Page images
PDF
EPUB

* IA KA Moo OLELO HEMOLELE No Ko KAKOU
HAKU E OLA'I,

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

RocarisTER, 17. g.
PAIIA MA KA MEA - AI PALAPALA A LUMIKI. .

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

MOKUNA I. Ka Hanauna o Jesu Kristo.

TE kuauhau no ka ha:is:L nauna o Iesu Kristo, ka mamo a Davida, ka mamo a Aberahama. 2. Na Aberahama o Isaaka na Isaaka, o Iakoba na lakoba o Iuda a me kona poe hoahanau. 3. Noho akula o Iuda ia Tamara na laua mai o Paresa a me Zara, na Paresa o Eseroma, na Eseroma o Arama. 4. Na Arama o Aminadaba, na Aminadaba o Nahasona, na Nahasona o Salemona. 5. Noho akula o Salemona ia Rakaba na laua mai o Boaza, noho akula o Boaza ia Ruta, na laua mai o Obeda, na Obeda o Hese. 6. Na Iese o Davida ke alii, noho akula o Davida ke Alii i ka wahine a Auria na laua mai o Solomona. 7. Na Solomona o Rehaboama na Rehaboama o Abiama na Abiama o Asa; 8. Na Asa o Iosapata na Hosapata o Iorama, na Iorama o Ozia; 9, Na Ozia o Iotama, na

Iotama o Ahaza, na A haza o Hezekia; 10. Na Hezekia o Manase, na Manase o Amona, na Amo= na o Iosia; 11. Ai i ka lawe ana i Babulona, ia manawa na Iosia o Iekonia a me kona poe ho= ahanau; 12. A i ka lawe ana aku i Babulona ma ia hope mai na Iekonia o Salatiela, na Salatiela o Zerubabela; 13. Na Zerubabela o Abi= uda, na Abiuda o Eliakima, na Eliakima o Azora; 14. Na Azora o Sadoka, na Sadoka o Akima, na Akima o Eliuda; 15. Na Eliuda o Eleazara, na Eleazara o Matahana, na Matahana o Iakoba; 16. Na Hakoba o Iosepa ke kane a Maria nana i hanau o Iesu, i iia’e la o Kristo. 17. O ka poe hanauna a pau mai ia Aberahama mai a hiti mai la ia Davida, he umi

ia hanauna a me kumamaha;

a mai ia Davida mai a hiki mai la io ka lawe ana aku i Babulona he umi ia hanauna a me kumamaha; a mai ka lawe ana aku i Babulona a hiki mai

[graphic]
[graphic]
[graphic]
« EelmineJätka »