Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN,

WAARIN DE

BOEK EN EN SCHRIFTEN,

DIE DAGELYKS IN ONS VADERLAND EN
ELDERS UITKOMEN, OORDEEL KUN-
DIG TEVENS EN VRYMOEDIG

VERHANDELD WORDEN.

Β Ε Ν Ε V Ε Ν S
MENGELWERK,
tot Fraaije Letteren, Konsten en Weetenschappen,

betrekkelyk.

[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

V A N H L T

M E N G EL WERK,

tot Fraaije Letteren, Konften en Weetenschappen,

betrekkelyk.

A

en Euangelische Blykbaarheden voor een Toekomend Leeven, en een Staat van Vergelding in 't zelve.

Door B. PORTEUS, D. D. en Bisschop van Londen. bl. I Waarneemingen over de werking der Gratiola, in de Krankzinnigheid. Door L. F. B. LENTIN.

6 Waarneemingen over de uitgegraavene Beenderen in de

zeer opmerkelyke Spelonken in het Vorstendom Bayreuth: aan de Koninglyke Societeit te Londen gezonden, door den Markgraaf van Anspach. Door wylen J. HUNTER, Esq. F. R. S.

9 Aartige Electrische Proeve zonder Electriseer - Machine. Door T. CAVALLO.

19 Eene soort van Telegraphe van den Ouden Tyd. 20 Leevensbyzonderheden van ROBERT ROBINSON , in leeven

Leeraar eener Vergadering van Disfenters in St. Ano

drews Parochie, Cambridge. Door G. DYER. 21 Het is toch schoon op Gods Aardbodem. Uit een Gezelschaps - Gesprek.

28 Het Oorlog. Een Fragment.

34 Iets over het verbaazend toeneemen der Zedigheid. 35 Zilim en Seiena. Eene Oostersche Vertelling.

39 Algemeene Beschouwing van de Natuurlyke, Zedelyke en Euangelische Blykbaarheden voor een Toekomend

« EelmineJätka »