekte.

509 begiftigde Hospitaalen, ald. Maagzuur. (Nieuwe waarneeming Pauslyke bekragtiging dier Orde,

aangaande het nuttige gebruik ald. Rangen in dezelve, 395. van Duivelsdrek met Ossegal Omzwervingen, paa het verlie,

vereenigd tegen het) 57 zen van Jerujalım; zy vesti. Magisteritum Bismuthi. Zie Bismuth. gen zich op het Eiland Rhodes, Kalk.

ald. Genooddwangd hetzelve Magnulia, met den grooten Bloem, te verlaaten, alil. Met het Ei.

welk een heerlyke Boom. 187 land Maltha beschonken , .396. Maltha , Ligging deezes Eilands, 't Zelve door BUONAPARTE be.

347. Door wie eerst bevolkt, magtigd. ald Gemengd Staatsald. Was 't Eiland waarop Ap. bestuur dier Orde, 397. 't Ge. PAULUS (cbipbreuk leedt, aid. zag des Grootmeesters, aid. Grootte en gedaante deezes Ei. In welke Taalen de Ridders lands, 348. Wegens de Oude verdeeld zyn, 398. Welke Stad Civita Vecchia , en de Nieu. Tochten iemand moet doen, eer we Stad la Valette , ald. By hy Ridder worde, ald. Wat hy te

zonderheden deeze laatste be. verrigten hebbe, om een Com. o treffende, 349, Gebouwen te mandery, te bekomen, 399. In.

dier Stede, ald. Hoe de Ridders komsten, ald. Aantal van Ride
van Maltha in de Hoofdkerk ders , 400. Waar in hunne
vergaderen , 350. Hoe 'er de gelofte van Kuischheid en Ar.
Zieken opgepast en behandeld moede bestaat, ald.
worden, ald. Beschryving van ook Ridderessen, 401. Iets van
de beide Havens, 351, Gesteld. den ouden Adel op Maltka
heid der Zeemagt , ald. Dor.

ald.
pen op dit Eiland , 352. Al- Manchots, en Pinguins , onderschei-
gemeene gesteldheid des Eilands de Vogels, 101.
cen aanziene der vrugibaarheid, vonden worden, 103. Gestalo
ald. Welke vrugten 'er vallen, tebeschryving, ald. Leevens
353. Een zeldzaame Tuin in

wyze ,' 104. Zie verder Pin. eene Rots, Macaluba geheeten, guins. aldo Plaatzen, waar men by- Manoa , (Het Eiland) een der zonder aan Ap. PAULUS gedenki, gelukkigste streeken des Aarda 354. Wegens het al of niet bodems, 520. Slegte geaart. beltaan der Slangen op dit Ei. heid der Inwoorderen, 521

Masa

'Er zyn

Waar zy ge

[ocr errors][ocr errors]

456

MASSOUD. (Aanmerkelyke Regts. ORTOGRUL.. (Zedeleerende Ge pleeging van den Sultan) 577 schiedenis van)

438 MATONABBLE, een Noorder Indiaan, Overheder., (Rede- en Schriftmaa.

zonderling character en bedry., tige bedenkingen over de Pligten ven diens Mans.

69 der) en Onderzaaten, 86. ByMelaatsheid, hoe als eene besmet zondere redenen , welke zich op.

tende ziekte geweerd. 420 deeden , om in den eersten tyd Melkweg , (De) bestaat uit een des Christendoms de Onderwer. oneindig getal kleine Starren. ping aan de overheden sterk

263 aan te beveelen, 88. Het be. Middellandsche Zee. (Aanmerkin- vel van Patlus deswegen, Rom.

gen over het Waterpas der) 428 XIII: I, toegelicht, 89. Zie Minutieux, diens Character ge verder Burgerlyk Bestuur. schetst.

406

P. Mode.dwaasheden, derzelver een paard, van welk een dienst voor zelvigheid en zatheid afgeschetst. den nieuwlings tot Rykdom

454 geraakten. Monarchie, (Huislyke) beschreeven, Paaschen Eiland, Berigt van de en gegispt. 301 Inwoonderen.

517 Moschgewassen , hoe men die in Parachute, Proeve daar mede ge.

den Kruidtuin te Kew doet groei- nomen door den Burger GAR. jen.

188

NERIN, 107. Beschryving van N. dit Werktuig , 108. Aanmer.

109 Nederland, steekt in de Schilder., kingen deswegen. kunst uit.

Paradys van SCHEDAD. Eene Ooso NERO, (Keizer) hoe verre van

tersche Vertelling

368 een Onderregeerder gods te zyn.

PARKER, (Mr.) Versag van diens

Tochten in Africa, 268, 271 Pest, hoe men de verspreiding

hier van in onze Landen voor. Olyphanten, (Welk een verblyf. komt.

420 plaats te Parys, voor de twee 1 PETR. V: 1, 2, 3. algemeene uit Holland overgevoerde) ge- aanmerking over deeze les des schikt, 245. Zonderlingheden Apostels.

298 by dit Mannetje en Wyfje, by PEYROUSE, (LA) beknopt berigt derzelver eerite wederontmoe van diens Reize rondsom de ting, waargenoinen.

ald. enz. Wereld, 516. Laatste berigt Onopordum Acanthium. Zie Ezels: wegens dien Reiziger. 521 distel.

Philips De IV, Koning van Spanje, Oogenzalf, een zeer voortreflyke , , zeer aan de Franschen gehegt,

volgens het voorschrift van den 570. Geestig zeggen des beHeer HUFELAND, 216. Hoe te treffende.

571 bereiden, ald. Op welk eene Pinguins, en Manchots, maaken een wyze best te gebruiken, 217. overgang van de Vogelen en 'In welke gevallen. 218 Visschen, 99. Ooderscheid tusOorlog. (Het) Len Fragment. 34 fchen de Pinguins van het Noor. Oosterlingen. (Aanmerkingen over den en van het Zuiden, 100.

de Bouwkunde der) 392 Onderscheid tusschen de Pinguins

148

127

[ocr errors]

en

1

[ocr errors]

het , B L A D W Y Z ER. en Manchots , 1or. Waar zy draagers der Stad genaamd mor

in groote menigte gevonden gen worden, 489. Berigten Scha worden, 136. Derzelver Vleesch wegens de Portugeesche Dames,

en Eijeren goed , 137. Hoc ald. Vryery en Liefdehandel hunne verblyfplaatzen zyn, en 490. Huwelyksfeesten, enz. ald. zy zich verdeedigen, 139. Wyd- Strenge leevenswyze der Da. uitgestrektheid der plaatze door mes, 491. .

Der Portugeesen deeze Vogelen bewoond. 140 c’huis blyvende aart, 492. Ak

Pinxterfeest, (Beknopte Aanmer. gemeen Volks-Character , 493. ä.

kingen over het eerste) HAND. Leevenswyze der Boeren, ald. II beschreeven, 177. Wegens Hoe zeer dit Volk aan zyn Ge. den dag, op welken het inviel, boorteland gehegt is

494. ald. Over de verdeediging van Oorzaaken dat men de PortuPETRUS, wegens de hem aan geesen zo weinig te recht kent, getygde Dronkenschap, uit de 522. De oude Portugeejen een uure des dags ontleend , 178. dapper, werkzaam en edelmoe. Wegens het aanhaalen der dig, Volk, 523. Betooningen

Voorzegginge van joël. 179 hier van) , ald. Wat de MarPisvloed , (Waarneemingen aan• guis DE POMBAL ter Ryksyerbegaande den aart en de genee. tering deedt.

527 zing van den) 94. Voor onge. Pruimenboom, middel om denzel. neeslyk gehouden ; verbaazen ven, inet zyne bladeren, geduu. de hoeveelheid des ontlasten rende den Winter, versch en waters, ald. Aart van hetzelve, groen te houden.

308 95. Waar in men de oorzaak Putten. (Oorzaaken van dezelfde Itelde, naamlyk in de Nieren, maate van Hette in diepe) 63 ald. Moet, volgens anderen, in

Q.
Dit bevestigd, ald. Geneeswy. Z Warmte der Lugtgesteltenisse

,
ze daar op gegrond. 97 te) en de oorzaaken daar yan. 61
Pligt, (Van welk een aanbelang

R. het is, onzen) te doen, 249. Op: ROBINSON, (

ROBERT) diens Lee. merklyk zeggen van PYRRHUS vensgeschiedenis, 21. Wordt deswegen, ald. Hoe te bande Leeraar onder de Methodisten, len, wanneer men twyfelt, 250. 22. Zet onder den Landbouw Gevallen van bezwaar billyken zyn Letterarbeid voort ald. het afwyken van Pligt niet, 252. Schryft tegen Burgerlyke en Hoe gevaarlyk het is van dien Kerklyke Dwinglandy, 23. regel af te wyken.

ald. Wordt zeer rekkelyk in zyne 17 Pope, by het Graf van Emina. 538 Godsdienstige begrippen, ald,

Portugeejen, in Lissabon, in vier Schryft de History of Baptism,

Rangen onderscheiden , . 485., ald. Bezoekt Dr. PRIESTLEY; Van den Adel, ald. Dier Lee schets van zyn Character, 24 venswyze, 486. Van de Geest.

enz. Zyne vyandigheid tegen 487. Van het Geineene dikwyze.

27 Volk, ald. Van de Galiciaanen, Roche, (Het Eiland la ver die de Houthakkers en Water- geefsch gezogt,

516 ROM,

« EelmineJätka »