Page images
PDF
EPUB

REG TSKUNDIG TIJDSCHRIFT,

DOOR

Mr. DAV. H. LEVYSSOHN NORMAN, Mr. A. DE PINTO,
Mr. GIJSB. M. VAN DER LINDEN, Jhr. Mr. J. DE WITTE
VAN CITTERS EN Mr. J. KAPPEYNE VAN DE COPPELLO.

[merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

SG ALE

U

Snelpersdruk van GEBROEDERS BELINFANTE,

le 's Gravenhago.

ALPHABETISCHE LIJST

VAN

M E D E - ARBEIDER S.

Mr. H. M. VAN ANDEL, advocaat, te Mr. G. MATTHES, lid van het provinciaal i 's Gravenhage.

geregtshof in Zuid-Holland, te 'sGraPh. J. BACHIENE, lid van den raad van venbage. state, te 's Gravenhage.

Mr. D. J. Mom VISCH, lid van de Mr.M.M.von BAUMHAUER, referendaris arr.-regtb. te Gorinchem.

bij het departement van binnenland- Mr. L. OLDENHUIS GRATama, lid van het

sche zaken, te 's Gravenhage. prov. geregtshof in Drenthe, te Assen, Mr. G. BELINFANTE, advocaat, te Mr. C. W. OPZOOMER, hoogleeraar, te 's Gravenbage.

Utrecht. Mr. F. B. CONINCK LIEFSTING, lid van Mr. A. A. DE PINTO, referendaris bij I de arrondissements-regtb. te Leiden. het departement van justitie, te Jhr. Mr. A. VAN DER DOES DE BYE, 's Gravenhage. advocaat en procureur te Batavia.

Mr. M. S. Pols, advocaat, te 's Gravenh. Mr.G. B. EMANTS , lid van de arrondisse-Jhr. Mr.J.K.W.QUARLES VAN UFFORD, ments-regtbank te Gravenhage.

referendaris bij het departement van Mr A. P. Th. EYSSELL, advocaat, te koloniën, te 's Gravenhage. 's Gravenhage.

Mr. A. M. DE ROUVILLE, gouverneur Mr.G.J. A. FABER, procureur, te Rot

van Curaçao. terdam.

Mr. J. P. R. TAK, commies-griffier bij Mr. G. A. FOKKER, te Middelburg. de Tweede Kamer der Staten-GeneMr. J. A. FRUIN, hoogleeraar, te

raal, te 's Gravenhage. Utrecht.

Mr. I. TELTING, advocaat, te LeeuMr. J. E. GOUDSMIT, hoogleeraar, te

warden. Leiden.

Mr.S. VISSERING, hoogleeraar, te Leiden. Mr. E. H. KARSTEN, advocaat, te Mr. B. M. VLIELANDER HEIN, advo's Gravenhage.

caat, te 's Gravenhage. Mr. J. G. Kist, lid van het provinciaal Mr. F. A. T. WEVE, lid van de arron

geregtshof in Zuidholland, te 's Gra- dissements-regtbank te 's Gravenvenhage.

hage.

« EelmineJätka »