Page images
PDF
EPUB

Note: The second vol. has title: Table générale chronologique et alphabétique du Répertoire historique et chronologique des traités conclus par la Hollande (17891845). †1441. LISTE chronologique des édits et ordonnances des Pays-Bas. Règne de Charles-Quint (1506-55).

Supplément.

des Pays-Bas Autrichiens (1700-1794). Bruxelles, Gobbaerts (Devroye), 1851-90. 5 vols. 8vo.

OFFICIAL PERIODICAL 1442. STAATSBLAD der Vereenigde Nederlanden, opgerist bij besluit van zijne koninklijke hoogheid, den heere prinse van Oranje-Nassau, souverein vorst der vereenigde Nederlanden, enz., enz., enz. van den 18 December, 1813. S. l., 1813-15. 2 vols. 211 cm. 1443. STAATSBLAD van het koningrijk der Nederlanden. 's Gravenhage, ter Algemeene lands drukkerij, 1816- · 21} cm. Indexes: Langen, J. Piek van. Algemeen alphabetisch Register op het Bijvoegsel tot het Staatsblad en officieel journal.

Alphabetisch register op het Staatsblad van het koningrijk der Nederlanden, van 1813-1870. 's Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1871. 527 pp. 221 cm. Tachtigjarig alphabetisch register op het . . 1813-92.' 's-Gravenhage, Gebr.

. Belinfante, 1893. 8vo.

Alphabetisch register op het . . . 1813-1900. 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1901.

Boom, C. G. VAN DER. Alphabetisch register op het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1901–1910. s' Gravenhage, Boekh. vh. Gebr. Belinfante, 1911. ix, 334 pp. 22} cm.

HISTORICAL

1444. METEREN, EMANUEL VAN (1535-1612). L'Histoire des PaysBas d’Emanuel de Meteren, ou, Recueil des guerres et choses memorables advenues tant és dits pays, qu'és pays voysins, depuis l'an 1315. jusques à l'an 1612. Corrigé et augmenté par l'autheur mesme, et enrichi outre la carte du Pays-Bas, de pres de cent pourtraits des principaulx seigneurs desquels il est fait mention en ceste histoire. Traduit de Flamend en Francoys par J. D. L. Haje. Avec la vie de l'autheur. La Haye, Hillebrant Jacobz Wou, 1618. (8), 720, (20) fols.

33 cm.

1445. PONTANUS, JOHANNES ISAACUS (1571-1640?). Historiae Gelricae libri xiv. Deducta omnia ad ea usque tempora nostra, quibus firmata sub ordinibus respublica. Praecedit, qui est liber primus, ducatus Gelriae et comitatus Zutphaniae chorographica descriptio. Cum chartis geographicis. Hardervici Gelrorum, sumptibus Johannis Jansonii, 1639. (26), 956, (72) pp. 26 cm. †1446. AITZEMA, LIEUWE VAN (1600-69). Historia pacis a foederatis Belgis ab anno ci• 1CXXI ad hoc usque tempus tractatae. Lugduni Batavorum, ex officina Joannis et Danielis Elzevir, 1654. 4to.

Note: “Diese fängt vom Jahre 711. an, und liefert eine Menge Völkerurkunden, die die Republik Holland insbesondere angehen.” – Ompteda, Litteratur, pp. 460 461. $1447. BOXHORN, MARCUS ZUERIUS ( -1653). Verbetert en vermeerdert politijck en militair handboecxken van den staet der Geunieerde Provintien, aenwysende des selfs maniere van regieringe, etc. 5° dr. S.I., (ca. 1655). 12mo. At the end official texts: 1, Verhandelinge van de Unie van Utrecht; 2, Tractaet op het 12 jarich bestant;' 3, Verdragh van 7 Jan. 1610 tusschen de St. Gen. en de Ertshert. y. Oostenryck etc.; 4, Tractaet van den vrede van Munster; 5, Articulen van den vrede van Westminster, 1654. 1448. METEREN, EMANUEL VAN (1535-1612). Historien der Nederlanden, en haar naburen oorlogen tot het jaar 1612. Met heerelijker konterfeijtsels dan ooyt voordezen verciert en verbetert. Amsterdam, Jan Jacobs Schipper, 1663. (6), 629, (11) fols. Illus. 34 cm. †1449. AITZEMA, LIEUWE VAN (1600-69). Şaken van staet en oorlogh in ende omtrent der Vereenigde Nederlanden beginnende met het jaer 1621. 's Graven-haghe, Johan Veely, Johan Tongerloo, ende Jasper Doll, 1669–71. 7 vols. 36 cm. Contents: i, 1621-32; ii, 1633-44; iii, 1645-57; iv, 1657-63; v, 1664-66; vi, 166769; vii, 1669–71.

Notes: Vol. vii has title: "Verhael van de Nederlandsche vrede-handeling op nieuws gecorrigeert, en met eenige stucke vermeerdert.”

The first edition of this work was published at The Hague from 1655 to 1671 in 14 volumes (in 15) in quarto under the title, "Historie, of, Verhael van saken van staet en oorlogh, in ende omtrent de Vereenigde Nederlanden.” Vol. vii of the second edition seems to have been first published separately in 1650. The author was a councillor of the Hanseatic cities, resident at The Hague. A Latin translation is mentioned. A French translation appeared in London in 4to in 18 volumes under the title: “Histoire civile, politique, militaire, et ecclésiastique des Provinces-Unies, et de tous les états voisins." 1450. BOR, PIETER CHRISTIANSZOON (1559-1635). Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen, beroerten, en borgerlyke oneenigheden; beginnende met d'opdracht der selve landen, gedaen by Keyser Karel den Vijfden, aen sijnen soon Konink Philippus van Spanjen, en eindigende met het einde van 't jaer M DC, waerachtelijk en onpartijdelijk beschreven door Pieter Bor Christiaensz: in xxxvii boeken, en iv stukken verdeelt. Verciert met verscheide afbeeldingen van vermaerde mannen en printen der voornaemste geschiedenissen: voorts met een byvoeghsel van authentyke stukken, en nieuwe registers vermeerdert. Amsterdam. de weduwe van Joannes van Someren, Abraham Wolfgangh, Hendrick en Dirck Boom, 167984. 4 vols. Ports. and plates. 35 cm. Note: Earlier editions were printed. †1451. Bos, LAMBERT VAN DEN. Historien onses tyds, behelzende saken van staat en oorlogh, voorgevallen in, en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en door geheel Europa, mitsgaders in meest alle de andere deelen des werelde. ... Beginnende met het jaar 1669 daar

het de Heer Lieuwe van Aitzema heeftgelaten; en eyndigende na het jaar 1679 met het fluyten der Nimeegsche en algemeene vrede door den Heer L. Sylvius. Amsterdam, Jan ten Hoorn en Jan Boninan, 1685-99. 4 vols. 351 cm. Contents: i, 1669–79; ii, 1679-87; iii, 1687-92; iv, 1692-98.

Note: Vols. ii-iv have title; "Vervolgh van saken van staat en oorlogh, in, en omtrent de Vereenigde Nederlanden, en door geheel Europa voorgevallen †1452. VRYHEYT, - DE. Vertoont in den Staat der Vereenigde Nederlanden, zijnde een vertoogh van deszelfs maniere van regeeringe, middelen, etc. 's Gravenhage, 1697. 12mo. Edition revue et augmentée de Boxhorn, Polityck hantboecxken. Nijhoff, Catalogue 384.

Contents, at end: 1, Pacificatie van Gent, 1576; 2, Verhandeling van de Unie van Utrecht, 1579; 3, Tractaet van het 12 jarich bestant, 1609; 4, Naarder verdragh met de Eertshertogen over 't selve, 1610; 5, Tractaet van den vrede van Munster, 1648; 6, Tractaet van marine over 't selve, 1650; 7, Tractaet van vrede met Groot Brittanien, 1674. †1453. SALLENGRE, ALBERT HENRIK DE (1694-1723). Essai d'une histoire des Provinces-Unies pour l'année 1621 où la trêve finit et la guerre recommença avec l'Espagne. La Haye, 1728. Map. 4to. Note: “L'auteur, placé dans la Chambre des Finances des Etats Généraux en 1717, a enrichi son ouvrage de nombreux pièces justificatives. Parmi ces preuves' on trouve des extraits des résolutions des Etats Généraux (avec traduction française), des instructions pour des ambassadeurs, des traités, etc. e. a.: traité d'Union entre les électeurs de l'empire et les Etats-Généraux (1613); traité entre Gustave Adolphe et les Etats-Généraux (1614); traité entre les Etats-Généraux et Vénise (1620); premier edit d'Octroi par les Etats-Généraux des Indes occidentales (1621); premier octroi pour la Compagnie des Indes orientales (1602).” — Nijhoff, Catalogue 384. †1454. VERZAEMELINGE van eenige staetsstukken over het grondgebied in de Nederlanden. Maestricht, 1782. Map. 8vo. Contents:_Verbond . . . van Utrecht; Tractaet op h. 12 jaer: bestant; Tractaet van den Trefues; Tractaet van Munster, etc., etc. - Nijhoff, Catalogue 384. 1455a. VERZAMELING van placaaten, resolutien, en andere authentyke stukken enz. Betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand September MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen. Campen, ter drukkerye van J. A. de Chalmot, 1788–93. 50 vols. 22 cm. 1455b. NIEUWE verzameling van placaaten, resolutien, en andere authentyke stukken. Betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen sedert het begin van het jaar MDCCXCIII in het gemeenebest de Vereenigde Nederlanden voorgevallen. Campen, ter drukkerye van J. A. de Chalmot, 1793-95. 3 vols. 22 cm. Indexes: Algemeen register (1.-9. deel]. Campen, ter drukkerye van J. A. de Chalmot, 1789. viii, 232 pp.

Tweeledige registers over de vyftig deelen van de Verzameling van placaaten . . MDCCLXXXVII alvoorens en vervolgens . Het eerste wyst de persoonen en zaaken aan; het tweede is tydrekenkundig. Samengesteld door J. A. de Chalmot. Campen, ter drukkerye van J. A. de Chalmot, 1794-96. 6 vols. 22 cm.

22 cm.

1456. GROEN VAN PRINSTERER, WILLEM. Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau. Recueil publié, avec autorisation de S. M. le roi, par Mr. G. Groen van Prinsterer. Leide, S. et J. Luchtmans, 1835-47; Utrecht, Kemink et fils, 1857–61, etc. 5 series. Facsim. 23 cm. Contents: 1. sér., i, 1552–65; ii, 1566; iii, 1567-72; iv, 1572–74; v, 1574-77; vi, 1577–79; vii, 1579-81; viii, 1581-84; ix, Supplément. 2. sér., i, 1584-99; ii, 1600-25; iii, 1625-42; iv, 1642-50; V, 1650–88.

3. série, publiée par F. J. L. Krämer (Leyde, A. W. Sijthoft, 1907-09): i, 168997; ii, 1697-1700; iii, 1700–02.

4. série, publiée par Th. Bussemaker (Leyde, A. W. Sijthoft, 1908–14): i, 1747– 51 (affaires intérieures), 1747-Sept. 1749 (affaires étrangères); ii, Sept. 1749-Sept. 1751 (affaires étrangères); Oct. 1751-55; iii, 1756-Janvier 1759; iv, 1759-66.

5. série, publiée par F. J. L. Krämer (Leyde, A.W.Sijthoff, 1910 ), i, 1766–79; ü (1913), 1779-82.

Indexes: Table des matières et des lettres, par Mr. J. T. Bodel Nijenhuis. Leide, S. et J. Luchtmans, 1847; Utrecht, Kemink et fils, 1862. 2 vols. Vol. i bound with 1. sér., vol. ix; vol. ii, separately. †1457. DIJK, HENDRIK ALEXANDER VAN. Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche diplomatie. Handlingen met Frankrijk en Spanje in de jaren 1668–1672. Utrecht, Kemink et zoon, 1851. xxiv, 481 pp. 231 cm. 1458. VREEDE, GEORG WILLEM (1809-80). Inleiding tot eene geschiedenis der Nederlandsche diplomatie. Utrecht, J. G. Broese, 1856–65. 4 vols. in 6 pts. 23 cm. Contents: i, 1614-1801; ii, 1, 1572-1618; ii, 2, 1621-50; Geschiedenis der diplomatie van de Bataafsche Republiek, i, Januarij 1795-November 1799; ii, 1, Augustus 1799–Mei 1803; ii, 2, Mei 1803–1 Julij 1810. 1459. EYSINGA, W. J. M. VAN. Ontwikkeling en inhoud der Nederlandsche tractaten sedert 1813. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. xii, 176 pp. 25 cm.

PORTIONS OF KINGDOM

BRABANT

†1460. PLACARTS DE BRABANT. Placcaeten, ordonnantien, landtchartres, blyde-inkomste, privilegien, ende instruction by de princen van dese Nederlanden, aen de inghesetenen van Brabandt, Vlaenderen en de andere provincien, t' sedert 't jaer 1220. Uytghegeven, geaccordeert, en de verleent, van de welcke in de voor twee placcaet-boecken geen mentie gemaeckt en wordt. Item interpretatien, declaratien, en de verklaringe gevolcht op eenige van deselve placaeten, mitsgaders diversche tractaten, confaederatien, verbintenisse, alliantien, accorden, pacification, en de concordaten, die tusschen deselve princen en de dese landen, item die de staten, steden, en de provincien onder den anderen, ende wederom met de bisschoppen en de geestelijckheydt hebben aengegaen, over de geestelijcke ende wereldtlijcke jurisdictie, staet, en de regeringe. Die oock al in de voorgaende twee placcaet-boecken niet bekent en sijn, ende nochtans in Brabandt, Vlaenderen, en de an

dere provincien aenveert; gepubliceert en in gebruyk gekomen sijn. Item den stijl ende manieren van procederen in de vier souveraine raden, als van Brabandt, Mechelen, Henegouwe, ende Gilderlandt. Vergadert en de onder bequaem titulen in ordre gestelt door Antonium Anselmos voor desen advocaet tot Antwerpen, en de tegenwoordelijcken schepen aldaer. T’Antwerpen, by Hendrick Aertssens, 1648. Folio. Note: The Belgian Catalogue de la bibliothèque du ministère lists this title as in 2 vols., “vergadert . door Jean Baptiste Christyn (1622-90) en Jh. Michel Wouters."

The same Catalogue lists: iii, Brussel, Huybrecht, 1664-77; iv, Bruxelles, Velpius, 1657; v-x, Bruxelles, Ermens, s. a.; 3 vols. of supplements, without title; and: WOUTERS, JH. MICHEL. Livre des placarts, édits, règlemens, tarifs, ordonnances et décrets émanés depuis l'an MCLXX pour la perception et conservation des droits de tonlieu, d'entrée, de sortie,

de transit et autres, appartenans à S. M. Imp.

Cathol. Prince Souverain de ces Pais-Bas. Servant de suite aux Placcarts et ordonnances desdits Pais. Bruxelles, Ermens, 1737. Folio.

FLANDERS †1461. ORDONNANTIEN, statuten, edicten ende placaeten soo van weghen der keyserlicke en koninelycke majesteyten als heurlider doorluchigste voorsaeten, graven ende graefueden van Vlaendren. Antwerpen, 1662–1740. 7 vols.

FRIESLAND

1462. MIERIS, FRANZ VAN (1689-1763). Groot charterboek der graaven van Holland, van Zeeland, en heeren van Vriesland: beginnende met de eerste en oudste brieven van de landstreeken, en eindigende met den dood van onze graavinne, vrouwe Jacoba van Beijere. Leyden, Pieter vander Eyk, 1753-56. 4 vols. 441 cm. 1463. SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG, GEORG FREDERIK, BARON THOE. Groot placaat en charter-boek van Vriesland. Leeuwarden, Willem Coulon, 1768-93. 5 vols. 48 cm. Contents: i, “Aanvang neemende met de oudste wetten der Vriezen; eindigende met het jaar 1499”; ii, 1500–42; iii, 1543–78; iv, 1579–1604; v, 1605-86.

Notes: "Behelzende ... aangevuld met plegtige verbonden, onderscheydene accoorden, vrye geleyden, en andere aanmerkelyke stukken.”

Contains extensive historical and critical “Voorreden" in each volume.

ORANGE †1464. PISE, JOSEPH DE LA. Tableaux de l'histoire des princes et principauté d'Orange. Divisé en quatre parties, selon les quatre races, qui y ont régné. Commençant à Guillaume au cornet premier prince d'Orange. Jusques à Frederic Henri de Nassau à present régnant. Illustré de ses généalogies, et enrichi de plusieurs belles antiquitez, avec leurs tailles douces. Haye, l'Imprimerie de Theodore Maire, 1639. Folio.

« EelmineJätka »