Page images
PDF
EPUB

A little lamb, Oenyn (fem. oenesan.)

rbeiddiawr, rhethrawr, un yn dwyn gway wA cade-lamb, or cosset. See under C.

tfon, &c. | Lance-men, Ffyn-wëwyr. A sucking lamb, Oen sugno, llaeth-oen. Land, 8. (opposed to sea or water] Tir, túd; Lamb, s. (meat] Cîg oen.

daear. Lambative, a. [applied to Medicine, to be lick - Land, or country, s. Tir, gwlad. ed up] I'w leibio, hylaib.

Land, or lands, s. [an estate consisting in land] Lámbent, a. [licking, or gliding along) Lleib. Tir (pl. tiroedd, gweryre,) rhandir: maen

us, lleibawi, a él (a ymdann) ar hyd beth or, maenol; tyddyn, syddyn; maer-dref. dan ei lyfu, &c.

I The land, or ground, s. Y llawr, y ddaear. Lambkin, 8. [a little lamb] Oenyn.

Along the land, ar hyd y llawr.
Lamb's-tongue, s. (herb] Tatod yr oed. The main-land, s. Y cyfan-dir.
Lame, a. (crippled, &c.] Clôff; efrydd; anaf- By land, Ar hyd y tir.

18: ( ammherttaith, anghwbl, &c. Lame Dry land, Sych-dir, y tir sych.
of a (one's) hand, Llaw-dwn. A lame leg, Land common to several, Cyttir. See Common
Heri.

[a common pasture.] A lame person. See Cripple.

Persons whose lunds join, Cyttirogion. To (make) lame. See to Cripple one.

Rich in lund, Tiriog. Το go lame. See to Halt, [limp, &c.]

Church-land, or lands appropriated to a church, To grow lame, Cloffi, myned yn gloff.

Tir llann, tir (yr) eglwys, clasdir. Lamely, ad. Yn gloff.

To land, v. a. (put on shore: get on, or come to, Lámeness, s. Cloffi, cloffni; anaf.

shore) Rhoddi ar y laup (ar dir,) bwrw To lament. See to Bewail, to Deplore, &c. (gosod ar) dir, dilwytho (dadiwytho) llong : To lament (make lamentation) for, Arwylo. tirio, Act. xxi. 3. glannio, Marc vi. 53. myTo lanient with another. See to Condole with. ned (dyfod) i dîr, neu i'r lann, disgyn o long. Lamént. See Lamentation.

Landaff, s. [a town and bishop's see in GlamorLamentable. See Doleful, and Deplorable. ganshire, South Wales] Llan-daf (i. e. the A lamentable cry, Oer-nad, oer-gri.

church on the banks ot' the Taf.- N. B. This Lá mentably, ad. Yn alarus, &c.

see was founded about the close of the 5th Lamentation, s. Galar, galarnad, alaeth, cŵyn, century by Germanus, (St. Garmon neu Har

galargwyn, oernad, cwynfan, wylofain, wyl. mon) and Lupus, those celebrated assertors ofedd, argyllaetli, &c.--doloch, drygyrferth, of the Truth against Pelagianism, who conseA lamentation (song) at funerals.

See Dirge

crated Dubricius (Dyfrig) to be its first bi[a lamentation, &c.)

shop, wlio being promoted to the archi-episcoLamented. See Bewailed.

pal see of Cuer-Lleon, was succeeded in this Laménter, 8. Galarwr, galarydd.

of Landaff by Teliaus, (Teilaw) A. D. 512. A laménting, s. Galariad, &c.

Land-cape, See ('ape in its 1st Acceptation. A lamenting together, Cyd-alariad.

Lánd-chápe, s. (a fine of alienation) Ffin a Lámina, s. [a thin plate, &c.] Llafn, llefnyn, delir i dref ar werthiad tir o fewn ei therfyn

haen.
Lámnias, or lammas-day, 8. [the first day of Landed, part. (set on shore from a vessel] A

August so called) Dydd Awst, y dydd cyntaf roddwyd ar (a fwriwyd i) dîr.
o Awst. (At latter lammas, (never] Byth Landed, a. [having a fortune consisting in
ni bydd; ynghyfarfod deu-sul.

lands] Tiriog
Lamp, s. Lamp, Ilusern, Salm cxix. 105. Land-fall, 8. [the fall of land, to one by the

llen, goleuni, i Bren. av. 4. ffagl, Job xli. death of some person] Digwydd (cwymp) tir 19.-canwyll.

i un, tir-gwydd, tir-ddigwydd. Lámpas, lámpass, or lampers, 8. [a disease in a Land-fall, s. [in the Mariner's style, the action

horse's mouth so called) Mintay, y tintag. of falling in with the land] Tarawiad wrth Lámp-black, s. Du’r lamp.

(syrthiad ar) dir, gwelediad tir. Good landLámp-branch. See Chandelier

fall, (when land appears according to expecLampoon. See { Invective, or &c.

tation) Prydlawn olwg ar dir, prydlawn wel. To lampóon. See to Inveigh, (rail, &c.] against. ediad tîr, ymddangosiad tîr yn ôl cyfrif a disLámprey, s. (a sort of fish so called ] Llamprai, gwyliad y morwyr.

lamprai, llysowen bendoll, llofen, llotcnan. Land-flood. See under Flood; see also InunLámpril, láinpreon, or lámpern, s. sa young or dation, and Deluge.

little lamprey) Llamprai fechan (ienangc.) Land-forces, or land-men, s. Gwŷr(milwyr) tir. Lance, 8. (a sort of weapon so called) Yspér, Lánd-gabel. See Land-tax.

ysbâr (pl. ysberi,) gwayw, gwayw.tfon, câd. Land-grave. See Count, and I Grave. wayw, lløst, ystáng, pâr, saffwy, rhaidd, Land-holder, s. Deiliad úr.

rhethr, rhethren. [ A heavy lunce, Trymbar. Landing, s. (the action of putting on shore: a Lance, sa surgeon's.] Sec Lancet.

coming or going on shore) Rhoddiad (gosodTo lance, v. a. (open a bile or tumor with a iad) ar y laon, bwriad i dîr, tiriad, glanpiad,

Jancet) Ftjeimio, agor (gollwng) à filaim, ys- dyfodiad (mynediad) i dir neu i'r lano. graffinio ; treiddio.

Landing, or landing-place, 8. [the oppermost Láncet, or lancer, s. (a surgeon's instrument so step of a flight of stairs or steps) Pen-ris,

called] Ftlaim, ellyn (pl. ellynnod,) i Bren. ebang.ris ; | gorsat, gorphwysle, gorphwysfa. xviii. 28.

A landing-place, s. [a place for landing out of a To lanch, v. a. [throw a lance, a javelin, &c.] ship or boat] Porthfa, arlloesfa; disgynfa, lle Tatlu ar fraich, taflu, saethu.

i dirio (i fyned i dir neu i'r lann) o long. Láncier, or lance-man, s. (a soldier armed with Land-jobber. See under Jobber.

a lance] Ysperydd, gwaywawr, saffwyawr, Land-lady, s. [a woman who hath tenants hold.

au, &c.

er

1

têg.

ing under her: the mistress of an inn] Good language, [kind or good words] Geiriau Meistres (arglwyddes) tir, gwraig o berchen

tìr a deiliaid tani: lletty-wraig, tatarn-wraig. Fair [soothing, &c.] language. Lánd-locked, a. [shut in, or inclosed with land] That giveth fuir language, Tég ei eiriau (ei

Amgauedig, (yoghló) gan dir, sef, pan fyddo dafod,) mwyn ei ymadrodd, atieithus, a ddy. un wrth forio yn gweled y tir oddi amgylch wed yn dég, mwyn-air, â thafod têg iddo. iddo.

Bad [ill, or rude) language, Drwg.eiriau, drwg, Lánd-loper, s. (used by sea-men as a term of datod, tafod drwg, dryg.iaith; dryg-fri.

reproach to one that passes his life ou shore] To gire one ill language, Rhoi drwg-eiriau

Tir-wibiad, tîr.grwydrad, tir-grwydryn. (drwg-datod, &c.) i un, difrïo, difenwi. Landlord, s. [an owner of lands and houses, | Having [that liath] but one language, Un-iaith.

Who has tenants under him; the master of of the same language, Cyd-jaith, cyfiaith, He an inn] Meistr (arglwydd) tir, perchen tir ag and I are of the same language, or He is of iddo (á chanddo) ddeiliaid tano: lletty-wr, the same language with me, Un-iaith yw à tafarn-wr.

mi, neu Uniaith ydyw efe a myti. Lánd-mark, s. Ffin, tersyn tìr, nôd (maen) Plain language, Croyw-iaith. terfyn.

( A strange language, Anglıyfiaith, Salm Land-mark, s. [an object on the land that cxiv. 1. may be seen on the sea] Hywelfa, 1 nôd Languaged, a. (having several languages) leith(cyfarwydd-nod) y morwr.

og. 1 Many languaged nations, Cenhedloedd Lánd-mate, s. (one's mate or partner in ainl-jaith. Divers languaged nations, Cenreaping] Cyd-fedelwr, cyd-fed, mêd-gyd- hedloedd amry-iaith.

ymmaith, un a fed ar yr un grwn ag arall. Lángurd, a. (in Heraldry, with the tongne put Låndress. See Laundress.

forth] A'i datod allan, yn ystyn ei datod, Landscape, s. (the view or prospect of a coun- tafodog.

try] Golwg ar wlad neu ar ryw ran neilltuol | Lánguet, s. (a tongne-like figure] Tafodyn, o wlad; golwg ar diroedd.

llain hir-gul. I Å lunguet of amber, Darn o Landscape, s. [io Painting, a piece represent- wefr ar lún glain paderau hîr.

ing some rural subject, such as hills, dales, Lánguid, a. Llesg, methedig, nychlyd, egwan, grores, trees, rivers, gentlemen's seats, &c.j diffygiol. Llŷn darlun) rhyw ran o wlâd, sef, brynn- To lánguish, r. a. (waste away, &c.] Nychu, iau, dyffrynnoedd, gelltyold, coedydd, a fon- methu, dihoeni, llesghau, curió.

ydd, tai bonheddigion, &c. tîr-ddarlun. To languish [look langnisbingly, or with melting Land's-end, s, in Cornwall] Penrhyn.pen. affection) at, Edrych dan gurio o gariad ar

wael, hip con movimiento, Gwen, edrych yn fysig (bwrw blys-olwg) ar Land-tax, s. Tal (trêth) tîr, 1 tâl y brenhin, y un, edrych yn drythyll-fwyn (yn serchogtâl mawr, y dreth fawr.

fwyn) ar un, edrych fel un ý fai ar farw (ar Land-to, s. (a sea-term, at such a distance from doddí ymaith) o gariad ar un.

land that it can be but just seen) O (tu) To languish of a disease, Nychu o (gan) glefyd, fewn i hyd golwg i dir, sef, pan na ddichyn ? Esdr. viii. 31. y morwýr ond braidd gweled y tir gan ei To linguish (out] one's days in sorrow, Byw belled.

yn ofidus trwy gydol ei einioes, treulio ystod Land-turn, s. [a sea-term, a nocturnal gale ei fywyd mewn gofid a galar.

arising from the land] A wel a gyfyd o'r tîr To languish together, Cyd-lesgâu, Galar. ii. &. ym mrig y nôs (yn y cyfnos) ac a barha hyd | Lánguishing, part. Yn llesgau, yn dihoeni, yn y bore,

curio, yn nychu, llesg, gwan, cul-wan, Land-ward, 8. [towards the land] Tu a'r tir. egwan. Lane, s. [in a city or town, a narrow street] A lánguishing, or languishment, s. Llesglâd,

Hewlan, heolan, hëol gyfyng, coeg hëol, ys- dihoeniad, curiad, nychiad, nych, &c. | The trýd (pl. ystrydoedd,) Luc xiv. 21.

bed of languishing, Claf-wely, Salm xli. 3. Lane, s. (in the country, hedged in on both Lánguishingly, ad. Dan lesghâu, dan ddihoeni,

sides] Lồn, newl (lẽol) lôn, meidir, wttra, dan gurio, dan nychu, &c.—fel uu y fai'n dihewlan, hëolan.

hoeni neu'n nychu : yn farwaidd, yn ddi-ys. A by-lane. See under By.

pryd, yn anhylon. Laneret, s. [a young or little hawk) Hebogyn, Lánguor, 8. [wantof vigoar, life, or spirit] Llesggwelchyn.

edd, dihoenedd, di-arialedd, gwendid, anLangate. See Lanquet.

eidiogrwydd, di.ysprydedd, marweidd-dra, Language, s. [speech) Iaith, tafod-iaith ; ym- llyrfder, an hoen; ných, nychdod ; llesmair;

adrodd, Salm xix. 3. N. B. Language, be- edwinedd. fore the name of a Country, or attended by Lank, a. (slender ; lean, meagre, &c.) Main, a Gentilitions adjective, is usually rendered eiddil; cúl, cul-wan, cul-wag, achul, tenan, in Welsh by subjoining the termination -pg truan, llymrig, 1 coludd-wag, gwag ei goludd. to the name of that Country or its Inhabi. Lank, a. (applied to hair hanging strait withtants; as, The language of Ashdod, Asdod- out a curl] Llathr, llathraid, llathraidd, llaes, iäeg, Neh. xiii. 24. The Syrian language, hir-llaes, I pabwyraidd, pabwyrog. Syriäeg, 2 Bren. xviii. 26. The Welsh lan- Lánkness, s. Llibynrwydd, meinder, eiddilwch; guage Cymraeg, y Gymraeg. The Irish lun. culni, tenender, Ilymrigrwydd, gwacguage, Gwyddeleg, yr Wyddeley. The lan. ter (gwagder) coluddion ; llathreiddrwydd guage dialect) of South Wales, Deheubarth- (gwallt,j llaesder.

Lanigerous, a. (wool bearing] A ddygo (ddygco) Language, s. [stile, &c ] Sec Dic'ion.

wlan, a tyfo gwlân arno.

eg, &c.

[ocr errors]

Lánner, 8. (a species of hawk] Math ar walch | Lápped or lapt in, Plygedig (a roddwyd ym neu hebog.

mhlýg, a dröwyd, wedi ei droi) mewn gwisg, Lántern, or lánthorn, 8, Llusern, llugorn, tân- 1 He was lapped in his mother's smock (Prov.]

lestr, lantern, Io. xviii. 3. (A dark-lan- Efe a anwyd ar awr dda; neu, Cyw'r iar tern, Llusern-gel.

wen ydyw. Lántwit, or Lantuit major, (a town in Glamor-Lápper, s. (one that laps or licks up] Lleibiwr,

ganshire, so called) Llan-Illtud fawr, vulgo lieibydd, lleppiwr. Llan-Iltud (i. e. Ilt ute's Minster.)-N, B. Láppet, a. (the part of a head-dress that bangs This town has its name from St. Iltute (Iltu. loose) Llaes-ghist (pl. llaes-glustiau) pen-wisg tus,) who, in the beginning of the 6th Cen- gwraig. tary, founded here a Church and Monastery; The lappet of a gown, Godre (pwrfil, pwrffill) whither the fame of the Founder drew to gûn. him a great number of youths, originally dis- A lapping (licking] up, Lleppiad, lleibiad, llaib. tinguished by, birth and fortune, as they | Lappise, 8. (the opening of a hound at his game) were afterwards, all over the Christian world Wö, huö, cyfarthfa ci wrth hely. for the extent of their learning and holiness Lapse, s: (a slipping or sliding; a slip or fall] of their lives ; among these were Gildas, Llithrad, ymlithrad, ymlithr; llithirad (pl. David, Pauline (Paulinus,) and Sampson who, llithradau,) syrthiad, cwymp, tramgwydd. after Ísam, the immediate sitecessor of the | The lapse of unter, Llithr-rediad dwfr. Founder, had the di ection and superintend- The lapse of [forfeiture of the right of presentaence of St. Iltusus's School or College, and tion to) a benefice, Gwald-gwywp bywioliaeth presidency of his monastery, whence he was eglwysig, gwall-goll cyflwyniad, cyflwyn-goll, chosen Arch-bishop of Dale in Bretagne (in colled brainteytlwyniad i fywioliaeth eglwysFrance,) where he resided many years; but ig o wall cyflwyno un iddi o fewn yr amser the indelible affection he bore to his ma- terfyneilig.. tive country, and to the Monastery of St. To lapse, t. a. [slide] Llithro, ymlithro; syrthio, Itutus, made him return thither in his old

cwympo, tramgwytido. age; and having soon after closed his pious { To lupse, (as a benefice, &c. fall by the neglife, he was buried in the adjacent church: ligence of one' possessor to another] Gwallyard, where a stone inscribed with his name gwympo (gwall-ddisgyn) oddiwrth y naill directs the religious Antiquary to the vener- berchiennog i'r llall. able spot where he lies.- One would won. Lápsed, a. part. A lithrodd, wedi lithro, gwallder how Llar-Ilitud (Fanum Sti Iltuti) came gwympedig, a wall-gwympodd, wedi gwallto be metamorphosed into Lantuit.

gwympo. Lanúgo, s. [in Botany, a soft hairy or woolly Lápwing, s. [a bird so called ] Corniccyll, corn

covering found on peaches, &c.] Gwlaniach chwigl, cor nor y gweunydd. (pân) a fydd ar rai aeron, megis yr eirinen Lárboard, s. [the left-hand side of a ship, wlanog (the peach.)

when one stands with his face towards the Lanúginous, a. Llawn gwlaniach (blewiach;) head) Tu asswy llong. gwlânog, pânog.

Lárceny, s. [the felonions taking away a perLap, or the lap, s. [the knees, &c, of one sit. son's goods, in his absence] Lladrad dïarwy.

ting] Arffed, Diar. xvi. 33.— affilen. To bod, ladrad pethau yn absen y neb a'u piau. hold a child on (upon) one's lap, Dal plentyn Great (grand] Larceny, Lladrad a fyddo tros ar ei arffed (ei liniau, fem, ei harffed, ei glin- swllt; s lladrad angenol. Petty. larceny, iau.)

Lladrad a fyddo tan swllt, chwiw-ladrad. Lap, s. [the loose part of a garment, which may Lárch-tree, s. Larsbren, larswydden, pren lars.

he doubled up so as to hold any thing there- Lard, s: Mehin (blonég) tawdd, vulgo lard.

in] Godre gwisg, Neh. v. 13.- Tarffedog, To lard, o. a. Iro â bloneg: biathu (mandu) à The lap of the ear, Cwr isa'r (tippyn y) glust. mehin: 1 cymmysgu (6.) To lap, or lap, [fold or wrap) up, in, a co- Lárder, s. [the room where meat. is kept, or vering; also to lap something round or about salted] Cell y cig, cig'ell, cigdy ; bwytty. a commodity. See to Envelop,and to Cover over. Larderer, s. [that has the charge of the larder] To lap, or double, over, v. n. Cyrraedd (ymes- Cigellydd, ceidwad (goruchwiliwr) y cigdý.

tyn, ymdannu, myned) o'r naill beth dros y Larding-money, s. (paid for the feeding of hogs llall; cyrraedd (myned) o'r naill dros ymyl y in one's woods] Mesobr. llall.

Lárding-stick, or larding-pin, s. Broes mehin, To lap, o. a. [lick with the tongue, as dogs, &c.] mehin-bren.

Lleibio, lleppio, Burn. vij. 5. lleppian, lleibo Lardon,'s. (a bit of bacon) Tameidyn o faccwn. lyfu; ( codi dwfr â llaw at y genau, Barn. Lare, or lathe, s. (a turner's wheelj Turn. vii. 6.

Large, a. Helaeth, ehelaeth, ëang, ehang, Láp-dog, s. Colwyn (pl. colwynod,) ci arffed, eheng, ang; llydan; mawr; rhớth ; rhongca, arffed-gisi

&c. I He hath large commendations given Láp-eared, a. Clust-lippa. ' ,

him, Efe a ganmolir yn fawr (yn belaeth.) L'apful; a: Arffedaid; arffedogaid. | His Ye see how large a letter I hure written unto lapful, Llonaid ei wisg, 2 Bren. iv. 39.

you with mine own hand, Gwelwch cyhyd y Lapidary, s. [a catter of, or dealer in, precious llythyr a 'sgrifennais attoch â'm llaw fy han,

stones) Gemmydd, maenydd ; paddwr (hefyd Gal. vi. 11. Large (much] money, Arian marsiandwr) meini gwerth-fawr.

lawer (swm o arian, in the margin,) Mat. Lapidlátion, s. (a stoning) Llabyddiad.

xxviii. 19. Lapideous, a. (stony; of the nature of stone] | A large (long) letter, Llythyr hir (maith.) ('asirgilid! ; carregaiuid.

As large, Cymmaintí cyile('; cybyd.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

At large; Yn belaeth, yn helaeth-lawn, &c. ar tresgar,) gwastraffu, difrodi, wttresa, bod

aml-eiriau.. I To stand upon eocry point; and yn dreul-fawr. go over things at large,',and to be curious To lush out into sensuality. Ymroddi (ymollin particulars, belongeth to the first author wng) i chwantau cnawdol neu anlladrwydd. of the story, Perthynasol yw i sgrifennwr To be under the lash of a person, Bod dan cyntaf yr ystori fyned ynddi yn ddwfn i sôn ffrewyll (dan law neu lywodraeth), un. am bob peth, gan fod yn ddiesgeulus' ym Láshed, a. Lachiedig, curedig (a garwyd, wedi mhob rhan, 2 Mue. ii. 80.

ei guro) â gwiail ; tflangelledig, tfrewylliedig. At large. (at liberty] Mewn rhydd-deb Lásher, s. Lachiwr, gwialennodiwr, angeli(rhydd-did, rhyddid, ehangder,) yn rhydd; ydd, fflangellwr, ffrewylliwr. rhydd, rhyddedawg, &c. To walk at large, Láshers, s. (a sea-term) ( Rhwymynion, sef y Rhodio mewn ebangder, Salm, cxix. 45. rhaffau a fo'n rhwymo'r gynnau mawrion ar rhodio yn rhgdd.

y trwyll neu'r cyffelyb. To set at large. See to Enlarge [free from con- A láshing, s. Lachiad, gwïalennodiad, fflangellfinement, &c.]

iad, ffrewylliad, curiad â gwiail. To make large. See to Amplify, to Enlarge Lask. See Dïarrhæa, and Flux [in Medicine, (make or render larger)and to Dilate [widen,

the lask, &c.] make wide or broad.-]

To have a [the] lask, Bod â'r bib (â'r darym. To make large promises, Addaw yn helaeth red, &c.) arno; bod yn glâf o'r bìb. (yn hael-fflwch.)

Having a [the] lask, A'r bib neu'r darymred To go large [in Navigation, to sail with wind arno, piblyd; claf o'r bib. and tide] Myned yn hwylus, hwylio gyd â'r | 1 To go lask, [a sea-term.] See to go Large, gwynt a'r llif.

above. A large [in Music, the longest note made A lasking-wind; s. Hwyl-wynt, gwynt hwylus ; use of } Yr amser (y nôd) hwyaf mewn ystlys-wynt. cerdd; hir-nod.

Lask-wort. See Flux-wort. Lárgely, ad. Yn helaeth, &c.

Lass. See Girl. So largely, Cyn helaethed.

Lássitude. See Fatigue. Lárgeness, s. Helaethder, helaethrwydd, hel- Last, or latest, a. Diweddaf, diwethaf; olaf;

aethdra, 1. Bren. iv. 29. ehangder, ehang- eithaf, pellat. The last, Y diweddaf, yr olrwydd.

af. The last of all, Y diweddaf (yr olaf) oll. Lárgess. See Gift, Dole, Donative ; and At [the] last, O'r (yn y) diwedd; yn ddiBounty...

weddat. The last state of that man is [shall Lark, 8. Uehsdydd, melierydd, meilierydd, be] worse than the first, Diwedd y dyn hwn

hedydd, ehedydd. A wood-lark, Hedydd y nw fydd gwaeth na'i ddechreuad, Luc xi. 26. coed.

The day last past (yesterday] Doe. Last Lárum. See an Alarm, or alarum.

night, Neithiwr. Lárynx, 9. [the throat, or top-part of the Last, ad. Yn olaf, Dan. viii: 3. yn ddiweddaf.

wind-pipe) Cég, y gég, corn y gêg, y llwngc, [ I awaked up last of all, Minnau a ddeffröbregant.

ais yn ddiweddaf, Eeclus. xxxiii. 16. There Lascivious, 'a. [wanton, lewd, lustful] Anllad, he was seen last, Yno y gwelwyd ef ddiwedd

trythåll, drythyll, nwyfus, anniwair, godin- af.
ebus, & thiesach (dyre) arno, dyrawr, cnawd- [ Last end, Diwedd, Num. xxiii. 10.
wyllt; gwammal, gwagsaw.

To breathe one's last. See under B.
Lasciviously, ad. Yn anllad, yn drythyll, &c. Last, s. [a shoemaker's). Troed-bren (troet-
Lasciviousness, s. Anlladrwydd, trythyllwch, bren) crydd, eilan-droed. Let not the

drythyllwch, nwyfiant, nwyfusrwydd, anni- shoemaker go beyond his last (Prov.) Digon i weirdeb; tesach, dyre..

un ei gelfyddyd ei hun; neu, Pob un yn ei Lash, s. [a stroke or stripe with a rod, whip, or gelfyddyd ei hun.'

any thing "pliant and tough) Gwialennod, Last, a. (the end, or termination] Diwedd, dilach ; fflangellod, ffrewyllod, s fflangell, ffre- ben; eithaf. wyll. The lash of the tongue [i. e. censure] Last, s. [a weight, also a measure, so called} Ffrewyll y tafod.

Pen-pwys, eithaf-bwys : pen.meidr, s mwys. Lash, 8. (the mark or print of a stripe] Ol A last [20 cades] of herrings, Ugain mwys gwïalen; ôl fflangell, &c.

(deng-mil) o ysgadani. Lash, s. (the thong of a whip) Carrai fflangell A Last of hides, Denddeg dwsin (cant a phedneu ffrewyll; Mangell, ffrewyll.

war a deugain) o grwyn. To lásh, v. a. (beat with a rod, whip, &c.] Curo â A last of pitch, Pedair baril (barilaid) ar ddeg

gwjalen (a gwïail,) gwialennodio; fflangellu, o býg. ffrewyllio.

A last of wool, Deuddeg sâch (sachaid) o wlán. To lash, r. a. [a sea-term, to fasten with ropes

A last of corn, Ugain crynog o ýd. to the sides of the ship or to the mast] | A last or load, Llwyth. Rhwymo peth â rhaffau wrth ystlysau'r llong A last (1700 lb.) of fax or feathers, Mil a saith neu wrth yr hwylbren.

gant o bwysi o lin neu blu. ( To lash one with one's pen or tongue, Ffre. A last of codfish, &c. Deuddeg baril (barilaid.)

wyllio un niewn ysgrifen neu a'r tafod ; go- Last, or lastage. See Lastare. ganu.

To last, r. n. Parliau, &c. See to Continue, to To lash out wastefully or into e.rpences, Tra. Dure, &c.

threulio, rhydreolio, gwastraff-dreulio, cam- To last a long time, Hir-barhaiti drealio, ofer-dreulio, gwneuthur ofer draul, Lastage, or ballast. See Ballast. treulio yn afradlon (yn wastraffus, yn wt- Lastage, s. [custom paid for goods sold by

[ocr errors]

| Ladin croyw.

the last, for freightage, &c.] Toll a delir ar Látin, s. (the language so called] Lladin. lwyth llong.

Látin, a. Lladin. A Latin grammar, GrammaLásting, a. Parhäus.

deg Lladin. The Latin tongue, Y dafod-iaith Not lasting. See Dureless.

Ladin, y Lladin,y Ladin-iaith, yr iaith Ladin. Listing for erer. See Everlasting.

Látined, part. [turned into, or rendered in, La| The lasting hills, Brynnan (brynnian tragy. tin] A gyfieithwyd (a druwyd wedi ei gyfwyddoldeb, Deut. xxxiii. 15.

ieithu neu droi) i'r Lladin. A las See Duration.

Látinism, s. (a mode of expression peculiar to Lastingness. See Durableness, and Endurance. the Latin language] Dull ymadrodd priodcl Lastly, ad. Yn ddiweddaf, yn olaf.

i'r Lladin, prïod-ddoll y Lladin, Lladin-ddull Latch, s. [of a door] Clicced.

ymadrodd Lladin-wedd (Lladin-ddull, LlaLatchet of a shoe, [the string] Carrai pwynt, llin. dinaidd.) yn) esgid, Esay v. 27.

Latinist, s. [one skilled in Latin) Lladinwr, Latchets, or lutches of a sail, sloop-lines] Llyg. Lladinydd, un hyfedr ar y Lladin, on hy

aid-dennynnau (rhwyll-dennynnau) hwyl. ddysg yn y Lladin. Late a. (behind in time, not early) Diwedd. | Látinly, Látin-like, or Látinish, a. Lladinaidd,

ar, hwyr, anghynnar. | It is too late to spare Lladingaidd. when the bottom is bare, (Prov.] Wrth dech- Latinity, s. (the purity of the Latin stile] Llareu'r (yn nechreu'r) dorth y mae cynnilo diniaith, croywder (purder) y iaith Ladin,

(tolio.) Late, a. (modern, or recent] Newydd, diwedd- To látinize, o. a. [follow the Latin fashion, or

ar; newydd ddyfod; newydd wneuthur. copy after the Latin) language: turn into, or Late, a. (deceased, &c.) Diweddar; a oedd yn render in, Latin) Lladineiddio, dynwared y fyw yn ddiweddar; y sy yn awr wedi

marw. Lladin: troi (cyfieithu) i'r Lladin, lladinio. His late Majesty George the Third, Ei ddi- Látish, or somewhat late, Hwyraidd, lled-hwyr, weddar Fawrhydi Sior y Trydydd.

lled-ddiweddar, taran (tr'an) hwyr neu ddiLate in the erening. See in the dusk (close) of weddar. the Evening, under E.

Látitude, or breadth. See Breadth; and ExLate, ad. Yn hwyr. To sit up late, Myned yn tent.

hwyr i gysgu, Salm cxxvii. 2. 1 Better lite The Intitude of a place, (the distance of a place than nerer, [Prov.) Gwell gŵr a ddaeth yın from the Equator, either north or south] mhen y tlwyddyn nâ'r gwr ni ddaeth byth. Pellder lle oddiwrth Linyn y cyhydedd, pa It is late, Mae li yn hwyr, hi a aeth yn hwyr. un bynnag ai tu a'r dehau ai tn a'r gogledd ; It groweth (grows late, Mae hi yn hwyrbau neu gradd-bellder lle rhwng y cylch cyhydedd a

yn myned yn hwyr. It is grown late, Hi a seren y gogledd, neu ynte a'r debeu-bwngc, aeth (mae hi wedi myned) yn bwyr neu yn os o'r tu dehau i'r cylch y bydd y lle. Londdiweddar. f It is growing ute, Mae hi'n don stands in 51 degrees and a half of northtynnu tu a'r diweddydd.

latitude, Pellder Llundain oddiwrth y cylch Of late, Yn ddiweddar, yn lwyr, yn hwyr (yn cyhydedd yw un gradd ar ddeg a deugain a newydd) o amser, I doe, Mic. ii. 8. yn awr, hanner tu a'r gogledd. lo. xi. 8.

| To be out of one's latitude, [be in a place one Látely, ad. Yn hwyr, Act. xviii. 2. yn ddi- is not acquainted with ; handle a subject be. weddar.

yond one's abilities or comprehension) Bod Láteness, s. Diweddarwch, hwyredd, anghyn- allan (y maes) o'i gydnabyddiaeth, bod mewn naredd, anghynnarwch.

lle dïeithr iddo: bod ynghylch gorchwyl na's Latent, a. Dirgel, cuddiedig, anamlwg, apeglur. gúyr (medr) un oddi wrtho bod yn trîn Liter, u. Hwyrach, diweddarach.

testun (yn ymdrin â thestun) a fyddo tu hwnt Lateral, a. (of, or belonging to, the side) Ys- i wybodaeth un, neu tu hwnt i gyrrhaeddia::

tlysol, o'r (yn yr) ystlys; a berthyn i'r ys- gwybodaeth un. tlys; cyfar-ystlys, wrth yr ystlys.

Latitude, [applied to modes of thinking, acLaterally, ad. Yn ystlysol, &c.

ceptations of words, constructions of expresLáte-ward, (something late.] See Latish. sions, &c. freedom, liberty, unlimitedness, Lath, s. Dellten, ascth, eisen, astyllennig, lat. &c.) Rhydd-did, rhydd-der, anghaethder, tasen.

anghaethiwed, &c.-helaethrwydd. To lath, or lathe, v. a. (fit up with laths, or nail Latitndinárian, s. [licentious] Pen-rhydd, a

laths on) Hoelio lattas neu esyth, llattasu. gymmero rydd-did i wnenthur (i ddywedyd, Lath, 8. (a particular division of some counties i dybied, i farnu, i ddal y farn) a fynno.

so called) Rhan o sir neu ardal yn cynnwys Látrant, a. [barking] Yn cyfarth, a gyfartho; tri nen bedwar cwmmwd.

cyfarthog. Alath of a fellow, Ysgyren (climmach) o ddyn; Latrocination, s. [a robbing, plundering, &c.] dyn tal ysgeiddig, hirian.

Yspeiliad, anrheithiad, yspail, anrlaitli, lladLathe, s. (a turner's engine] Turn.

rad. Láther, s. [the foamor froth arising from water Látter, a. (opposed to former] Diweddaf, 1 Tim.

mixed with soap] Trwyth (trwythion, ewyn- iv. i. diwethaf o ddeu-beth.) diweddaf, drwytli, ewyn) sebon, wabling (yn Caer- Deut. xxiv. 3. ac Ezec. xxxviii. 8. olaf (o marthenshire.)

ddeu-beth,) Dan. xi. 29. Tail, Ecs. iv. 8. diTo lather, o. a. (raise a foam or froth from soap weddar, Jer. v. 24. olach ; diweddarach,

and water: do over or cover with lather) hwyrach. The latter part, Y rhan olaf (ddiPeri ewynuu gan sebon, gwneuthur trwyth weddat,) I y bon. In thy latter end, Yn sebon (sebon-drwyth,)cyfodi ewyn: trwytho, dy ddiwedd, Diar. xix. 20. At the latter wablingo (in Caermarthenshire.)

day, Yn y diwedd, Job xix. 25. In the latter

[ocr errors]
« EelmineJätka »