Page images
PDF
EPUB

S A P P H O

Το

Ρ Η Α Ο Ν.

.

VOL. II.

A

S Α Ρ Ρ Η Ο S APP O

Ρ Η Α Ο Ν Ι. PH A ON

ECQUID

CQUID, ut inspecta est studiosae littera

dextrae, Protinus eft oculis cognita nostra tuis? An, nisi legiffes auctoris nomina Sapphûs,

Hoc breve nefcires unde movetur opus? Forsitan et quare mea fint alterna requiras 5

Carmina, cum lyricis fim magis apta modis. Flendus amor meus est: elegeïa flebile carmen;

Non facit ad lacrymas barbitos ulla meas. Uror, ut, indomitis ignem exercentibus Euris, Fertilis accenfis meffibus ardet

ager. Arva Phaon celebrat diversa Typhoïdos Aetnae,

Me calor Aetnaeo non minor igne coquit. Nec mihi, difpofitis quae jungam carmina nervis, Proveniunt; vacuae carmina mentis opus.

;

IO

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

SAY

AY, lovely youth, that do'st my heart command,

Can Phaon's eyes forget his Sappho's hand? Must then her name the wretched writer

prove, To thy remembrance lost, as to thy love? Ask not the cause that I new numbers chuse, 5 The Lute neglected, and the Lyric muse; Love taught my tears in fadder notes to flow, And tun'd

my heart to Elegies of woe. I burn, I burn, as when thro' ripen'd corn By driving winds the spreading flames are born. 10 Phaon to Ætna's scorching fields retires, While I consume with more than Ætna's fires! No more my soul a charm in music finds, Music has charms alone for peaceful minds.

PHAONI

Ρ Nec me Pyrrhiades Methymniadesve puellae, 15

Nec me Lesbiadum caetera turba juvant. Vilis Anactorie, vilis mihi candida Cydno :

Non oculis grata est Atthis, ut ante, meis ; Atque aliae centum, quas non fine crimine amavi:

Improbe, multarum quod fuit unus habes. 20 Eft in te facies, sunt apti lusibus anni.

O facies oculis insidiosa meis! Sunië fidem et pharetram ; fies manifestus Apollo:

Accedant capiti cornua : Bacchus eris. Et Phoebus Daphnen, et Gnosida Bacchus amavit 3

Nec norat lyricos illa, vel illa modos. At mihi Pegasides blandissima carmina dictant ;

Jam canitur toto nomen in orbe meum. Nec plus Alcaeus, confors patriaeque lyraeque,

Laudis habet, quamvis grandius ille sonet. Si mihi difficilis formam natura negavit; 35

Ingenio formae damna rependo meae.

[ocr errors]
« EelmineJätka »