Page images
PDF
EPUB

of protection with Great

Britain).
Vide GREAT BRITAIN, Empire

of India,
SUBEES."
SUDDOZYES,1
SUGURY CHIEFS.1

SULU, or Sool00.3, 5
- April 19, 1851 (convention

of sovereignty with Spain);
July 22, 1878 (protocol,

sovereignty of Spain). SUTLEJ. Vide GREAT BRITAIN, Empire

of India.

SWEDEN, KINGDOM OF 1, 4
Vide also SWEDEN and NORWAY.

Sect. I,

BIBLIOGRAPHY 1890. WARMHOLTZ, CARL GUSTAV (1713-85). Bibliotheca historica Sueo-Gothica; Eller förtekning uppå så väl trykte, som handskrifne böcker, tractater och skrifter, hvilka handla om Svenska historien, eller därutinnan kunna gifva ljus; med critiska och historiska anmärkningar. Stockholm, Anders Jac. Nordström, 1782–93; Upsala, Johan Fridr. Edman, 1801-05; Upsla, Zeipel och Palmblad, 1815–17. 15 vols. in 5. 21 cm. Contents: xiv, Fjerde boken, cap. vii, Om Sveriges beskrifne Lagar, äldre och nyare, pp. 1-31; cap. viii, Om Sweriges staats-interesse i anseende til främmande makter:

Scribenter som i almänhet handla om Sweriges stats-interesse, pp. 32-34; Sect. ii, Negotiationer och underhandlingar med främmande makter, pp. 34-166; Sect. iii, Historien om freds-förbunds- och andra tractater slutne med främmande makter, pp. 166-171; Sect. iv, Samlingar af stats-skrifter, tractater och almänna handlingar, pp. 172–181; Sect. v, Chronologisk förtekning på förbunds- fredsstilleständs- handels- och andra tractater, slutne med fremmande makter, ifrån XVI. secul., intil närvarande tid: Danmark, pp. 181-196; Ryssland, pp. 196–204; Polen, pp. 204-209; Curland, pp. 209–210; Preussen, pp. 210-212; Tyska Riket (Holy Roman Emperor, princes, bishops, and Stände), pp. 212-250; Nederländerne, pp. 250–258; Stora Britannien, pp. 258–264; Frankrike, pp. 264–271; Spanien, pp. 271-272; Portugal, pp. 272-273; Kon. af Begge Sicilierne, p. 273; Furst. af Siebenbürgen, pp. 273-274; Ottomanniska Porten, pp. 274–275; Republiquerne Alger, Tunis, Tripolis, p. 276.

Index: ANDERSSON, LARS AXEL (1851- ). Bibliotheca historica Sueo-Gothica af C. G. Warmholtz. Register. Leipzig, Otto Harrassowitz; Uppsala, Lundequistska bokhandeln, 1889. (5), 126 pp. 193 cm.

COLLECTIONS †1891. MAGNUS VON CELSE in his Apparatus ad historiam SveoGothicam (Holmiae, 1782), pp. 3-4, refers to a collection of letters of the Swedish kings in 23 volumes, planned presumably after Rymer's British collection and edited by Johannes Peringskiold. It has apparently never been published. "Ad civilem magis patriae historiam illustrandam spectat vastum Viri illustris Opus Diplomaticum, Regum Svecorum Literas inde a Carolo Swercheride ad Gustavum I, h. e. ab a. 1165 ad 1520, XXIII. Voluminibus complexum, quod affectum in Archivo illo servatur. Conf. v. Stiernman Orat. de Sveo-Gothorum antiqua re lit. p. 100."

Celse, Apparatus ad Historiam Sveo-Gothicam, i, pp. 3-4.

†1892. MODÉE, GUSTAF REINH. Utdrag af de emellan hans konglige Majestaet och cronan Sverige å ena, och utrikes magter å andra sidan sedan år 1718 (intil 1751) slutne alliance-tractater och afhandlingar. Stockholm, Gresing, 1761. 4to. Contents: 1718-53. 1893a. RYDBERG, OLOF SIMON (1822-99); HALLENDORF, CARL JAKOB HERMAN (1869- ). Sverges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1877– vols. 262 cm. Contents: i, 822–1335; ii, 1336-1408; iii, 1409–1520; iv, 1521–71; v (in 2 pts.), 1572–1645; vi, 1646–48; vii, 1649-1722; viii, part 1, 1723-39.

Note: This work changes its title, beginning with vol. x, to include also Norwegian treaties from 1815 to 1905. Vols. x ff. published concurrently with the earlier volumes.

Vols. v ff. edited by Carl Hallendorf.

Indexes: Each volume contains chronological, state, geographical, and personal indexes.

.

1893b. RYDBERG, OLOF SIMON (1822-99); ALIN, OSCAR JOSEF (1846

); SANDGREN, CARL JOHAN (1864– ). Sverges och Norges traktater med främmande magter. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1896- . vols. 264 cm. Contents: x (i of Sverges och Norges), 1815-45; xi (ii), 1846–67; xii (iii), 1868– 77; xiii (iv), 1878-90; xiv (v), 1891

Editors: xii (ii), Oscar Alin; xiii (iv), Carl Sandgren. Publication: i, 1877; ii, 1883; iii, 1895; iv, 1888; v, 1903; vi, 1909; vii, 19 viii, 19 ; ix, 19 ; x (i), 1896; xi (ii), 1898; xii (iii), 1900; xiii (iv), 1905; xiv

;

(v), 19

†1894. SANDGREN, CARL JOHAN (1864- ). Recueil des traités, conventions, et autres actes diplomatiques de la Suède entièrement ou partiellement en vigueur le 1 janvier 1910. Stockholm, 1910. 1038 pp. 8vo.

CHRONOLOGY †1895. SCHOU, JACOB HENRIC. Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og Aabne Breve som fra Aar 1670 til 1775 ( 1813) Aars Udgang ere udkomne, tilligemed et nøiagtigt Udtog. Kjøbenhavn, 1777-1814. 17 vols. 8vo. Danish. Continued after 1813.

LAW COLLECTIONS

1896. STJERNMAN, ANDERS ANTON VON (1695-1765). Alla riksdagars och mötens besluth, samt arfföreningar, regementsformer, försäkringar och bewillningar, som på allmenna riksdagar och möten, ifrån år 1521 intil år 1727 (1731) giorde, stadgade och bewiljade äro; med the för hwart och ett stånd ut år dade allmenna resolutioner. Stockholm, Joh. H. Werner, 1728-33. 3 vols. 201 cm. Contents: i, 1521–1632; ii, 1633-80; 1682–1731.

1897. BIHANG utaf åtskillige allmänna handlingar ifrån år 1529 intil år 1698. Hörande til the förr i tre serskilte delar utgifne riksdagars och mötens beslut, arfföreningar, regements-former, förspäkringar, bewillningar och the för hwart Stånd utfärdade allmänna resolutioner. Stockholm, Lars Salvius, 1743. (4), 489 pp. 20 cm. Contents: 1529–1698. †1898. MODÉE, GUSTAF REINH. Utdrag utur alle ifrån den 7. Dec. 1718. utkomne publique handlingar, placater, förordningar, resolutioner och publicationer, som riksens styrsel samt invärtes hushållning och förfatningar i gemen, jämväl ock Stockholms stad i synnerhet, angå; med nödige citationer af alle paralel-ställen, som utvisa, hvad ändringar tid efter annan i et eller annat mål kunnat wara giorde. Hvarförutan de uti desse handlingar åberopade äldre acters innehåll korteligen ansöres, så osta nödigt

warit. Följandes efterst wid hvar del et fulkomligit orda-register öfver des innehåll. Stockholm, Gresing, 1742–83. II vols. 4to.

. Contents: i, 1718–30; ii, to 1740; iii, to 1747; iv, to 1749; v, to 1754; vi, to 1758; vii, to 1764; viii,

Warmholtz, Bibliotheca historica Sueo-Gothica, no. 8189. $1899a. HÖPPENER, JOHAN PEHR. Förteckning uppå kongliga plakater, förordningar, påbud, resolutioner, privilegier, manifester, fredsfördrager, relationer, dommar och andra allmänna handlingar, som ifrån år 1522 til och med år 1750 på kongl. befaluning af trycket särskildt utgångne äro. (Stockholm), tryckt i Hist. Regni Tryckerie, 1754. viii, 547 pp. Contents: 1522–1750. †1899b. FÖRTECKNING på kongliga placater, resolutioner, förordningar och påbud samt andre publike handlingar, som äro genom trycket utgångne år 1751 [ -1824). S. l., s. a. Ann. vol. 1899c. SVENSKA författningssamlingens kronologiska registrer. S. l., 1825 Ann. vol. Contents: 1825

Indexes : QUIDING, N. H. Svenskt allmänt författningsregister för tiden från år 1522 till och med år 1862. ... Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1865. 570 pp. 24 cm.

Allmänt sak-register till Svensk författnings-samling för åren 1825-1839. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1840. 22 cm.

Continued as follows: ii, För åren 1840-49; iii, 1850-59; iv, 1860–70; 1871-74; 1875-85. †1900. Lois fondamentales de Suède et de Norwége, suivies de l'acte d'union entre les deux royaumes. Traduction. Stockholm, Norstedt, 1867. 8vo.

HISTORICAL 1901. HADORPH, JOHAN (1630-93). Twå gambla Swenska Rijm Krönikor .. item en stoor deel aff the gamble Konungars Förlijkningar ... Uthgångne aff J. H. Stockholm, 1674, etc. 4to.

20 cm.

21 cm.

.

21 cm.

1902. GEORG, CARL FREDRIK. Historia foederum inter Sueciam et Russiam. (Progr.) Upsaliae, 1758–62. 76 pp. 4to. †1903. DÄHNERT, JOHANN KARL. Schwedische acta publica die zu den Reichsgrundgesetzen gehören. Rostock und Greifswalde, 1760. 8vo. †1904. GEORG, CARL FREDRIK. Historia foederum, praecipue recentiorum, Sueciam inter et Daniam. (Progr.) Upsaliae, 1758–76. 100 pp. 4to. †1905. FANT, ERIK MIKAEL (1754-1817). Dissertatio de primis Sueciae federibus extra septentrionem. Upsaliae, 1782. 4to. 1906. CELSE, MAGNUS VON (1709–84). Apparatus ad historiam SveoGothicam, quo monumentorum et scriptorum, praesertim antiquiorum, hanc illustrantium cognitio datur. Holmiae, typis Johannis A. Carlbohm; Lundae, typis excudit C. Fr. Berling, 1782, 1839-41. 2 vols.

231 cm. Contents: i, sectio prima, Bullarii Romano-Sveo-Gothici recensionem sistens, auctore Magno a Celse; ii, sectio secunda, quam consensu ampl. ord. philosoph. Lund. edi curaverunt Henrik] Reuterdahl et Carl Herm. Sätherberg.

Vol. ii comprises two parts: 1, De jure canonico, ecclesiastico, et conciliis pontificiorum apud Sveo-Gothos in genere; 2, De conciliis et synodis Sueogothorum Romanocatholicis in specie. 1907: CORPUS juris Sueo-Gotorum antiqui. Samling af Sweriges gamla lagar, på Kongl. Maj:ts. nådigste befallning utgifven af D. H. Š. Collin och D. C. J. Schlyter. Stockholm, Z. Haeggström (etc.), 1827-69. 12 vols. Facsim. 27 cm. Editors: iii-xii, Schlyter, Karl Johan. 1908. KONUNG GUSTAF DEN FÖRSTES REGISTRATUR. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1861-1911. 26 vols.

(Handlingar rörande Sveriges historia. Första serien.) Contents: 1521-56.

Editors: i-v, Nordström, Johan Jakob; vi-xviii, Granlund, Victor Gottfrid, 1831-98; xix, Berg, Gustaf Oskar, 1852- ; xx-xxvi, Almquist, Johan Axel, 1870

DIPLOMATIC 1909. LILJEGREN, JOHAN GUSTAF. Svenskt diplomatarium. ... Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1829-65. 5 vols. 264 cm. Contents: i, 817–1285; ii, 1286-1310; iii, 1311-26; iv, 1327-40; V, 1341-47.

Editors: iii-v, Hildebrand, Bror Emil. 1910. SILFVERSTOLPE, CARL (1840- ). Svenskt diplomatarium från och med år 1401, utgifvet af Riks-Archivet. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1875-92. 3 vols. 264 cm. Contents i, 1401-07; ii, 1408–14; iii, 1415-20. †1911. KONGL. utrikes departementels kalender . . . Stockholm, Kongl. boktryckeriet. 20 cm.

23 cm.

SWEDEN and NORWAY, KING

DOM OF.3, 5
July, August, 1815 (acts of

diets respecting constitu

tional relations) - June, 1905 (acts of parliaments

separating the kingdoms). Vide NORWAY, SWEDEN.

SWISS CONFEDERATION (SWITZERLAND)3, 4, 5

COLLECTIONS 1921. HOLZER, JOHANN RUDOLF. Sammlung der vornehmsten Bündnussen, Verträgen, Vereinigungen, etc., welche die Cron Franckrych mit loblicher Eydgnossschafft und dero zugewandten ins gesamt und ins besonders auffgerichtet. Bern, 1732. 454 pp. 18 cm. 01922. HOLZER, JOHANN RUDOLF. Die Bündnisse und Verträge der helvetischen Nation, welche theils die unterschiedenen Städte und Republiken mit einander, theils alle ingesammt mit auswärtigen Potentaten haben. Bern, 1737. 4to. 11923. VERTRÄGE zwischen der Schweiz und dem Norddeutschen Bunde, Baden, Baiern, Hessen, Luxemburg, Würtemberg. Zürich, 1869. 12mo. †1924. (SAMMLUNG von Gesetzen, Verordnungen, und Verträgen.) (Bern, 1848–53.] 10 pieces in i vol. Fold. pl., fold. tables. 191 cm. A collection of pamphlets, without title pages or imprints, in the Library of Congress.

1925. TRAITÉS et conventions entre la Suisse et la France. (30 juin 1864.) S. l., (1864). Cover title. 133 pp. 191 cm. 1926. TRAITÉS et conventions entre la Suisse et la France signés à Paris le 30 juin 1864. Paris, Imprimerie impériale, 1864. 130, (1) pp. 32 cm.

1927. TRAITÉS avec la France de l'année 1882. (Berne, 1882.) (145) pp. 20 cm.

[Berne, Impr. de K. J. Wyss, 1882.] (140) pp. 20 cm. Includes 10 treaties and conventions, each separately paged, dated from June 14. 1881, to February 27, 1882.

LAW COLLECTIONS

1928a. OFFIZIELLE SAMMLUNG der das schweizerische Staatsrecht betreffenden Aktenstücke, der in Kraft bestehenden Eidgenössischen Beschlüsse, Verordnungen, und Concordate, und der zwischen der Eidgenossenschaft und den benachbarten Staaten abgeschlossenen besondern Verträge. Zürich, Orell, Füssli, und Compagnie, 182049. 3 vols. 26 cm. Contents: i, 1804-19; ii, 1820–36; iii, 1837-48.

« EelmineJätka »